33.1 C
Nador
Ssebt 13 Yulyu 2024

Messi yekka ṭṭerf, wer tt-irenni ɛad aked Barça

Tenna terfiqt n Barça aqa itri-nnes Léonel Messi wer kid-s irenni ɛad kter, awern i umi tkemmel kunṭraṭa-nnes.

Messi wer yexs bu ad yessewc s weɛrur i terfiqt-nnes, ula d nettat wer tesxi a deg-s tewc afus, maca d ttmenyat i tt-yeggin. Tufa terfiqt ixf-nnes arendad imxumbal qqnen ɣer ttmeyat, minzi yemra x-as bac ad tsiɣi deg uxelles n Messi, waxxa ttuɣa yexs ad yessenqes di cḥal itteṭṭef. Maca Barça tufa ixf-nnes waxxa amenni, ittxessa-tt ad tezzenz aṭṭas n imiraren ḥuma ad tejj Messi. S uya, iwḍen ad jjen Messi ad yugur, zegga i yedwel d ilelli, wer ɣer-s min t-yeṭṭfen aked Barça.

REUTRES

Timaynutin

Fser-itt