33.1 C
Nador
Ssebt 13 Yulyu 2024

Lefraḥet niɣ d axeyyeq, ikuluren ttiraren di tnefsect d ddat nnec!

Frisa d taḥmamymit? Ananas d azegwaɣ? i lbanan d abercan? Wi xaf-s ɣa izeɛmen ad ten-yecc! Ikuluren urid tejjan‑cek ad tixḍared di macca waha, maca segguran ra d teycatin-nnek.

Ikuluren

Melmi tettiri frisa tazeggʷaɣt, lbanan d awraɣ. Tettesned belli ssenḍyen, wer day‑sen txarsed qaɛ aṭṭas, uca tetted‑ten. “Manaya yeqqen ɣer tebyulujit n ikuluren. ikuluren nettemcawar akid‑sen x seḥḥet‑nneɣ” i yenna Ubsikulug Axel Buether. Yenna ɛawed: “Ikuluren ɛawd tejjan‑aneɣ ad nessen belli fruta niɣ minmma yettwaccan, day-s marra min ittxessen ad day-s yili n ubitamin …”

Ikuluren ttejjan ijjen rimaret temɣer x tnefsect‑nneɣ d taddut-nneɣ. Mkul akulur ɣer‑s ijjen tuzzeggardt n lmujet weḥdes, ttawḍ-aneɣ‑dd d lmujet. Iqqar‑it walli-nneɣ d akulur. Ikuluren nedhen Abotalism, i yellan itteg ijen lxedmet temɣer ḥima ad naca aked ixef‑nneɣ mliḥ. Zemmren ad iraren deg uṭansyu, ra d gana n macca tzemmer ad tari, tzemmer ad tehwa zzag‑sen. Mala nessers‑dd ca n min itwaccan bla akulur‑nnes, ad aneɣ‑dd inneqlaɛ wur ɣir s lxezrat.

Jjehd deg ususem.

Ikuluren yedjan d min xaf‑sen yemsarbun, ujaren 200 i nzemmer ad nebḍa jar‑asen. Maca yemsebḍa cwayt mamek ten‑netwala d mamek kid‑sen nettaca. Ikuluren sfaqan dag‑neɣ tiycatin, lefraḥet niɣ axiyyeq, tukkarhi, aɣwweɣ niɣ adiqqi. Ɛawed nessawal xaf‑sen. Nbeṭṭa‑ten di tnayen iseddan, isemmaḍen d yenni yeḥman. Inni yeḥman dag‑sen azeggʷaɣ, aleccin d uwraɣ.

Awraɣ tteqnen‑tt Ipsikulujen aked unebdu, tfuct, lefraḥet d tifessi. Akulur‑a ikcef, inewwar, d tadukli d umsawal. Wenni yarḍen tiwarɣi, iqqar zzag‑s i yewdan: Aqqa-ayi mliḥ, Ferḥeɣ, ttɣebbiɣ tudert. Anebdu mala wer dag‑s tfukt, ittedwal d am tyarza, Bla tfawt wer din bu ikuluren ɛawed tbanen‑dd mliḥ deg ussan unebdu i di tella tfukt tejhed.

Aleccin d akulur n leḥmu d sseɛd, itterra atarras mliḥ, am ca n wass iɛedda mliḥ, d akulur n ttiqet, d unurzem. Arruḍ n ibudiyyen d aleccin d izumal n min xf nessiwel. Icinwiyyen ttuɣa mnuɛ ad yerḍen aleccin. Aleccin ttuɣa ixedjeq s zzɛefran.

Tezweɣ n tayri d irutik.

Azeggʷaɣ d Akulur ijebbed aṭṭas. Isfaqa x lxaṭar. Plaka n STOP nettaf‑it d tazeggʷaɣt am ukulur n tziyyat zi sxessayen timessi. Tezweɣ tetteqqes di tiṭṭawin, uca ma d plaka tɛellem, niɣ d bistidu, s tnayn qqaren: Err taynit, xzer.

Wenni yerḍen tezweɣ, ixes ad yini: Nec day-i jjehd, ccureɣ s unhezzi, zemmreɣ ad ggeɣ, ttamneɣ s ixef‑inu. Ssneɣ min xseɣ. Maca tezweɣ ɛawd d akulur n tayri d irutik (Erotik). Ancucen imakiyyaren s uzeggʷaɣ jebbden‑dd tittawin, Azeggʷaɣ iḥekkem, ɛawed mamec izemmer ad day-neɣ yesbedd nnefs. Ad ibeddel aṭansyu. Bla ma nerra taynit.

