25.1 C
Nador
Lḥed 23 Yunyu 2024

Min daneɣ-ixessen a nelmed zi lehlacat ileqqfen tanefsect-nneɣ?

Deg ijjen n ssbeḥ ɣriɣ ijjen artikel x “uhardef ineffeɛen” n ijjen uselmad n tfilusufit deg umarikan qqaren-as Justin Garson.

Ufiɣ yeqqar di tarezzut-ines n dduktura ila lehlac n baba-s s uhardef niɣ s uxayel n ca n yewdan tteddaren akid-s am ijjen n tnaẓurt d tafransist… -yeqqar- belli lehlac n tnefsect am diprissyu netta i zi ɣa nessen ila tudert-nneɣ wer teggur bu mliḥ, ittxessa-aneɣ ad day-s nbeddel ca n ḥajet.

Senni ksiɣ-d tawriqt d stilu uca bdiɣ ttariɣ min lemdeɣ zi diprissiyu i day-i, d min irezzu ad yini ?

Wer ssineɣ ila d netta arami ijjen ɛamayen zi mani i day-i yella, maca waxxa illa ssneɣ ila wer ssineɣ min ixis ad yini, maca arami ɛdan wussan usin-d yenni nniḍen bdiɣ ca n twalatin ttariɣ min yellan ɣar dixel-inu ttessneɣ maca umi ɣriɣ artikel-a di simana-ya ssneɣ mliḥ uktar.

Ssneɣ ila nec illa war ttimneɣ ca deg yexf-inu d min tteggeɣ am yewdan nniḍen, di kul twalat tteggeɣ tizemmar ḥuma ad amneɣ deg yexf-inu ktar maca ɛad war wwiḍeɣ ɣar min rezzuɣ niɣ mamec ttamnen yewdan nniḍen deg yexfawen-nsen, diprissiyu i day-i illan yeqqar, aqa ɛad ila nec lḥajet niɣ lxedmet mala war telli d top niɣ tejhed umi qqaren  “Perfectionnisme“

illa yeqqar-ayi ittxess-icem ad tsneqsed zi manaya aqa walli marra min tteggen yewdan aqa yejhed, kessin-as amnus amacnaw cem.  

Ssneɣ ila xminni ttɣimiɣ war tteggeɣ walu ttmettiɣ cwaytt cwaytt bla ma ad aciɣ, ttfekkareɣ ɣir di min yellan d aɛeffan.

Ssneɣ ila xminni lehhiɣ, xeddmeɣ war ttiḥleɣ ttettuɣ marra min iqebḥen.  

S deprissiyu i ssneɣ min day-i itteɛjiben waxxa di temẓi-nneɣ d tmurt-nneɣ ula d ijjen war daneɣ-ittarri taynit i manaya.

Akid-s i ssneɣ ca n imeddukal di tudert-inu illa war day-i rennyen walu ɣir lehlac, waxxa nec zi lebda war ɣar-i bu aṭṭas n imeddukal; ijjen niɣ tnayen mala d aṭṭas, ufiɣ ila ameddukel-a yesswal akid-i tiseɛɛet niɣ ar tnayen n sswayeɛ x marra min yellan d aɛeffan di tudert-nnes nec ttesliɣ-as waha, ass-inu d llilet-inu war iɛeddi bu mliḥ ittwassax-ayi amezzuɣ-inu s wawalen-nni, s diprissiyu ikid-s qeḍɛeɣ min illa daneɣ-yesmunan.  

Izyenfa umezzuɣ-inu d yexf-inu zzay-s.

Ula d ijjen zzay-neɣ ma yexḍa-t ca zi min ileqqfen tanefsect-nneɣ di tudert-a, ca yessen ca war yessin, ca issnuffar ca issawal, waxxa war ittif wi das ɣa itteslan i min yellan ɣar dixal-nnes.  

Maca ittxessa ad nessen ila min daneɣ-ileqqfen xir zi ma nenna-as lehlac d ijjen n tmeslayt i zi nzemmar a nessen aṭṭas x min day-neɣ ɣar dixel-neɣ d min daneɣ-ittxessen ad nbeddel, mala nexzar ɣar-s amya bla ma t-nettwala d lehlac d aɛeffan ad as-nsu ddwa niɣ wer nzemmar ad zzay-s neggenfa, nzemmar a ngennfa, ad neɛdel ixef-neɣ d buḥbel d dixel-neɣ s yexf-neɣ bla ma nraja wi daneɣ-d-yunuḍen ad aneɣ-d-ssiɣen fus, llan yenni ɛemmars ma daneɣ-t-id-ssiɣen, llan yenni nniḍen mala ssiɣen-t-id ɛemmars ma ad fehmen i buḥbel-neɣ

Marra min yellan di buḥbel niɣ di arrimet-neɣ d lehlac niɣ d iyezzimen d ijjen n tebrat umi ixess ad narr taynit a t-nɣar mliḥ ḥa a nedwel ɣar yexf-nneɣ a nssizdeg buḥbel -nneɣ, minzi neccin maḥend aqq-neɣ neddar nlemmed  nweṭṭa ar ɣa nemmet.

Xemmet i buḥbel-nwem min ixis ad yini siwlet akides s tira niɣ tesla-as war tejjat ca ar ɣa yaḥel .

Timaynutin

K.Ouaali
K.Ouaali
Karima Ouaali

Fser-itt