21.1 C
Nador
Jjemɛa 21 Yunyu 2024

Ijjen tmarit d Tameɣrabit tenɣa ixef-nnes deg Ulanda

Wikipedia

Naɛima Lbezzaz i illan d ijjen tamarit Tameɣrabit/Tahulandit temmut simana-ya x 46 issgusa. Lmewt-nnes yus-dd awerni umi tenɣa ixef-nnes, tejja awern-as tnayen n yessis d tiyujilin.

Tebda tamarit-a tira-nnes x useggʷas-a n 21 n wungal n “abrid n yeẓẓelmeḍ” (De weg naar het noorden : 1995). I di tettɛawad ijjen tḥajit n ijjen tḥudriyt d Tameɣarabit trezzu ijjen tudert tecna deg Uruppa. Naɛima, tessefruri-dd adlis awerni i wenniḍen, ameknaw “De Verstotene: 2006″ d “Het gelukssyndroom : 2008″. Ungalen-a i di tɛawed x umenɣi-nnes kuntra i ddiprisyu.

S udlis n “Vinexvrouwen : 2010″ i di tewweḍ ad tettwassen aṭṭas, tɛawed dag-s x tudert-nnes di ddcar n Vinex di temdint n Zandaam. Awal-nnes x tasikswalit n temɣart jjin aṭṭas n yiwdan ad x-as hudden x tudert-nnes.

Ɛebdelqader Benneɛli, amari Ahulandi/Arifi, d netta zeg imezwura i dd-issiwlen x lexbar n lmewt-nnes.

Timaynutin

Fser-itt