25.1 C
Nador
Lḥed 23 Yunyu 2024

TAG

tammurt

Ikemmuḍen n tmessi, zi Arrif ar yeffus n Uruppa amen tekmel.

Ayenni iwwḍen bumbirut Imeɣrabiyen sxessayen di tmessi i imenɛen di ca n yimukan di Arrif uɣelluy, d aya i tenna France Presse. Di Leɛrayec weḥḥed-s...

Arrif: ma iggur Irifiyen wer ttifen min ɣa swen deg iseggusa i d-igguren?

Unesco tenna belli 700 melyun n yewdan deg umaḍal ila wer zemmren ad awḍen ɣer waman n tsessi isebḥen deg useggas n 2016. Amek nessen...

Ɛli Cerrud: tamurt tettɛic ijjen tzawa wer tetteẓri 20 iseggusa zi mani   

Yenna Ɛli Cerrud, amussnaw n uklima, ila qa min ittessen Lmuɣrib yiḍ-a d « aseggas n tzawa », irni inna, aqqa min tẓerr tmurt, wer tetteẓri...

Ajris n 2000 useggas x Tqiccet n Ivirist ifsi di 25 iseggusa waha

Mala qqimen igazen i ḥman tteffɣen-d xenni amaḍal ad yili zzat i yijjen ukrisis n waman d ameqqran, mala amkan-a ileqf-it ubeddel n uklima,...

Ammu i ɣa ibeddel uklima tudert-nneɣ amen tekmel 

Imken lux aqqa tettseqsid, teqqared-as min ixes ad yini asinyi x ijjen umestfaq d jjdid di cop26 ittwaggen di Glasgaw di beddu n wayur-a...

Abddel n uklima, jer ttwajar d imeẓlaḍ

Deg iseggʷusa ineggura, aṭṭas n wawal x ibeddilen n uklima, Imsagarn mkul aseggʷas jer tmura i ittfabrikan, x mamek ɣa ggen ad sneqsen zeg...

Min ɛnant ticejjura tiqdimin qqaɛ di dduniyt?

Imussnawen ssnen aṭṭas n tmuceṭratin (mucṭra) n tsejjura tiqdimin deg umaḍal qqaɛ. Da a newwec ijj n tlata n imedyaten. Maca waxxa amenni, qa iqqseḥ...

Aḥeṭṭu n twennaḍt : εad neqqen deg yimeɣnas ikulujiyen

Aṭṭas n imeɣnas i ixeddmen x yikulujiya mamec xeddmen ula x « tmura n jjmaɛet », imeɣnas-a aṭṭas zeg-sen i neqqen. D manaya i tenna ijjen...

Ma s tidet iggur ad yemsar ca n tsunami di Arrif?

Aṭṭas n ineqqisen (rapports) nnan-d ila ippudar ad yuqeɛ ca n tsunami x jjihet n lebḥar acemlal. S uya izemmer tsunami-ya ad iwwet tineddam...

42 n imettinen alaḥal deg ikemmuḍen n taganin di Leqbayel

Alaḥal 42 ig immuten ar lexxu, zzag-sen 17 d imeddanen d 25 d iɛeskriyen s ikemmuḍen i yekkin x iẓelmeḍ n Legzayer, ula kṭer...

Timaynutin