22.1 C
Nador
Ttlat 28 Mayyu 2024

Master n tsekla d tdelsa timaziɣin isnewju-d Samira Lmerraqi

Deg wass n jjemɛa, tmenya zeg uyur-a n dujanbir, yegga master n tsekla d tdelsa timaziɣin ijjen wemsagar aked tmarit Samira Lmerraqi, amsagar-a ila yella x wudem n ijjt n tinawt d tadelsant, tettwagg di tdala n tinawin n tesdawit n Nnaḍuṛ.

Amsagar-a ḥḍaren day-s marra imeḥḍaren n usḍisyur amezwar d wiss tlata d ca n imeḥḍaren nneɣni n master n tɣuriwin tinezɣanin n tsekla tamaziɣt. Mamec i day-s ḥḍaren ɛawed imungalen imaziɣen amecnaw Musṭafa QAḌAWI bab n “ussan inderyen s adu lalla turtut”d “ufuɣ” d Hicam ḤEMMUTI bab n “udem n tallest”.

Tinawt a issugur-itt aselmad Lyamani Qessuḥ. Zzat ma ad tebda, immewc wawal d amezwaru i umari[1] n unemhal n tesdawit awarn-as immewc wawal i tmarit Samira Lmerraqi. Tadafin n tinawt-a ggin-tent imeḥḍaren n usḍisyuṛ wiss tlata niɣ taseḍma tiss tnayen n master-a.

@tifray-com

Tadaft tamezwarut yegga-tt Mass Muḥemmed ṬṬEYYBI, issiwel dag-s x tlata n wungalen, tadaft-nnes ttuɣa-tt s yisem: tiɣri tamaweḍrisant deg wungalen n Samira LMERRAQI (Azwel d usenti)

Tadaft tiss tnayen, tegg-itt tmeḥḍart Kawtar TTUZANI, nettat d tiɣri i wungal “Taslit n weẓṛu” (Tadaft a tura-tt Ḥayat BUTERFAS, war d-teḥḍiṛ ca, uca tessenked-itt Kawtar TTUZANI )

Tadaft tiss tlata yegga-tt umeḥḍaṛ Ḥalim LMADANI, issiwel day-s x yitimen i yerbu wungal “Imeṭṭawen n tayri”

Tadaft tiss rebɛa yegga-tt Ɛebdelxaleq UƐEKKI (Asafu) s adu yisem: Tiɣri deg wungal n “Taslit n weẓru”, maca tadaft-a temxellaf x tenni tegga Kawtar TTUZANI.

Awarn-i tadafin n tinawt, yemmewc wawal i imeḥḍaren ad ssersen iseqsan-nnsen niɣ timuɣliwin-nnsen.

Samira Lmerraqi akked Kawtar Ttuzani. @tifray-com

Tadaft tamezwarut deg uɣezdis n iseqsan, issenta-tt umari azlawi Saɛid ƐEBBUTI, issemɣer zzay-s, inna belli ɣar nettat i dinni, inna aqqa tixubay nettaf-itent ɣar tmaritin-nneɣ minzi wcint tyumi. Deg wawal-nnes issitem ad d mmernint tmaritin.

Tadaft tiss snat n Jamal CENNUF issars-as aseqsi i tmarit: Ma tettxaṛṛeṣ deg yitimen d amezwaru niɣ di telɣa? manis i d-tagem tussna-nnes? Mani nzemmar ad nessars Samira?

Tadaft tiss kṛaḍt d aseqsi tessers-it Fatiḥa ƐISAWI, zzat ma ad tewc aseqsi, tessemɣar zi tmarit tenna belli Samira d tala war tettizeɣ. Tesseḍfar-as d aseqsi, ma tettarid s tilawt niɣ s usugen? D mant imxumbal i tufid.  

Tadaft tiss kkuẓt yegga-tt umeḥḍaṛ Laṭif ƐEBDESLAMI, yenna day-s : Samira zi lebda d tala n wesneflul, wer ɣar-neɣ bu temɣarin deg yiger n wungal yellan d atrar bla nettat. Iwca-as aseqsi i tmarit; mayemmi tbeddel isem deg wungal wiss sin, amezwaru tegga “Samira yellis n idurar n arif” wiss sin tegga as “Samira EL MARRAKI”. Issiwel x yijj n wewrik aqqa-t di “Taslit n weẓṛu” i yella d awrik anaɣizan: Hneyya, yenna xaf-s ma war tettili d iẓewran d tira.

ijjen uɣezdis zeg imeḥḍaren i d-yeḥḍaren. @tifray-com

Tadaft tiss semmust n umeḥḍaṛ Brahim MELLULI, yenna day-s: Aṭṭaṣ n tmaritin ffarent isem-nnsent deg umaḍal maci ɣar Samira. Iwca d ula d amedya n yijjt n tmarut d taglinzit: Mary Ann Evans tessufeɣ-d s yisem n George Eliot, teffar isem-nnes deg yisem n wargaz. Umi tt-sseqsan mayemmi teggid isem n wargaz, terra xaf-sen: ggʷdeɣ ad sseḥqaren lxedmet-inu. Virginia woolf ila tessufeɣ-d s yisem n uletmas n Shakspeare.

Aseqsi wiss ṣḍiṣ n ttmeḥḍaṛt Meryem LYUSFI: Mamek tettegg tettari ma ittili ɣar-s uxaṛṛeṣ niɣ al ɣa tebda?

Tadaft tiss sat n umeḥḍaṛ Muṣṭafa AMḤAWEṚ: Azɣan issemɣara zeg umaru ḥuma ad ibeddel tira, wac nzemmar ass-a ad t-neḥseb d tira n wungal?

Tadaft tiss tamt n umaru Hicam ḤEMMUTI, inna day-s: aqqa tamarit tjebbed deg usefru.

Deg umeggaru yedwel wawal ɣar tmarit ḥuma ad terr x iseqsan;

Fuṭu i yesmunen wi iḥeḍren deg wass-a adelsan. @tifray-com

Tenna belli nettat war tessexdim ca tira-nnes zeg  usugen[2] tira-nnes d tilawt, marra min xef tura tedder-it, teẓra-t, mɣar tettbeddal ismawen n yewriken waha.

X yisem n wungal terra belli deg wakud nni (2001) umi d-tessufeɣ “Taslit n weẓṛu” tessiwel x wungal-a belli al ami temlek i tt-icejjeɛ wargaz-nnes ad t-id-tessufeɣ. Ttuɣa iqqseḥ xafes ad tegg isem-nnes anican, war lli am 2023, amun idwel ɣar-s d ccan ad tegged isem. 

Deg umeggaru temmewc-as tsemɣurt i tmarit Samira LMEṚṚAQI, tefreḥ bezzaf, iɛjeb-as lḥal, Minzi i twalat tamezwarut ad as-yegg ḥedd asemɣar awarn i iseggʷusa d imeqqranen n uweḍḍaṛ. S uya d ccan d ameqqran i master “Tasekla d tdelsa timaziɣin” x taynit i das-yerra i tmarit d tzemmar i yegga ḥuma ad yili wass a adelsan.

Halim El Madani

9 / Dujanbir / 2023


[1] – député

[2]– Lxayal

Timaynutin

Fser-itt