26.1 C
Nador
Lexmis 30 Mayyu 2024

Merra min texsem ad tessnem x “Uccen radio”

Ɛebdelwaḥed ḤENNU

Logo n uccen ‑ Tala: uccen.net

Nettetter i ddewla a daneɣ tessidef tamaziɣt ɣer sekwila, Nettetter zi ddewla ad tegg tamaziɣt deg utlibizyun. Nettetter zi ddewla ad teegg araḍyu yessawal tamaziɣt….

Tutriwin-a d waṭṭas n tutriwin nniḍen, ikessi-tent umussu amaziɣ zi beddu n ttesɛinat niɣ zi qbel. Aqqa-t ɛad ittetter zi ddewla bac tamaziɣt a ɣer-s yili wemkan-nnes, ad teṭṭef amkan-nnes.

Maca aked uɣezdis n tutriwin-a, yeḍḍuqqez-dd yij ufaqi di twengimt n iḥudriyen, iwḍen ad ssnen ila tamaziɣt mala wcin deg-s afus imaziɣen, wer ttrijin zi ḥedd a das-yerr taynit. iwḍen ad ssnen illa waxxa ɣa qqimen lqern nitni sɣuyyun x tmaziɣt s taɛrabt, wer dd-ttiwyen ca zi ca. Tamaziɣt ad teṭṭef abrid-nnes ɣer uweḍḍer, ad yeqqim illa later-nnes.

Mamek nniɣ, din iḥudriyen ksin deg isuraf s tzemmar-nsen, bac ad ggen nnit isuraf i zi ɣa teṭṭef tmaziɣt acbar arendad i uweḍḍer. zeg iḥudriyen-a, dinni Musṭafa Warɣi, d arifi, ittɛic di Biljik, yegga ij n lxedmet temɣar s tzemmar-nnes d ttmenyat-nnes, tiwi zeg-s aṭṭas n tazzliwit, d waṭṭas n ubeddi x uḍar. Musṭafa Warɣi, yiweḍ ḥuma ad yegg Arraḍyu d Arifi, yessawal s yiles n Arif, qqaren-as “Uccen”.

“Uccen”, min yeɛna?

X Arraḍyu-ya, yenna Musṭafa Warɣi i LeRifain belli “Uccen” d ij n usurif d amezwar, ɛad nettqellab, nxezzar mani i nzemmar a naweḍ, d min nzemmer a negg, d mani nzemmer a naweḍ bac a dd-nessu i yij n midya d arifi, yessawal illa s trifit. Uccen, (yeqqar Warɣi): d ij n arraḍyu yessawal illa s tmaziɣt n Arif, maca walli bu x min yeqqnen ɣer Arif waha. Deg wuccen, merra min yezmer Urifi ad isel di ca n lidaɛa nneɣni, x ca n tmurt-nneɣni, niɣ x ca n usentel mamek ma yegga, ad yaweḍ a das-isel deg wuccen. Warɣi ɣer-s lxezrat ɣer zzat aked “Uccen”, bac zi beddu ad yerẓem tiṭṭawin mani ɣa yugur, bac ad yegg isuraf mani “Uccen” izemmar ad yessugur ixf-nnes s yexf-nnes, a dd-yerr nnit minzi ɣa yugur ɣer zzat.

X yisem n “Uccen”, yenna Warɣi belli isem-a urid yus-dd amenni waha. Uccen di Arif aqqa-t ɣer-neɣ, nessen-it wer t-nessin. Ittett tixeswin, ittnerwal zeg wuccay, ittazzel mliḥ di tsawent, ittazzel mliḥ di teksart, … lḥasul, d ij n umuder nessen-it mliḥ, maca wer t-nessin-ca. ittnerwal-aneɣ. D wa d Arif, (yeqqar Warɣi); nessen-it mliḥ, maca wer t-nessin, wer das-nufi mamek bac a deg-s nɛic merra. Walli am weqzin, nḥefḍ-it, nessen-it…

“Uccen”, manis i dd-yekka?

Di twarrit-nnes x useqsi n “manis i dd-yekka uccen?”, yenna Warɣi belli asurif-a d aqdim, yecɣel lbal n waṭṭas n irifiyen xirrebbi zeggami. Ɣer umezwaru, ttuɣa dinni axarres deg utlibizyun. Maca zi ɛdun wussan, iban-dd illa wer das nezmir ca, itteḥdaja aṭṭas n ttmenyat, d waṭṭas n lmejhud… Zi ssenni (yeqqar Warɣi); teqqim-ayi tserrawt n uxarres-a deg uzellif, axarres-as yuru-dd ixarrisen nniḍen… Maca asurif nican di manaya, yegga-t Warɣi ca n ɛamayen zeggami.

Warɣi zeg imeḍfar n rrap n iberkanen n Umarikan, ij n wass, amen irezzu x min yeqqnen ɣer manaya, yewḍa deg yij n arraḍyu-nsen deg wantirnit. Aked trezzut d wexbac i yegga, yiweḍ ad yefsi aṭṭas n iceddan, ad yessen tibridin titiqnitin i yezmer ad yekk bac ad yegg arraḍyu d arifi, i yellan d axarres yessdel-as di leɛqel aṭṭas zeggami.

