33.1 C
Nador
Ssebt 13 Yulyu 2024

Lebni Aspanyu di Nnaḍur: d agla ittraḥ ittweḍḍar

Tamdint n Nnaḍur teccur s lebni i tuɣa yebna Uspanyu i tuɣa bnan jar 1912-1956.

Zi lebni yettwassnen, nettaf mayen umi neqqar lebni n Klup i yellan x tma n lebḥer n Marčika, i tuɣa yellan d ijjen kantina ttraḥen ɣer-s lɛesker Ispunya. Lebni-ya tuɣa yebna-t Manuel Latorre Pastor.

Manuel Latorre Pastor.

Netta d ijjen umuhendis yebnan ula ssumɛet n Ccabiba, d wemkan mani tella lmeḥkama n lwacun di Nnaḍur. Deg useggʷas n 1947 i di ɣa yerẓem klup. Deg useggʷas-a yettwassnen di Nnaḍur s useggʷas uburi. Minzi Arrif ileqf-it ijjen buheyyuf xenni, uca iwdan wer ufin minzi ɣa ɛeyyden, xenni tuɣa ttetten aslem n uburi. Klup luxa qa-t ɛeddlen-t zegga tuɣa i x-as tekker ijjen tɣuyyit d tameqqrant minzi ila xsen ad t-kksen.

lmeḥkama n Nnaḍur

Amec din aṭṭas n lebni, amecnaw taglist n Santiago Matamoros, yettwassnen ɣer Ayt Nnaḍur s “Glisa”. Lyazid Ddriwec yeqqar belli taglist tanita tettwabna di 1913, deg wemkan mani tella tamesmunt n Sikudil yiḍ-a. Maca zegga yemsar lebni s waṭṭas ssyiriwen-tt deg useggʷas n 1916.

Mamec tuɣa llant aṭṭas n lqeclat di Nnaḍur, am tenni i yellan ṭṭerf i parada deg wammas temdint. Lmḥalla-ya tettwassen s “arrigularis 02”, rni ɣer-sent tinniḍen amecnaw “arrigularis 05” deg Uzɣenɣan, “arrigularis 07” deg Ayt Cicar d waṭṭas zzag-sent.

Zi tmeslayin tiɛeffanin i yrecmen tungimt n Irifiyen, di lmḥalla n arrigularis 02, i yellan x webrid jar Nnaḍur d Ayt Nsar. Nettaf umi tuɣa Franku ispules iḥenjiren imeẓẓyanen ḥuma ad cerken deg umenɣi Aspanyu jar 1936-1939. Ɣer lmḥalla-ya i tuɣa dd-ttneyrawen. Manaya tuɣa qqaren x-as aṭṭas n yizlan i yeqqimen di twengimt n Arrif.

Arrigularis 02

Lqecla n Uzɣenɣan ɣar-s ijjen umezruy d ameqqran. Nettat d lemḥalla tamezwarut i zi dd-irrin x ulaɣi n Franku maḥend ad tekker girra kunṭra i Arruxut di Spanya. Mḥalla-ya tuɣa imenɛ-itt Ajiniral Muḥemmed Ameẓẓyan Belqasem Azehrawi. D ijjen ig ixdmen Spanya d Lmeɣrib ar mani immut. Ɛawed mḥalla-ya tuɣa ttrinaran dag-s FLN (tanyert n uslillet tanamurt) n Lezzayer i tuɣa ittmenɣan aked Fransa.

tala: Segangan.net (lqecla n uzɣenɣan)

Zeg imukan min ɣa yella lhimmet-nnes d tameqqrant, nettaf Nnutir n Lislam, niɣ Nnutir n Ɛberqada n Buɛnan amec yettwassen. Wa d ijjen Nnutir tuɣa ttraḥen ɣer-s imeqqranen n umezruy. Amecnaw Nelson Mandela, Ḥmed Ben Bella, Lhewwari Bumediyen, Muḥemmed Buḍyaf, ina merra tuɣa-ten d arruyas n Lezzayer. Aṭṭas n tmeslayin i yemsaren deg issgusa n xemsa zi lqern i yeɛdun, ffɣent-id zi Nnutir-a wanita.

Nnutir n Ɛbelqader Buɛnan

Ttɣiman aṭṭas n imukan di Arrif min xef tedla tɛejjajt. Ameknaw Lpusta n uspanyu qibalt i Klup, d wemkan mani tuɣa Taɣiwant n Nnaḍur, rni ɣer-s lebni n San Xunurimu i yellan di Wiksan. Mani tuɣa ajellid n Spanya Alfunsu 13 yus-dd din d anejwiw maḥend ad ibedd x ukaryar n uzzal di Wiksan.

Waxxa Spanya tejj-dd ijjen wagla d ameqqran di min iqqnen ɣer lebni akulunyal. Maca waxxa amenni aṭṭas n mḥallat yeggur ad redlent. Am tenni n Tala Mɣayet (Qasita) d waṭṭas n imukan nniḍen. Aseqsi ittɣiman yugel: Ar melmi ɣa qqimen ttun Arrif-a?

Timaynutin

C.Andic
C.Andic
Chahid Andich

Fser-itt