13.1 C
Nador
Lḥed 14 Yebril 2024

WhatsApp ad yerni ca n tmeslayin d jjdid

Inna App n WhatsApp ila iggur ad rnin ij n tmeslayt d jjdid, xmi ɣa iẓer bnadem afuṭu niɣ avidyu ict twalat ataf ad mekksen dirikt. Xminni ɣa yennurẓem ufuṭu di twalat tamezwarut, ataf nzemmer ad tt-nẓer bla ma ad iraḥ ufuṭu-nni ɣer tilifun. WhatsApp iqqar aqqa manaya ad yejj midden ad ssuguren ttifilun-nnsen mamec xsen. Maca aṭṭas n lḥukumat iggur ad afent ca n imxumbal di min iqqnen ɣer usexdem n tebratin i yettmekkasent nnit niɣ Apps-nni isnuffuren imsawalen.

Aṭṭas n imeɣnas i yxeddmen x tseqqar n iḥenjiren nnan ila yuɣi-ten wemnus ila manaya izemmer ad isnuffer ca n tmeslayin i zi ɣa nemmel ttaɛeddu asiksi x iḥenjiren.

WhatsApp yeqqar aqqa manaya ad aneɣ-yejj a nekkes ifuṭuten i wer nettḥwiji, niɣ xmi ɣa nesseqsa acrik-nneɣ x array-nnes deg warruḍ mamec ittekkes ula d lkud mala tessekked-tt i ḥedd. Yerni WhatsApp yeqqar « aqa maci marra min ncarrek istahell ad iqqim. Aṭṭas n twalatin mala negga ca n ifuṭuten ataf yallah ad menɛen amkan-nnsen di ttilifun waha ».

Ddegg-a n tmeslayin n jjdid iggur ad ilint zi simana i dd-igguren. Inni isxeddamen App wanita, iggur ad ssnen ma tabrat-a ad tt-sxedmen nitni waha, ataf wer dd-itteḍhiri fuṭu-nni nnes x ttilifun maca ad yeḍhar nnumru n 1 waha. Maca bnadem izemmer ad yeḥḍa afuṭu-nni xminni i t ɣa issxdem i twalat tamezwarut. Ifuṭuten n WhatsApp iggur ad ilin ammu :

  1. Wer tilin ca di ddwasat n ifuṭuten
  2. Wer nzemmer ad nɛawed a nessek ifuṭuten niɣ a ten-necrec.
  3. Ad mmekksen mala wer nnurẓmen di tnayen n yimalasen.

WhatsApp ttuɣa izwar-as igga ad ikkes tibratin xmi x-asent tɛedda simana. Maca izerfan di UK qqaren ila imsawalen imeqqranen ixess ad qqimen deg warcif, amek yettwassen qa aṭṭas n imeqqranen n lḥukumat sxeddamen WhatsApp, ijjen zzag-sen inna aqqa ttwaggent timeslayin i izi nzemmer a neḥḍa imsawalen amek qqaren izerfan.

Timaynutin

C.Andic
C.Andic
Chahid Andich

Fser-itt