22.1 C
Nador
Lḥed 16 Yunyu 2024

Ij n wargaz ɣer-s Sebɛa n yessi-s.

Ijjen ɣer-ssebɛa n yessis. Temmut yemmat-sent. Yiwi tenniḍen. Yeɣleb x-as laẓ, tenna-s mayemmi qaɛ teṭṭfed issi-k. Ruḥ tellaɛ-itent x-ak. Min zeg-sent ɣa tegged. A neqqim ɣir cek d necc a nɛic.

Igga rray-nnes. Yiwi-tent ɣer ij n tmurt texla, yiwi akid-sent ijen weqzin. Inna-sent ruḥemt ad tzedmemt ikeccuḍen, ad tsammkemt ɣer weqzin-u; maḥend a das-teslemt, aqqa-yi da.

Ilqanni (lexdenni) yeqqen aqzin ɣer ij n tsejjert, ijja-tent dinni. Lami dewlent ufint babat-sent walu. Nsint dinni. Yusa-dd ɣer-sent weyrad a tent-yecc, Bdant ttḥeccment iɣfar-tent. Ttwalant ij n tmesis, ruḥent ɣer-s, ufin n temẓa.

Tessidef-itent ɣer-s, ttnusant akid-s. Tekker temẓa tegga aman ad nnʷen, a tent-terr deg-sent a tent-tecc. Ruḥent ad ṭṭsent lqibal n yessis n temẓa. Tekker tenni tameqqrant ad tbeddel issmas, tegga-tent deg wemkan n warraw n temẓa.

Tekker temẓa tura aman x uwarraw-nnes, tecca-tent di tallest. KKrent terbatin-nni, rewlent, ufint ij n temdint texla, ayet bab-nnes inɣa-ten ṭṭaɛun. Nyint x yeksan en temdint-nni ruḥent. Ufint ij usun surent ɣer-s. qqiment dinni, ggint irgazen. Jjin-dd arraw-nsent, meɣren.

Ij n umur yusa-dd babat-sent ittetter d anewji; ijt zeg-sent teɛqel-it. Tiwi-t-dd ɣer-s, tebda tetteg-as amensi. Tenna-s i memmi-s: seqsa-yi mamek dayi-tmejra al ami da dd-iwḍeɣ. Ibda memmi-s ittseqsa-tt. Tebda terra-s lexbar. Ibbʷas ibda ittadef di tmurt a lami yeqqim ɣir tmart. Tekker ɣer-s teṭṭef-it zi tmart, tezzrast temḍart, tenna-s: ruḥ ya baba, ac-yegg rebbi d ari x tyurar.

A.RENISIO, “Etudes sur les dialectes Berbères des Beni Iznasen, du Rif et des Senhaja de Srair, grammair, textes et lexique” 1932.

Yessufeɣ-it-idd, iɛwed-as tira: Majid Aqelɛi

Timaynutin

Aqelɛi
Aqelɛi
Abdelmajid Akalai

Fser-itt