33.1 C
Nador
Jjemɛa 12 Yulyu 2024

Tḥajit n “Tiseɣnest n Yidir” i yura Claude ai.

Yidir, ijjen uɛezri d Amaziɣ, idder di Paris i tanyen n iseggʷusa. Ijj n wass, imeddukal-nnes ifransisen seqsan-t x tmagit-nnes. Yidir ifreḥ aṭṭas umi yufa tawwurt tennurẓem-as ḥuma ad issiwel x tdelsa-nnes.

“Ay imeddukal-inu,” inna Yidir, “Kenniw teqqarem akid-i, maca qaɛ wer tessinem ca tiseɣnest-inu tamaziɣt”

Ibda Yidir ad asen-issefhem: “Neccin d Imaziɣen, imezdaɣ imezwura n Tefrikt n ugafa. Ɣar-neɣ tutlayt-nneɣ, tira-nneɣ ‘Tifinaɣ’, d umezruy iqedmen aṭṭas.”

Issufeɣ-d ijjen tseɣnest d tamaziɣt zeg weqrab-nnes : “Ta d tiseɣnest n baba. Ɣar-s anamek d ameqqran. Merra ticwiḥin-nnes ɣar-sent anamek.”

Issken-asen ticwiḥin n tseɣnest, issefhem: “Ta tessawal x tamunt. Ta x webrid. Ta x tudert. Merra ticwiḥin-a ttawyent ɣer ijjen n lmeɛna: ad teqqimed d Amaziɣ mma mani ma tellid.”

Imeddukal-nnes qqimen tteslan s taynit. Ijjen zzay-sen inna: “Ttuɣa qaɛ wer ssineɣ manaya. Mammec teqqimed tḥeṭṭid x tmagit-nnek di tmurt nneɣni?”

Yidir izmummeg: “Tmagit-inu war telli ɣir di tseɣnest waha”. Aqa-tt day-i, deg wul-inu. Ssawaleɣ tutlayt-inu, ttetteɣ macca-nneɣ, tteggeɣ leɛwayed-nneɣ. Ammu i seddareɣ tadelsa-inu.”

Zeg wass-nni, imeddukal n Yidir bdan rezzun ad ssnen xef Imaziɣen. Yidir yufa ixef-nnes ittirar tilalt n lqendret ismunan jer tnayen n tdelsiwin, ikessi timexsa n tmurt-nnes ɣar tmurt nneɣnit.

Timaynutin

Fser-itt