18.1 C
Nador
Larbeɛ 22 Mayyu 2024

🔊 Taslit n wenẓar

Audio 7:20

Di min ttɛawaden di zik n wussan. Ttuɣa tḥenjirt tecna aṭṭas, qqaren‑as taslit, taslit ixes ad yini s tmaziɣt tanemract niɣ tanexḍabt. Tasrit ttuɣa deg‑s leḥya aṭṭas, ɛawed ttuɣa tteɛjiben‑as waman.

Tteɛjibent‑as talawin d iɣeẓran. Tettirar deg waman s tḍuḍin‑nnes tileqqaɣin, tettrucca‑ten deg ujenna, weṭṭan‑dd x‑as am wenẓar, ittuff zeg‑s wudem‑nnes anemraḥ, am tettɣennaj izlan yessṭebhaten ijḍaḍ d lesjur.

Taslit ttuɣa min ɣa tekk di nhar, nettat tettawi tettera x talawin d iɣeẓran, tsess zeg‑s tesḥinnib i waman‑nsen. Tettefer deg‑sen zeg tiṭṭawin n imeɛcaq zi tarwa n ddcar.

Ij nhar, taslit ttuɣa teqqim x tma n ij n tala am lebda, ttuɣa yessignu lḥal, ajjaj d usegnu gguren‑dd ad awḍen ddcar, ineddeh‑iten wakkuc n waman umi qqarn „Anẓar“. A ten yawi ɣa ca n tmurt ad tt‑yessu.

Cwayt yexẓer di tmurt, yerra taynit i tmurt, yettban‑as‑dd ca n yetri ireqq, zeg itran i yesruqqan dduniyt n wakucen, atiɣ yewḍa‑dd senni x tmura n Lewras?. Cwayt yettwala itri‑nni hezza yeffus d ẓelmeḍ. Yewta di lxeẓrat, isuḍ x usegnu ssa d ssiha. Yuzzel deg ujenna, ar mani yiweḍ sennej‑nnes. Ucca yebḍa ittesla i yezlan s ij n tnixt urid n ayt bab n tmurt. Yudes ɣer‑s, yettwala din Taslit, tessili abeḥrur, ad tadef deg waman amen tettɣennaj izlan.

Anẓar ibedd deg‑s nnefs, ɛemmers ma yeẓra aẓẓri am wenni, tenni urid d itri yewḍa‑dd zeg ujenna, tenni ij n bnadema, ɛemmars ma yeẓra ca n yijt am nettat.  Yeẓra zzin‑nnes, yeẓra ra d ul‑nnes yessfan, yettwala‑tt tceɛɛel am ca n yitri, ṭṭya nnes icuq marra idurar.

Yeqqar deg yixef‑nnes, „mamec ɣa yegg ca n bnadem ad yaweḍ qaɛ anict uya n tcuni d resfayyet“ mani yexẓer mliḥ di daxel‑nnes, yeẓra leḥya nni deg‑s, d udurri i teddurruy zeg imeɛcaq, dinni yessen mayemmi tessfa qaɛ anict uyenni.

Zi nhar‑nni, Anzar yeẓdeɣ x idurar n Lewras, yedwel ittxess taslit wer izemmer a x‑as ibeɛɛed, ikkar ixezzer deg‑s, ittic i tmura n Imaziɣen aman s qaɛ yeklusa‑nsen. S lweq d bla lweqt. Ar mani tezzizew tmurt, tedwel wer din la d ij n tmurt teɣmi am tmurt n imaziɣen.

Ayt bab n ddcar, llehmen i teslit mermi mma ɣa tali ɣer wedrar, ad tebda ad tɣennej, lexdenni idd‑ɣa‑yergeb usegnu, lexdenni dd‑ɣa hwan waman zeg ujenna. Nettat tedwel ɣer‑sen am ca n temrabeḍt, maca Anzar ttuɣat yedduquzz weḥdes deg ujenna yettru x tayri‑nnes. Ma a das‑yini i teslit belli ittexs‑itt, niɣ ad isiɣi deg uɛeffar, minzi netta d Akuc, wer izemmer ad yawi ijt zeg yewdan.

