21.1 C
Nador
Jjemɛa 21 Yunyu 2024

Rayan, Jer uxiyyeq d iseqsan d ulaɣi.

Deg wass n ttlat ak lɛaser, Yewḍa Rayan deg ij n Sunda (anu), tulleɣ  32 mitru, Aqemmum-nnes yiriw 45 sentim. Nhar nni i di yewḍa ggin tizemmar a ɣer-s hwan, aṭṭas n tzemmar, maca sunda-nni teḥsar, wer t-iwiḍen.

Tekker tɣuyyit di dduniyt, Imunen n wemsawaḍ qqaɛ tettari tessawal x min iwiqɛen, rni ɣer-s midya n umaḍal. Cwayt n tseɛɛatin awarn-as, iɛemmed lmexzen ad iɣez adrar-nni zeg uɣezḍis. Bdan-as-dd  150 Mitru n laggwaj, ad ɣzen 32 mitru, as-dd-kken zi swadday, uca a t-idd ssufɣen.

Aseqsi

Zeg uɛecci ttlata ar mani d sseft awerni 21:00, iwyen baba-s d yemma-s ɣer uqemmum n yefri-nni ɣzin, bdan tsewwaren-ten s tnayen n kamirat wer yessin ɛad ḥedd wi tent-yiran, banen-dd ssawalen di ttilifun. Awarn-as, jebden-t-idd. Ɣir ssidfen-t di Bulunsya, ggin-dd lexbar belli yemmut. Belli Ajellid ittɛezza tawacunt-nnes, d wegdud Ameɣrabi amen yekmel.

Marra wi yeḍfaren tḥajit n Rayan iruten waxxa ɛemmars ma iru, maca awarn-as qqimen iseqsan walli wi ten-ɣa-ijemɛen. Qaɛ txes ad tessen, qaɛ tferren, teqqaz x tidet n min yemsarn.

Iwdan yeḍfaren tḥajit n Rayan deg wamunen n wemsawaḍ ttseqsan x man tseɛɛet i yemmut nican, zeg-sen inni itt-ittwalan yeqsaḥ ad yili tettuqar-dd waha, ad tmun tseɛɛet i di t-idd-ssufɣen, aked tseɛɛet nineɣmisen di ttlibizyun n waḥit, min ittejjan iwdan rennin ɛad di ccek, lami ssigwjen marra ijurnalisten x wemkan mani ttuɣa qqazen, jjin din ɣir ij n ujurnalist n 2m, yeggʷej x yefri-nni ktar zi 50 mitru. Mamec zeg wass n lexmis wer jjin la d ijj ad yades aqemmum n sunda, wer dd-nnin la d ijj n lexbar x sseḥḥet n Rayan d mindi yella.

Lmexzen yegga ij n wefray x tidet, yugi ad yessiwel aked ijurnalen d ttribizyun, simana tekmel. Min yejjin ijurnalen ccaten xeṭṭan waha, mkul twalat ad inin qa yeqqim anict uya waha, mkul tseɛɛet qqarn belli qa yewḍen-t. Xmi ttseqsan ca n yijjen zeg yenni ibedden x usenjem n Rayan, iqqar-asen: “qedda n lmitru, qat iterra nnefs”

Irifiyyen sseḥḍaren-dd tḥajit n Ɛimad lɛettabi, d qat iterra nnefs, ggʷden ad yili lmexzen isxarriq x-asen am waṭṭas n twalatin.

Alaɣi

Aṭṭas n Imeɣrabiyyen zeg-sen imeɣnas d ijurnalisten, tettren zi lmexzen ad yaf ufuɣ i wemxumbel n wanuten d waman di lkampawat, qqaren-as “ḥḍa-tt qbel ma ad tejra”. Manaya ssiwlen x-as la di ttribizyunat n midden. Anuten di lmeɣrib qqazen bla rruxsa, bla ḥeṭṭu d lemten. Maḥend wer yettɛiwid manaya, tettren zi lmexzen ad yessiweḍ aman i ledcur yeṭṭurfen, maḥend ataf imezdaɣ wer tteḥwijin bu ad ɣzen ca n wanu. Minzi aman d ij n tesɣart n yewdan marra. Mamec tettren zeg yewdan marra, ad qqnen anuten d sundat iɛerran, minzi Rayan urid d amezwar i yewḍan deg wanu, mara yeqqim Lmeɣrib ammu, wer ittili ca d aneggar.

Zeg ij n uɣeẓḍis-nneɣni, tteren ad tili tɣuni i yenni yennayen x lxedmet n jjurnalism, minzi nnekwet n ssaḥafa, kessin-tet yewdan zi ṭṭerf, wer ttweqqiren lxedmet-a, manaya yerra-s taynit la d aseqqim anamur n ssaḥafa deg ulaɣi yegga ittmenɣa deg-s aked isaḥafiyyen n wantirnit, ittuɣa ittmeɛɛcen x wemnus n lwacun n Rayan, fessren ineɣmisen feryḍen, fsern tteswirt n Rayan amen yella deg wanu. 5 n wussan yeɛdun nqelɛen-dd inni itteggen youtube zi lmeɣrib amen yekmel ad ggen Live, ad ssilyen nnumrawat n yemḍeffarn-nsen. Manaya isxiyyeq aṭṭas n yewdan, i dewlen tettren zi lmexzen ad yegg laḥedd i yeklusa-ya n ttaɛeddu. Muḥemmed Aḥaddad deg ij n tzemmimt di facebook, yenna belli “wer din bu lḥecwet i yemsarn i ssaḥafa deg umezruy-nnes, anict  n ubani n yewdan zi ṭṭerf i itteggen ssaḥafa”

Lmewt n Rayan, tzemmar ad tili ij n beddu i waṭṭas n ibeddilen i ɣa yemsarn la di lqanun, la deg wamun, la di lxezrat-nneɣ ɣer wayawya. Nzemmar a nelmed zeg wussan yeɛdun aṭṭas n tmeslayin, a nsegged aṭṭas n tmeslayin. Mala negga-s amen negga i inuriyyen yeɛdun marra, a x-as nessɣed, a nettu. Qa ɛemmas a neḍmeɛ ɛad a nugur ɣer zzat!

Timaynutin

Aqelɛi
Aqelɛi
Abdelmajid Akalai

Fser-itt