27.1 C
Nador
Ttlat 23 Yulyu 2024

Min dak-tenna yemma-k ula d necc tenna-ayi-t yemma.

Deg ijj n wass di zzman iεdan, memmis n uɣerḍa imdukkul aked memmis n umucc.
iraren, ferḥen, sseεdan ass-nnsen d asebḥan qbala. yiweḍ-dd uεecci kul ijj iraḥ ɣer tenɣurt-nnes. umi yudef memmis n umucc x yemma-as tesseqqsa-t :
– mani cek ttuɣa a memmi ?
-ttuɣa-ayi ttirareɣ
-wi ked?
-necc d umeddukkel-inu
-manwen i illan d ameddukkel-nnek ?
-memmis n uɣerḍa
-xenni ur t-teccid ?
-lla !
Tenna-as yemma-as: “aqqa neccin zeεma nettett iɣerḍayen, tiwecca xmi dd ɣa yass cc-it”
-waxxa a yemma !


ula d memmis n uɣerḍa umi irewweḥ ɣer yemma-as tesseqqsa-t :

– manis tekkid ass-a a memmi ?
ttuɣa ttirareɣ necc d umeddukkel-inu, memmis n umucc
-wiyyaw ! xenni wer cekk yecci εad ?!
-lla ! maɣar ?
-minzi nitni imuccwen ttetten iɣerḍayen, err taynit zeg-sen aqqa ḥaca ad ɣer-s teddewled ad cek- icc.
-Waxxa a yemma !


Tiwecca-nnes, itteffu-dd memmis n umucc irezzu x memmis n uɣerḍa ad kid-s yirar. Iraḥ ɣer-s ɣer mani ittili, ilaɣa-dd x-as, inna-as memmis uɣerḍa min day-i texsed ?
inna-as :
– iwa araḥ-dd a nirar.
ur das-iwci welha, inna-as ((aqqa lhiɣ ))
-iwa ḥcuma x-ak iwdeɣ-dd al ɣer-k wer day-i dd-tessiɣid fus-nnec ula a nemsellam !?


iwca-as-dd memmis n uɣerḍa fus, uca izzuɣer-it-idd ɣer-s ɣer berra, iṭṭef-it jer ifassen-nnes… uca inna-as memmis n uɣerḍa :
-tufid-ayi beḥra zzulleɣ, ksi akid-i ijj n lmeεruf uca a nraḥ a nirar
yumen-it umucc iksi ifassen-nnes ɣer ujenna, uca irwel-as uɣerḍa inna-as memmis n umucc:
– maɣer trewled ?
uca yenna-as memmi n uɣerḍa:
– ruḥ uca aɣil-in aqqa min dak-tenna yemma-k ula d necc tenna-ayi-t yemma.

Yesmun-itt, izemmem-itt: Ɛaziz Ḥanun

Timaynutin

Fser-itt