Maca tezweɣ teqqen ɣer mani nella d min netteg, d min izewɣen. Minzi tzemmer ad day-neɣ tsekker aɛesseb d leɛdawet. Tezweɣ n lxaṭar d tmessi, d jjehd leḥkam.
S uya nettaf tizarbiyyen ittessun igelliden d tizeggʷaɣin, d lɛalama n leḥkam d jjehd d min xef neqqer “wer yelli wer yexliq”

Zi tesmeḍ ɣer wejris.

Ikuluren isemmaḍen d arbiɛi, azegza, d ulila, wenni umi itteɛjib arbiɛ, ittexs lehna, d laman, wer t-yecqi ubeddel. Arbiɛi israyyaḥ, issyenfa. D akulur n ugama (tanaturt). Ula d iyezzimen n arriḍa izemmer ad ten‑yesgenfa. Maca izemmer ad yessfaq taɣennant d tismin deg utarras.

Azegza d akulur n ttiqet, d leḥnuniyyet, maca la d axiyyeq ameqqran. Iwdan umi itteɛjib uzegza, ssnen min xsen. Maca wer ten‑itides ḥedd, d isemmaḍen.
Alila d akulur n teycit s uxiyyeq, maca la n tussna d cḍart, d lehna n yiman. Aṭṭas idiyyanen yerḍen alila.

Ijjen ukulur, isseggura timɣarin.

Alila d akulur n umussu n temɣert. Issawal x tmexsa i temɣert, d unufsel zeg iceddan. Di muḍa ibaned 20‑at, ijjen wezgen n lqern awarn‑as yedwer d akulur n ufiminizm. Arruḍ alila ttuɣa‑t walabudd zzag‑s deg iɣewwaɣen x useḥqar itteg wargaz i temɣart.

Awal n ikuluren.

Ikuluren d ifeṭṭaḥen, ma itteɛjib‑aneɣ uḥmaymi, niɣ azeggaɣ yeḥdeq, niɣ arrusa. Ula dinni ittewjiden deɣya x ssbaḥ bla ma xarsen man akulur ɣa yerḍen. Urid wer ttixḍern deg ikuluren. Buether yeqqar: “Ikuluren d amsawal, ula ɣer arbiɛ d lewḥuc. di tebyulujit din ikuden (codes) n ikuluren, umi nfehhem marra deg umaḍal‑a. Ajenna azegza neqqar dag‑s lḥal yecna.

Legnus issawalen aṭṭas x ikuluren nettaf dag‑s arruḍ iqqarqec marra, am Meksiku, ttwaɛqalen dag‑s iwdan zi manis i dd‑usin, cḥal ɣer‑sen iseggusa, melcen niɣ lla …? ɣir s ukulur yerḍen.

Tubbarkent!

Abarkan n imeṭṭawen, yerḍen‑tt aṭṭas n legnus di leɛzat, din legnus yerḍen-tt tajjalt/ajjal ar ɣa mten. Tubbarkent tesleqqa tettlaɣa‑dd i twiza. di Asya nettaf tuccemlelt i yellan n imeṭṭawen.

Timura n wadday.

Mkul lgens d akulur i yetkeṭṭar, mkul tamurt d cḥal tkeṭṭar, di tefriqt nettaf aṭṭas n tuqqarqect, mala tiwyed arruḍ nni ɣer Nurwij, ittas-d wer yeḍbiɛ, Maca mayemmi?
Mintra neggur ɣer wadday (sude) mintra tmerni tfuct d tfawt, tfawt mamek nenna d nettat daneɣ-itejjan ad nettwala ikuluren tceɛɛren mliḥ. S uyenni nettaf timura di yella ṭṭlam aṭṭas wer tkeṭṭren ca tuqqarqect.

Rio de jeniro

Di tmura n wadday i Ikwatur (Equator), nettaf la d ijḍaḍ d iqarqacen. Nettaf day-sen inni di tmun teslit n wenẓer tekmel. Ikuluren‑nni dag‑sen ddren zzag‑sen, ttemsawalen zzag‑sen, tseyḍen (jebbden‑dd, yemmren-d) zzag‑sen azgen‑nsen nniḍen ḥima ad arun.


Mamek neẓra, aṭṭas n wawal yellan x ssarwar-nni tixḍerd d azegza, niɣ mayemmi tyarḍed taqmijjat d tazeggʷaɣt. D min tteḥwajed ḥima ad teksed axiyyeq, niɣ ḥima ad tjebded tittawin. Maca mkul ijjen zzag‑neɣ ɣer‑s ca n ukulur itteɛjib‑as aṭṭas. inim‑aneɣ, man akulur dawem itteɛjiben? d mayemmi?

ɣer ɛawd: Tjarest teggur-d, ha min ɣa tecced maḥend ad tilid mliḥ

Timaynutin

Aqelɛi
Aqelɛi
Abdelmajid Akalai

Fser-itt