23.1 C
Nador
Lḥed 23 Yunyu 2024

Nadim… terwel zi Ṭaliban, ḥuma ad tedwel d titrit n čamma n uḍar!

“Mli i da teqqim, ili ɛad aqqa-tt tettras tiɣaṭin”!

Awal-a, ttuɣa nettesla-t x Najat Belqasem, amen i t-nesla x waṭṭas n temɣarin d yergazen i yiwḍen mani iwḍen zegga i ffɣen tamurt-nsen, gman di tmura nniḍen, ufin min ten yejjin ad awḍen.

Nadya Nadim, d ijten ula d nettat i dd-yeẓḍuqqẓen tizemmar-nnes di tmurt n Udanimark, awarn i umi i din teksi taḍwit zi tmurt n Wafganistan, i yellan d tamurt-nnes, zegga i iwyen tamnawt terbiɛt n Ṭaliban i baba-s aseggas n 2000.

Nadia Nadim, Tateswirt temmeksi-dd zi LeParisien

Tlul Nadya Nadim di temdint n Herat i dd-yusin di lɣerb n Wafganistan ass n 2 zi yennayer 1988, awarn i tmenɣiwt n baba-s, terwel nettat d yemma-s d rebɛa n yessma-s ɣer Tmurt n Udanimark s ipaspuren ẓewwren. Lexdenni, ttuɣa ɣer-s 11 n iseggusa.

Yemma-s ttuɣa texs ad traḥ ɣer Lundun, ad teqqim dinni aked twacut-nnes, ruḥent di ṭeyyara ɣer Wuruppa zi Pakistan, zi ssenni, yeksi-tent yij ukamiyu, yessers-itent deg Udanimark, nitenti ittɣil-asent iwḍent ɣer weglanzi.

tateswirt zi Vogue

Din i teẓra Nadya tiḥenjirin d iḥenjiren ttiraren čamma, zi ssenni, tetterbet di tirart-a, texs a tt-telmed. d manayenni i tegga. deɣya, tufa ixf-nnes tettekkes-dd nnefs i čamma. Di 2006, ad tsinyi kunṭraṭa-nnes tamezwarut aked terfiqt n IK Skovbakken, zi ssenni, tirar ɛawed aked  Fortuna Hjørring zeg 2012 ar 2014, tirar aseggas n 2014/2015 aked terfiqt n   Sky Blue FC, a dd-tedwel ɛawed ɣer ukippu-nnes Fortuna, tewta akid-s aseggas nniḍen (2015/2016), zi ssenni ad tedwel ɣer umarikan ḥuma ad tirar aked terfiqt n  Portland Thorns FC, zi ssenni ɣer wemḥizwar n Weglanzi n čamma n uḍar, umi i tirar aseggas n 2018 aked Manchester City, i ɣa temmutti ɛawed ɣer wemḥizwar n Fransa ḥuma ad tirar aked  Paris Saint-Germain zi 2019 ar 2021.

Sennej i manaya, Nadya d tamirart di terfiqt tanamurt n tmurt n Udanimark, tewwi-dd ixf-nnes mseqqem, tettwaḥsab zeg ipilaren n terfiqt-nnes.

tateswirt zi The Guardian

Min itthemman di manaya; d aseqsi i umi nettesla lebda xmi nettwala ca n yijjen niɣ d ca n yijten yiwi-dd/ tiwi-dd iman-nnes di tmura n berra: min ttuɣa tzemmar Nadya Nadim ad tegg mli teqqim deg Wafganistan. Aseqsi-ya; ittawey-aneɣ a nxarres ila urid d tizemmar i wer yellin, maca isistimen n tmura n yemselmen, neqqen tizemmar…

Timaynutin

Ɛebdelwaḥid
Ɛebdelwaḥid
Abdelouahid Hennu

Fser-itt