18.1 C
Nador
Larbeɛ 22 Mayyu 2024

Muḥa Azɣay – Timlullay useɣdi 1

Muḥa Azɣay.

Reẓmeɣ tiṭṭawin, qqneɣ tiṭṭawin… Qqneɣ tiṭṭawin, reẓmeɣ tiṭṭawin… Giɣ fus x uzellif maḥend ad akiɣ ag uẓwar i ssagʷaden idammen ɣer walli… Ha mliḥ, Ɛad dagi buḥbel… Ɛad zemmreɣ ad beddeɣ, ad kessiɣ deg isuraf ad zzuɣreɣ tisila.
Reẓmeɣ aqemmum, qqneɣ aqemmum… Swiẓẓḍeɣ ɣer uɣerraf uceffay, ufiɣ-t yeccel! Hah, yak asemmiḍ iseqdidway, Mux temsar iccel uceffay gi tjarst? …
Swiẓẓḍeɣ ɣer tendut n weɣrum ufiɣ-tt d rgecmaḍ… Hah, yak idennaṭ ɛad i bniɣ tayennurt…
Aqemmum-inu ɛad iqqen, wer ssiwileɣ ar ɣa sweɣ aceffay, ar ɣa cceɣ aɣrum ag zzit uzemmur…
Amnus-inu… Tarezzut-inu, aqqa-ayi ttemhafiɣ tteɣzazeɣ tiɣmas s laz d ufadi… Ssurufeɣ imezran i yugren gi tḥuna…
Ass-a, ad zummeɣ.
Ass-a, ad genweɣ.

Timaynutin

Fser-itt