Manaya, yiwey-as ɛam n tazzliwin d usewjed d raḥ as-dd… Ttuɣa ɛawed yixḍar bac ad yessewjed timeslayin di sskat bac wer das-ittegg ḥedd akeccuḍ di tjerrat. Udrusen yewdan i umi ttuɣa t-yenna, alami i dd-yeffeɣ warḍi n ukumasi n arraḍyu-ya, xenni ɛad i t-idd yessufeɣ, icehher zeg-s, yessken-it i yewdan a t-ssnen.

Musṭafa Warɣi, bab n “Uccen radio”. Tala: twitter

“Uccen”, yufa ca n yemxumbal?

Yeqqar Warɣi belli wer yelli mindi i x-as tekka anict n usewjed n lekwaɣed d lqanun ḥuma ad yennufsel “Uccen”, a das-slen yewdan. Warɣi, wer das-wcin warḍi n arraḍyu-ya, alami ix-as tekka, awarn i waṭṭas n wali-hwa. Din tiɛenkraf nneɣnit qqnent ɣer tenɛacin, maca wa wer yelli bu d amxumbel d ameqqran. min yellan d amɛunnej, netta d lqanun mala wer yettwigg amen tenna. luxa “uccen” aqqa-t yewjed yeɛdel di Biljik, s warḍi-nnes, s lqanun-nnes. Iwdan i itteggen tamuzikt niɣ inni itteggen isedditen, ɣer-sen lḥeq ḥuma ad raḥen ad ttren tasɣart-nsen n lexlas zeg yij n lbiru aqqa-t x manaya abeɛda. Maca bac ad tesmuned merra lekwaɣeḍ, aṭṭas n lweqt i ittxessan, aked lebbla-ya n kuruna, tesɛeṭṭer timeslayin kter, s manaya i dd-niwi cwayt n aruṭar.

“Uccen”, ma ad isiɣi ma lla?

Uccen -yeqqar Warɣi- : ad isiɣi ɛad lux. minzi deg uɣezdis n min yellan d atiqni, wer din bu wemxumbel. Deg uɣezdis n tenɛacin, ittemkabar, maca aseqsi mani yella? ma nezmer a negg iseddan qqnen ɣer umezruy d arryaḍa d sseḥḥet d ca nniḍen… amen tteggen merra arraḍyawat n ddunit. Warɣi yessitim bac a d-yaweḍ arraḍyu n wuccen ad yegg isedditen-a. yessitim ad iṭewwer kter. Yeqqer Warɣi belli manaya ad yili mala “Uccen” yiweḍ ad yedder s yexf-nnes, ad yexdem x yexf-nnes. Urid ad yettkel s uraji ɣer ifassen n yewdan, niɣ ɣer temɛawant n ddewla. minzi mala yettkel x manaya, ad yemmet.

Ḥuma ad yemɣar “Uccen”, wer din bu webrid nneɣni menɣir tinɛacin. maca tinɛacin wer din manis i dd-ɣa kkent illa zeg ucehher (La publicité). ḥuma ad yili ucehher, yeffuk abeɛda arraḍyu ad yettwassen ɣer yewdan.

Lexxu Warɣi ittegg tizemmar-nnes bac ad icehher uccen, ad yettwassen ɣer yewdan.

Yeqqar Warɣi belli arradyu d utlibizyun, ɣer legnus nniḍen, teɛda-ten lweqt. minzi lexxu yella wantirnit, yella spotify… Maca neccin di Arif, wer dd-nekki bu tebridin i dd-kkint legnus nniḍen. Yeffuk a nedwel ɣer ddsas, a nedwel ɣer ẓiru. Mayemmi, neccin ɣer-neɣ ij n settin n iseggusa n aruṭar x yewdan nniḍen i dd-imunen aked dduneyt, usin-dd surif surif.

Aruṭar i dd-niwi, wer izemmer ad yeqqim amenni, bac a nengez dirikt ɣer ca nniḍen. Mayemmi neẓra umi nenḍu ɣer live d facebook, amen wer ɣer-neɣ bu weẓwer d ddsas i xef ɣa nbedd, yewqeɛ wareddej. Minzi legnus nneɣni, tzemmred ad tadfed ɣer iraqen n itilibizyunen di youtube niɣ di facebok… ad terzud min texsed. s uya, bac ad teksid lexber, yeffuk ad tili ij n ccarika tettwassen, d aẓwar, ɣer-s manis i t-tkessid.

arraḍyu n “Uccen” d ij n usurif zeg isuraf i yeḥdaj Arif, ikumasa a dd-yeɛdu ass n 12 zi yennayer 2021.

Google PlayApp StoreAsit

Timaynutin

Ɛebdelwaḥid
Ɛebdelwaḥid
Abdelouahid Hennu

Fser-itt