13.1 C
Nador
Lḥed 14 Yebril 2024

Taḥaryaḍt i yewtin Lḥusima deg iseggusa n rebɛin s tiṭṭawin n Juan Roman

Asuɣel ɣer Tmaziɣt : El Morabet Abdelilah

Zi taɣzuyt ɣar Villa Sanjurjo: Udmawen d inagan n temdint n Mass Ɛabdelḥamid Rrayes.

” …Iqqar Aspanyu-Arifi “Juan Roman” deg-wawal ines, belli ict ḥaryaṭa tejhed telqef tamdint, tejja awaren-as tixessura d timeqqranin : “aseggʷas n 1949, ttuɣa d aseggʷas ibeddlen udem n temdint, zi llilet n 12 ar 13 Dujambir. Tamdint teprugrama ad tesseɛdu icct n tmezgunt d taspanyut n tmesmunt ” Richardi J.R”, maca, taḥaryaḍt di lebḥar n Alburan tejja aɣarrabu-nsen iqqen deg lmuyyi. Ɣar-sen Swirti.

Di llilet-nni, taḥeryaḍt terreẓ, treddej marra iɣerruba n Biyya [….] ur tessefl-t ura d taɣarrabut “Fuerteventura” i tuɣa i ttemsawaḍen jar tamdint n Sebta d Meliliya, ddcar n ibeḥriyen di Quemado innezdem marra, tiweḍ arreɣwet n lebḥar ar tudrin n MiraMar, ttiggʷjent s 30 mitru n luɛla, tazeqqa n Ciné teḍwa s jjehd n usemmiḍ […]”

Tettwakkes-d zi tudemt 320, n udlis: “Zi Taɣzuyt Ɣar Villa Sanjurjo”.

N Abdelhamid RAÏS.

Timaynutin

Fser-itt