22.1 C
Nador
Ttlat 28 Mayyu 2024

Mimun amsebrid yessufeɣ-dd “Aman iberkanen”

Awarn i umi dd-yessehwa ujurnal n Twiza rrwaq, yeḥjeb x wufuɣ, qqiment-aneɣ-dd tira yizdigen n Mimun Amsebrid. Tira i di ttuɣa nettaf riqi n teɣri. Tira i ttuɣa ittcuqan deg yiman d iẓewran, ttudument-idd d tanettit teqqur, teṭṭef acbar arendad i tḥeryaḍin i tt-yessewcan i weṭṭu.

Ttuɣa ittɣil-aneɣ leqlem n Wemsebrid yeṭṭef abrid ɣer unuffer. Ttuɣa ittɣil-aneɣ yeqqur-as ssmeɣ di tedwat, leqlem yeḥfa, niɣ yerreẓ qeɛ… Ttuɣa ittɣil-aneɣ Amsebrid yegga-dd taẓekrunt i tira aked uɣelluy n “Twiza”…

Maca hayhay, nessen illa asqarsar-a, ttuɣa-t d askuti n wemjahed, ḥuma a dd-yerr nnefs zi jjdid, a dd-yeḍleq i yeksan n tsekla d ixarrisen i deg-s yenkemsen, ad rabɛen d tcuni sseɛciqen deg-s imeɣra i yeffuden tcuni… deg wakud i di yessur ulum aked imendi…

Yessijj-dd Wemsebrid s wedlis d amaynu, isemma-t “Aman iberkanen”. Adlis-a i yellan d ijjen tesmuḍt n tenfas, blacekk ad ilint d aman i di ɣa fesyent tkuffutin i ittseɛɛfen leɛwin, ceṭṭḥent x wudem n waman i yersin. Tubberkent-a n waman ad teẓḍuqqez tiṭṭawin n tkuffutin ijjten awarn i tenniḍen, ad tessiwel s ddqel d leḥriq n min nettedder… Tubberkent-a i nettraja d asḥissef yessed-aneɣ x yedmaren. I nettraja d taẓyuḍi n tawalin d tigrawliyin, amen tent-nennum di tira n Wemsebrid.

ZI ssa al ɣa nefteḥ di tcuni n wama iberkanen… zi ssa al din, qqareɣ-as i Wemsebrid: D amimun mi ɣer-k yemmernin.

Ɛ.ḤENNU

Timaynutin

Ɛebdelwaḥid
Ɛebdelwaḥid
Abdelouahid Hennu

Fser-itt