20.1 C
Nador
Lexmis 30 Mayyu 2024

Iran: ij n yilef ugelmam, yedwel d sseḥra!

Iran yeggur-dd ɣer-s ij n lazaɣ wer das teɛqil. Urid ij n lesbab niɣ tnayen, maca lazaɣ yettban, yettban mliḥ deg ugelmam n Urmiya.

Alegmam n Urmiya deg umezruy, ttuɣa-t am ca n lɛunsar yeḍḍuqqeẓ-dd zi ljennet, iyacuriyyen ɣebban zeg-s iselman, lesjur ttuɣa bbuhelyent-as x tmuwwa ssedlent tili. Maca, mani yemmerni bnadem, mmernin iqemmumen i zeg-s itetten, mani yebda lxir-nnes ineqqes. Nhar-a lesjur-nni ɣir amkan-nsent, agelmam deg-s temallaḥt ɛlaḥal anict n lebḥar yemmuten, ca n ɛenkrucat waha i zemmern a deg-s ddrent. Aman neqqsen cwayt cwayt, ittemquṭṭus aked weklima, ma d yeqqim, ma d yenneɛdem!

Di lwest n ttesɛinat, ttuɣa degs 4800 kulimitr murebbeɛ di temɣar, Urmiya ttuɣa ikessi 60 zi marchica (Marchica deg-s 80 km²). Nhar-a alegmam ameqqran qqaɛ n Yiran, yeggur ad yazeɣ yekmel, yedwel d ij n sseḥra temɣar, teccur s tmellaḥt.

Tteswayar n usatilit, mmalent-idd lfiraq jer 2020 d wass-a. Ɛad ila yelqa cwayt n ccwirti, yeccur cwayt s wenẓar, maca am axmi tferrɣed aman deg ijdi, am axmi teggid tuddimin deg yejdi!

Tuddimin deg yejdi

Tlata n iseggusa awarni fuṭu tamezwarut, yedwel yuzeɣ ɛawed. Xwa ccur, yekka ɛawed yekka x ugelmam-a. Di ttesɛinat ttuɣa yiweḍ yeccur idekken, mani wer yiwiḍ ɛemmars, yebda ineqqes ɛawed, al mani s neqsen 90% n waman. Mayemmi? qqaren imussnawen yemxumbel ccɣel aṭṭas!

Foto: via imago-images.de / IMAGO/ingimage
Foto: via imago-images.de / IMAGO/ingimage

Min yettwassnen nhar-a, aṭṭas n tmeslayin i yejjin Agelmam-a ad yazeɣ, wiss waḥit d abeddel n uklima. Minzi la di cḥal ttuɣa ibeddilen n uklima ttejjan deg-s later. Wiss tnayen, d bnadem i yeswaẓẓaḍen ɣer ulegmam s bla lqanun, d ubeddel i itteg i uklima.

Abeddel n uklima i yegga bnadem, izemmar ad yili d wenni d lesbab n lazaɣ-a i ileqfen Urmiya. La d ca n jjihat nniḍen deg Yiran, ttwaḥsaben uzɣen, yallah yeccat deg-sen 250 milimitr n wenẓar deg useggʷas.

6,5 Mlyun imezdaɣ i yeccin tikti!

lazaɣ n Ugelmam-a d limart n tzawa d lqillet n waman. Imerzzuten di tesdawiyt n Augsburg deg uliman, ssawalen x ij n “twaɣit” (Desaster) yedder-itt uklima. Tzemmar ad tessiweḍ ɣer uḍiyyeɛ n waman n imiẓiḍen, ɛawed minzi tamellaḥt-nni ad tt-yeksi usemmiḍ marra ɣer tbeḥḥar, ad tesḥarq min iɣemyien.

Lazaɣ n Urmiya iḍerr 6,5 melyun n imezdaɣ d tmezdaɣ i das-yudsen, mala wer ittili ggujen niɣ ad ggajen. Tirezzutin qqarent belli lazaɣ n igelmamen, xmi ttedwalen d sseḥra, ihellek la d tarut, s tɛejjact-nni idd-ittalyen zi tisi-nnes.

Ayet upulitik ṭṭfen tameslayt deg ufus-nsen lesnin zeg wami, maca wer yemser walu. Imussnawen d tmussnawin ggʷden ad yili ugelmam-a safi iraḥ, wer deg-s yeqqim min ɣa isellek ḥedd. Ssa ɣer zzat, mala ataf wer nẓerr ɣir ttsawar n sseḥra n tmellaḥt i daneɣ-dd ɣa tettsewwar Nasa!

Timaynutin

Aqelɛi
Aqelɛi
Abdelmajid Akalai

Fser-itt