Ifekker ar mani yuḥḥel, uca yegga ad yehwa ɣer teslit a das yini tidet s minzi mma. Ad tt‑yexḍeb x baba‑s.
X ij n tuffut, ttuɣa taslit teqqim ɣer ij n ulegmam zeg ilegmamen i das i werḍa llif‑nni wer tessin. Uca ad yedduqeẓẓ ij n wajjaj di tmurt, ihezz‑itt amen tekmel. Tfawt n wajjaj‑nni, deɣya tedwel d ij n wargaz . Taslit tennexleɛ, tmesmer di tmurt, tessadar tiṭṭawin.

Iqerreb ɣer‑s, yenna‑s min yeɛna, s ij n weqqar d ameqran. Taslit tumnit, minzi teẓra s tiṭṭawin‑nnes min yemsern. Yenna‑s belli Akuc wer tẓerren illa yewdan i ɣer yella wul yessfa am teslit, Yettwalat tessedḥa, yenna‑s: ejj ar ca n ttwalat nneɣni ad dewleɣ, ataf a nessiwel.

Taslit tugi, wer teqbil ad teffer x baba‑s. Waxxa d akuc, wer kid‑s tettmun bla ma yessen baba‑s.

Teṭṭef tazzra ɣer taddart nsen terwel,  netta yezweɣ imesmer di tmurt

Sidi‑s n ujenna d tmurt wer yefhim min yemsern. Yedwel ittas‑dd ɣer teslit mkul nnhar, ittḥeccem‑itt, nettat trakkwal, ar mani d aneggar iɛjeb‑as, texs‑it, maca ttuɣa teffer x‑as, netta yessen maca yegga ixef‑nnes wer yessin. Lami yudef ɣer wul nnes, yufa wer tzemmar ad tesxa zi ddcar, ula zeg zi taddart‑nsen, wer tzemmer ad tesmeḥ di tnamitin d leɛwayed‑nnes. Ad traḥ ad tedder deg ij n wemcan wer tessin min deg‑s.  Ɛawed taqbilt‑nnes wer ttexs lemlak aked midden.

Ussan dewlen d lechur, netta iḍeffer deg‑s, nettat trakkwal zeg‑s.

Anẓar wer yerḍi s min das ittemsarn, netta d Akuc, yessemẓi zeg yixef‑nnes, yewca‑s i llif‑nnes lweqt, d marra min txess, maca nettat wer das tewci ula d awal. Axiyyeq nni das imunen deg ul, yedwel zeg‑s ɣer ujenna, dewlen kid‑s waman, yugur usegnu i ttuɣa yeccurn timura n Imaziɣen, tedwel‑dd tfukt n Tefriqt yessekmaḍen. Bdan ttazɣen iɣeẓran d talawin, ilegmam yeqqim zeg‑sen ɣir ucal, Lazaɣ yecca tamurt, wer deg‑s teqqim rriḥet n tudert.

Ɛad i tefhem Teslit belli anẓar nni marra x‑as nettat i ttuɣa yeccat, maḥend ad tedwel tmurt imaziɣen d jennet, ixessa ad teqbel ad tawi Anẓar. Senni tebda tettlaɣa‑as. Tettdɛa ɣer‑s, tẓalla‑as. Ar mani d ij nhar, ẓrin iwdan ij n usegnu d ameqqran, yedra ajenna, yuder‑dd ca n wenẓar, yesmelqa ajenna aked d tmurt. Lexdenni, teṭṭef teslit tazzla ɣer weḍra, yuder‑dd ɣer‑s Wenẓar, yeksi‑tt jer iɣallen, uca yeḍwa zeg‑s deg ujenna, yejja ɣir cwayt n ṭṭya awarn‑as, yejja lferḥ d lxir. Taslit tedwel tessajja‑dd deg ujenna melmi‑mma dd‑yehwa wenẓar, d ttifawin‑nni umi neqqar: Taslit n wenẓar.

Yemmeksi‑dd zi: Blog n Amir Fennour

Timaynutin

Aqelɛi
Aqelɛi
Abdelmajid Akalai

Fser-itt