23.1 C
Nador
Lḥed 23 Yunyu 2024

Lbaraka n sidi ɛberqadar Jjilali

Yura‑t Ridouan Pakhrou

Aṭṭas i x-as qqaren yiwdan n ddcar n Buεirma, maca ura d ijjen war yessin tḥajit zi tidet, waxxa d ismawen mkur yijjen mamec das-yettraɣa, tamrabeḍt, Arrewḍet, Sidi ɛbrqadar Jjilali…

D ijjen umcan yettsajjan x yeɣzar, bnan iwdan n zik ca ikerkuren n weẓru xef tmurt tɣmi day-s ict n tesḍart n ssedjaḥ, yegga am texxamt tadewwart, ɣar-s tawwurt maca war ɣar-s ca tazeqqa, idewwar-as-dd ufaḍis d umerẓi.

Ɛad tteεqareɣ am iḍennat, wami daneɣ-ttuɣa d imeẓẓyanen nettraḥ dini ḥuma ad neṭṭef ijḍiḍen, s texcebt. Waxxa di taddart ttagin ad daneɣ-jjen a dinni nraḥ ad neymar ijḍiḍen, xmi dasen-neqqar mayemmi qqaren-aneɣ “εiyyan”!

Rebda ttesriɣ aqa tamrabeḍt s lbaraka-nnes, tesgenfa iwdan zi rehrakat, d tiṭṭawin n yiwdan, d tusut d ca nneɣni… tisklutin n umreẓi d ufaḍis uyren ɣar-sent aṭṭas d ifiran deg uzeggʷaɣ d uberkan d ucemrar…iḥenjiren imeẓẓyanen d tεezriyyin n ddcar-nneɣ, d netnin i din icedden marra ifiran-nni, wadji ca zi tissar-nsen waha, maca sekkan-aneɣ zi tudrin ḥuma ad inin qqen tusut, zeεma bnadem mara day-s tusut ad as-traḥ! Mayemmi netta amrabeḍ s lbaraka-nnes.

Ḥuma akid-neɣ ibedd wemrabeḍ-a, awarni ma d-teɣri tfuct, ad tesder cwayt tadjest ad nraḥ ɣar arrewḍt s ticri tedqer, war nessiwir s jjehd, nkessi ict tcumεet ḥuma ad nssareɣ tfawt xef tmrabeḍt. Ad nesbedd rebεaḍ n yeẓra ad negg tcumεet jar-asen ḥuma war txessi s usemmiḍ, ad as-neqqed s ijjen tuqit n ẓalimat. Ad t-nejj tarɣa tfawt-nnes tesscana mliḥ, akid-s nessars ijjen tnayen frank d tawraɣt ad nuyur a narwweḥ.

Imrabḍen-nni day-sen tamḍelt n ca n lwali niɣ ca n ijjen refεayer-nnes d tisbḥanin, maca arrewḍet-nneɣ la! War day-s ca tamḍelt n ḥedd, maca waxxa amenni day-s lbaraka!.

mayemmi di min yeεdun, tamcant-a ttuɣa ittas-dd ɣar-s sidi ɛbrqadar Jjilali ittɣima dinni ittzadja dini di ca n rxar n reεwin d asemmaḍ hant ittary-d aked yeɣzar. Xminni daneɣ-tteggent temɣarin tasrit s tfara-nni tazeyrart zi tteksen aɣrum zi tyennurt, ḥuma ad zzay-s nettar anẓar, a nmun neccin marra iḥenjiren d tḥudriyyin n ddcar-nneɣ ad dd-nenneḍxef marra tudrin, ameqqran-nneɣ ikssi tasrit-nni iyarḍen acemrar, yen iqqimen tteḍfarent qqaren s tmijja d icten: ” ɣitna ɣitna yallah..s wenẓar incaεellah”. Taddart mani ɣa nraḥ ad aneɣ-snefsen s waman, ad aneɣ-wcen ict turut n waren n imendi d cwayt n zzect. Maca ass ameggaru nettkk-dd xef temzyida nettunnuḍ-as trata n twaratin mamec nmun d mammec nettettar, awarn-as ad nyura ɣer tmrabeḍt. Neccin imeẓẓyanen waha i tettaren anẓar, yenni yemɣaren day-sen tissar d tiεeffanin, ttesriɣ rebda qqaren belli anẓar itticc-it-id arebbi i yemẓẓyanen d rmar waha!

Ass aneggaru ad nmun marra ɣer tmrabeḍt, ad nerha nettirar tanufra n ttemsazzar, xatci Mama d Timuc rhant fettrent aḥerḥur ḥuma a t-farɣent deg ijjen yiref umadun n traxt ad ifewwar sennej i tmessi.

Ict twalat, tqqim tezdeɣ-ayi di rbar, εmmares ad tt-ttuɣ, ass-nni di necca aḥerḥur nenfarar nesmun iqcεunen-nni d unẓar ad d-yini ssalam uεlikum! Yehwa-dd x-aneɣ d icuḍaḍ, yessuff-aneɣ marra arruḍ, nraḥ nettazzer ɣer tudrin-nneɣ!

Dini i ɣa ttiqqeɣ belli amrabeḍ s lbaraka-nnes!

Lbaraka n wemrabeḍ d tenni daneɣ-ittejjan ad nṭṭef aṭṭas n yjḍaḍ mermi ma nruḥ ɣar arrewḍet deg ussan n tyarza!

Maca Sellam mmis n εzizi, day-s tissar,  day-s tixendrisin, marra ttraɣan-as ” Sellam uccen”, ca n twaratin ttmuneɣ kid-s nkessi-d ifranken iwraɣen zeg umrabeḍ ḥuma ad nseɣ tcikli zi ɣar xari Mimun. Amenni εemmars ca n ddeεwet n sidi ɛbrqadar Jjilali teffeɣ-d day-neɣ, niɣ yemsar-aneɣ ca n min war yecnin. Nttacar-d ifranken nkessi-d ijḍiḍen. Maca. sidi εberqada jilali war kid-neɣ yettemsεεif ca issen illa neccin d imeẓẓyanen εad ad nemɣar uca ad negg rεqer-nneɣ!

Maca nnhar wami ifkkar ijjen uwessar zi ddcar, iqess taryazt iruḥ ad yzdem zeg umrabeḍ, ḥuma ad yegg ssabeε i yejjen mmis ɣar-s ixerqen, netta yalleh yebda itteqss-as ict tsklut n ufaḍis s tcaqurt, war yessin manis tt-yecca yewwt-it-id ijjen ukccuḍ yqḍeε am uxedmi, icarreg-as ḍar. War din min yekka yemmut uwessar- nni yejja memmis d ayujil!

Ɛad tεawadent di ddcar, qqaren yewta day-s umutten n sidi ɛbrqadar Jjilali.

Amrabeḍ s lbaraka-nnes, maca war yetxis bnadem a x-as yekkes taqcurt niɣ ad inaqem lḥurmet-nnes!

Maca ass-a, arrewḍet war yeqqim ḥedd yettraḥ ɣar-s ad t-iẓur, niɣ ad xaf-s yessareɣ ca n tcumεet, niɣ ad as-yebna ca n wẓruzi min yeɣḍer usemmiḍ d wenẓar. Ass-a tamrabeḍt-nneɣ tezzidjiz i weẓru, waxxa d timɣarin war yeqqim ssekkant tarwa-nnsent ad qnent tusut.. kucci yedwer ḥram yedwer d lbidεa zi nhar wam ikid-neɣ tezdeɣ ttelfaza n ssaεudi!

Timaynutin

Fser-itt