18.1 C
Nador
Larbeɛ 22 Mayyu 2024

Ijjen playa d jjdid tban-d deg Ibeqquyen

zi Facebook n Imad El Omrani

Ggin-d iwdan itterra taynit i tnaturt di Arrif, ca n ttssawar d jjdid n ijjen playa tban-d deg Ibeqquyen. Playa-ya i d-ibanen di jjihet n uɣelluy n usaray anamur n Biyya. Amkan-a qqaren-as “Tara n tazarin”. Ɣer lmersa Ucarqi. Raq-a yudes i ddcar n Waduz, i d-yusin di teqbilt n Ibeqquyen. Amkan-a min ɣer tella iftasen cnin s waṭṭas.

Amek qqaren imezdaɣ, ila ddegg-a n tmeslayin ttwassnent aṭṭas. Xmi ittili aṭṭas n wenẓar, lebḥer ittili wer innehwel ca. Mani playat rennint di ririwet, niɣ ttbanent-id playat d timayna. Ɛawed qqaren ila deg iseggusa i di wer ittili wenẓar, ittnehwal dag-s lebḥar, xenni playat ttneḥsarent, ca zzag-sent ittetti-tent lebḥer. Anẓar ittawi-d akid-s icercuren n ucal ɣer tisi, lebḥer itterra-ten d ijdi, d manaya ittemsaran.

Aterras-a ad iraḥ ad iprufita di playa-ya tamaynut qbel ma ad tweḍḍer!

Ɣer ɛawed: « Arrayes n lebḥar » d ajellid n Ibeqquyen. 
https://www.facebook.com/imad.elomrani.9/posts/3235788243156923

Timaynutin

Fser-itt