25.1 C
Nador
Lḥed 23 Yunyu 2024

Tababat n uprugram aṭumik Apakistani Abdul kadir khan, immut di 10 ktuber 2021.

Amussnaw Apakistani n aṭumika, immut awarni umi t‑iwyen ɣer seppiṭar x lehlak n tarut.

Abdul kadir khan i immuten x 85 issegusa, ucin-as ccan n tbabat n uprugram anukliyar n Pakistan.

Amussnaw Apakistani n watumika, ittwaḥsab d ayrad di tamurt-nnes umi yerra tamurt-nnes, d tamurt tamslemt tamzwarut i ɣa yella jjehd anukliyar. Maca timura n Lɣerb ttwalan‑t d ij n uterras xaṭar, i iteggen ttrabandu di tetiknulujit n waṭumika ɣer tmura tiɛɛefanin. Tiliviziun n lḥukuma Tapakistanit yenna beli ssiwden-t ɣer seppitar x imxumbal n tarut.

Ila ssekken Khan ɣer seppitar nni beɛda, di ɣuct awarni umi t‑ilqef ubirus n Corona.

Awarni umi das‑rxun ca n simanat zeg wami ḥuma ad irewweḥ, idwel ɛawed minzi immerni x-as lḥal.

Awzir n Daxel Cixx Racid Aḥmed inna di Twitter ila ggin ij n ulaɣi s tazzla  ḥuma ad swejden amḍel-nes.

Arrays Arif Alvi inna ila ixiyyeq aṭṭas umi dd‑yerra lexbar illa yemmut Duktur Abdul kadir khan, i ila issen mlih zi 1982.

Abdul kadir khan yiwi‑dd remɛizet , minzi issemqudda Pakistan ak leɛdu ameqqran Lhind deg iger n lbumbat aṭumik. Manaya i yejjin ɛawed Pakistan a ɣer-s yili minzi ɣa tesselqa, walli wi tt ɣa yerẓen.

Maca waxxa ameni, marra dunniyt terha‑dd akid‑s, ttahmen‑t ila yewca tatiknulujit tanukliyart i Libya, Iran d Kurya n nnej.

Awarni umi xrnɛrm s manaya di tiliviziun anamur, ismeḥ-as arrays Pervez Mucarraf ila i tteḥkamen di lweqt-ni, maca waxxa ameni sḥejben‑t aṭṭas n iseggusa s uɣil di taddart-nnes, i yellan di temdint Islamabad.

Di 2006 ilqef‑it uxenzir n uprustat maca iggenfa zeg-s awarni umi yegga aparasyun.

Ij n lfusina tesbedd-as aseḥjeb n taddart di brayer 2009, maca marra timegga-nnes ila llant sadu ḥettu n lmexzen Apakistanit. Mkul twala xmi ila itteffeɣ zi tadart-nes ttefɣen kid‑s .

Tala: Aljazeera

Tira: Ɛebdessamad Zaryuḥi

Timaynutin

Fser-itt