16.1 C
Nador
Ssebt 13 Yebril 2024

Musṭafa LBUƐEZZATI (Amesrem); tacumɛet n wesfirnen i tessexsi temnawt

D ijj zeg yiḥudriyen n Ayt Sɛid, mmi-s n Twunt. yemmuɣẓel aked taqsuḥi n tudert di teqbilt-a i yettwattun, maḥend ad isala tɣuri-nnes. D tidet, yiweḍ ḥuma ad yeksi lmaster zi tseddawit n wejda g usentel: “Aseqsi n umutti adimukraṭi”.
D ijj n umeɣnas n umussu adelsan amaziɣ, ttuɣa-t zeg yewdan i yeksin amnus n tɣawsa tamaziɣt s tidet. Ttuɣa ttexsen-t merra yimeddukkal-nnes, minzi asfirnen d tḍeḥḥakt ttuɣa-ten d imezdaɣ x tefras-nnes.
Amesrem ttuɣa-t d amerzu, yessugur aṭṭas n tinawin d yemsagaren idelsanen. Yegga isuraf d tzemmar maḥend ad yaf lxedmet di tmurt-a, lebda ttuɣa ittaf tiwura ttwaqqnent-as deg wudem. Asurif ameggaru nnes deg webrid n trezzut x lxedmet, yegga-t lami isseɛdu x wadaf ɣer wammas n iselmaden ḥuma ad yedwel zeg yiselmaden i ɣa yesseɣren tamaziɣt. Yeɛdu di tira, maca ɣeḍren-t deg wemsagar n iseqsiten n uqemmum, waxxa nec ssneɣ aqa Amesrem ttuɣa ixess-as ad yeɛdu. minzi netta yejhed x waṭṭas zeg yinni i yeɛdun!..
Yeqqim adu ifassen n uraji, iḥesseb ussan i dd-ittasen lakun ad tennurẓem tewwurt i di dd-ɣa yessidef lefraḥet x twacunt-nnes i t-ittrajan ad yexdem awarn i usali n tɣuri.
Maca ass n 3 zi mars 2016, yemsar min ttuɣa wer ittriji ula d ijj, yixḍar ubeḥrur n tmettant maḥend ad yesɣumber i yiman amezdag n Umesrem, a daneɣ-t-yexḍef jer yifassen, a deg-neɣ yejj tafqeɛt n mezri-nnes d lefraq-nnes, a daneɣ-yesnuri di tḍeḥḥakt-nnes d tcuni n uɣimi akid-s!….
Yugur Musṭafa d aḥessi, wer yeɛlim i ḥedd…
maca amezruy wer t-ittettu…
Wer c-nettettu a Yamesrem!..

Timaynutin

Ɛebdelwaḥid
Ɛebdelwaḥid
Abdelouahid Hennu

Fser-itt