18.1 C
Nador
Larbeɛ 22 Mayyu 2024

Ikemmuḍen n tmessi, zi Arrif ar yeffus n Uruppa amen tekmel.

Ayenni iwwḍen bumbirut Imeɣrabiyen sxessayen di tmessi i imenɛen di ca n yimukan di Arrif uɣelluy, d aya i tenna France Presse.

Di Leɛrayec weḥḥed-s nḍerrent ca n 4660 uhiktar n tmura, mani tecca tmessi azgen ameqqran zzag-s alaḥal, ttwafen ɛawed ibeqqiḍen d imeqqranen n yikemmuḍen i yenɣin ijjen bnadem.

Ar lux, rewlent 1325 n twacunin zi 19 n ledcur.

Aṭṭas n lemxazniya d bumbirut wwḍen ɣer imukan n tmessi, ula kṭer di Leqser Lkbir, mani teṭṭef tmessi deg ijjen wemkan iqqseḥ ad dinni yaweḍ bnadem.

Abarru n ihiktaren ittwareddjen di tmura n Wazzan, Tiṭṭawin d Taza.

Leḥmu iwweḍen ar 40 n tsekfelt d usemmiḍ, yejja asexsi n tmessi yettraḥ itteqsiḥ kṭer.

Ar lux ula d ijjen wer yessin mayemmi tekker tmessi, maca Lmexzen wer issiggʷij ca ila bnadem ɣer-s fus di manaya.

Ttwaggent tzemmar bac ad sbedden aceɛɛel n tmessi s usexdem n ṭṭiyarat n “Kandir” iḍeffrent i tmedwas n ujenna (les forces aériennes) d rebɛa n ṭṭiyyarat-nniḍen zi marka n « Turbu Trac », wami fesren aṭṭas n imsexsayen d ifurstiten d lmexzaniya d iwdan iswizan deg imukan mani llant tmessi.  

Ijjen tesfift n leḥmu telqef Lmuɣrib, tiweḍ ar 45 n tsekfelt, mani tamurt tettsufra s tzawa d lazaɣ n waman.

Ikemmuḍen mani mma deg Uruppa

Timessi qa teṭṭef deg waṭṭas n iraqqen deg yiffus n uruppa, am Putugal, Agrik, Spaniya d Fransa d Uṭalyan.

Imsexsayen tteggen tizemmar maḥend ad sxesyen timessi irɣin di leɣwabi n Upurtugal d Spaniya d yeffus uɣelluy n Fransa ikkren s leḥmu i illa ittban ad iqqim ammen.

Ijjen umendah n ṭṭiyara immut zegga tewḍa ṭṭiyara-nnes i ttuɣa ineddeh deg igmiren jar upurtugal aked Spaniya.

Ikemmuḍen reddjen jjihet n Gironde Tafransist, mani i d-snejmen ca n 12 n alef n midden.

Deg yiffus n Spaniya, ṭṭerf i Costa del Sol, ca n 2300 n bnadem irewlen zegga temneɛ timessi di tewririn n Mixiyas.

Ẓrin midden ittraḥen ɣer lebḥer ddexxan ittggeɛɛad-d zi tewririn-a, mani ṭṭiyyarat tteggent tizemmar maḥend ad sxesyent timessi.

Zeg wass n ttlata, igeɛɛed leḥmu ɣer 47 n tsekfelt deg upurtugal, teɛda 40 di Spaniya min ijjin lkampawat uzɣen, d aya ittɛawanen ɣer uselseq n tmessi, mani mmuten ca n 300 n yewdan s lesbab n tmessi di tnayen-a n tmura amek tenna EFE.

Ttwaḥsabent tineddam i d-yusin x yiẓelmeḍ d uɣelluy n Porto d tinni i yeḥman aṭṭas deg upurtugal, x manaya nettaf dag-sent timessi s waṭṭas.

Ikemmuḍen reddjen ca 30 alef n uhiktar n tmura aseggas-a, min illan d nnumru ameqqran zi 2017 wami temneɛ timessi purtugal, mmuten zzag-s ca n 100 n yewdan.

Izegnan nniḍen zeg umiditirani tleqef-iten tmessi, deg Uṭalyan, tefser-d lḥukuma lḥal n uɣawel deg yiɣzer n “Pô” i yuzɣen, iɣzer ameqqran deg Uṭlyan, mani di ca n yimukan aman ggin ameknaw ufilu waha.

Fransa, ula d nettat tgeɛɛed dag-s tirɣi, tiweḍ dag-s 40 n tsekflet, din wi yettrajan ad temmerni kṭer di simana i d-igguren, ssersen 16 n jjwayeh di lḥal n uɣawel.

Tisfay n leḥmu dewlent ttmernayent kṭer ukṭer, ttsiɣant ijjen lweqt d azegrar zeg useggas, mani tgeɛɛed taskfelt n leḥmu s 1.1 zeg wami ibda ufabriki, leḥmu ayenni i ɣa-iqqim ittgeɛɛad maḥend tinbaḍin wer tteggent walu bac ad sneqsent zeg usufeɣ n ukarbun.  

Timaynutin

C.Andic
C.Andic
Chahid Andich

Fser-itt