25.1 C
Nador
Lḥed 23 Yunyu 2024

Idlisen n iḥenjiren imeẓẓyanen i d-isturjem Abderraḥman El Aissati ɣer Tmaziɣt n Arrif

Deg useggʷas n 2022, yesturjem-d Abderrahman El Aissati, amussnaw n yiles n Tmaziɣt, ijjen udlis d zi Thulandit ɣer Tmaziɣt n Arrif.

Adlis-a yegga-as i yisem “Sarah d řexyař n llwanat”; ameggaru-ya yura-t Ron Leunissen, yeksi jar tefray-nnes ca n 31 n tafart. Zemmren ad t-ɣren yewdan i yettexsen ad lemden Tmaziɣt niɣ iḥenjiren zi 03 n iseggusa ar 18 n iseggusa.

Azegzel n udlis dag-s: “Sarah aqa-tt di Qama, wer x-as yekki bu yiḍes. Maḥend a x-as ikk iḍes, tsaqa-d ijjen tḥajit, wami tebda tettɛawad, temsar ijjen lḥajt qaɛ wer tettriji, iban-as-d ijjen lexyal, luxa ixess-as ad tegg ca n ḥajet…”

T.inni i yexsen ad sɣen adlis-a zemmren ad t-id-kumandan zi Amazon: (klikam da). Mamec yella adlis-a s wudem n tefransist niɣ s thulandit.

Ijjen udlis-nniḍen, isturjem-it-id El Aissati di 2021 qqaren-as “muɣamara di tegzirt n iksan n waman” i yura Ron Leunissen, yeksi jar tefray-nnes ca n 62 n tafart.

Alex iruḥ ɣar tegzirt n iksan n waman ḥuma ad dd-yawey aman n tsessit. Di tegzirt-nni isla belli iceffarn ukarn ij n usegmi n uyis n waman. Alex iɛawen ḥuma ad dd-erren asegmi nni. zemmarn ad dd-arren asegmi n uyis n waman i yemma-s?” D manaya i d-yusin deg uzegzel n udlis-a.

I yinni niɣ tinni umi yecqa adlis-a wa, tzemmrem ad tt-id-kumandam ssanita (kilkam da)

Amek yettwassen, tebda tasekla n iḥenjiren imeẓẓyanen i yuran s Tmaziɣt n Arrif tettlellic cwayt s cwayt s tzemmar i yetteggen iturjmanen, mamec i dini ula tifsarin-nniḍen i yettwaggen deg yiger-a.

Timaynutin

Fser-itt