19.1 C
Nador
Ssebt 13 Yebril 2024

 D ta d tḥajit-inu aked tajjart-inu Talimant..

Tzeddeɣ qibalt-inu ijjen tajjart d Talimant, aqqa-tt deg imeggura n iseggusa n tmanin, wer kid-s izeddeɣ ula d ijjen, ca n twalatin ittas-d ɣer-s mmi-s.

Irka niɣ Haidi mamec i s-itteɛjib ad as-laɣiɣ, deg wass amezwaru i di d-usiɣ ɣer taddart-inu tamaynut, tɛebbeẓ x unina n tewwurt d nettat teysi ijjen tsullet d teydurin d leqcuɛ n taddart. Tenna-ayi-d: “timeslayin-a uɣil a tent-tehwajed”. Zmummgeɣ, nniɣ-as : “Ɛafak aṭṭas”. Tenna-d: “Yallah awi-d ijen sebɛa Yuru”.

Ssedḥiɣ, wer ufiɣ mamec i s-ɣa-iniɣ “abetti nec qa wer tteḥwijiɣ bu ddegg-a n tmeslayin”. Maca qebleɣ-ten bac wer terri leqcuɛ-nni i dayi-ittiwi ɣer taddart-nnes. Xenni tenna-d: “Yalleh awi-d xemsa Yuru waha”. Wciɣ-as min texs uca bellɛeɣ tawwurt.

Irka wer tejji ula d ijjen lweqt wer ɣer-i d-tusi, teqqar-ayi: “belleɛ tawwurt”, niɣ tetter zzag-i ad hwiɣ, ad reẓmeɣ tawwurt minzi acewwaf-nnes wer yemciḍ mamec trezzu nettat, niɣ ad tlaɣa i ipulisen d nettat teccetka zzag-i. Ttuɣa thekkʷel-ayi s wawal-nnes. Maca wer fehhmeɣ mamec ttuɣa tettegg tettezzem-ayi di tuffut zi senni ad traḥ ɣer teswiqt ad tseɣ i yelli tcukulaṭi d turarin. Zi senni ad xaf-i tesqarqeb maḥend ad ayi-tezzem x ca n ḥajet ggiɣ-tt, maca awern-as ad ayi-tettawi tisenduqin n udeffu d lleccin.

Tesɛedda llyali d nettat teẓẓaḍ i yessi ticuccay d tmufandatin n taḍuft, tessaɣ-asent ticejjura n krismas, xmi dayi-tettwala, d nnec ḥebbseɣ imeṭṭawen-inu di tiṭṭawin, treẓẓem ifassen-nnes maḥend ad ayi-tderreɛ, uca teqqar-ayi s Tlimant: “Maɛlic, merra irgazen d ilfawen” (Alle männer sind Schweine), ttruɣ x iɣallen-nnes, netteqqen tiwwura-nneɣ uca netteṭṭes.

Irka ssneɣ taddart-nnes am udikel n ufus-inu, ssneɣ melmi i tettet, melmi i tettessu nnwac-nnes d melmi i dayi-ixess ad sleɣ i isuraf-nnes. Nec d nettat negga acnaw aɣerḍa d umuc, Tom d Jerry, nettemsksi uca ad d-tas bac ad as-keḥḥleɣ ammiwen-nnes uca ad teḍḥek; melmi mma  rzuɣ x ca n taddart-nniḍen, ttesliɣ-as deg uzellif-inu d nettat teqqar i yelli “a taɣerḍayt-inu tabeztuttuḥt, d nec d ḥenna-m i kid-m ittɛicen da”.

Kul twalat ad tɛesseb minzi ca n ijjen zzag-neɣ ittu ca n tewwurt terẓem, niɣ s minzi inewjiwen-inu ḍeḥken s jjehd, ssuyuseɣ x-as amutten-inu uca tdarraɛeɣ-as, nettemsumuḥ. Ila ḥwajeɣ aṭṭas n lweqt bac ad fehmeɣ mamec i tettfekker Irka, mamec i dayi-tettxes anict uyenni qaɛ uca tettlaɣa i ipulisen bac ad zzay-i teccetka, maca xenni ad teffeɣ bac ad ayi-testurjem ca n ḥajet wer tt-fhimeɣ. Tezmummug uca tettadef axmi wer teggi walu.

Aked lweqt fehmeɣ ila nettat tbeṭṭa jar tmeslayin. Tettmussurruf akid-i ammu, minzi nettat teyma ila qa akud n uzyenfi ixess la d ijjen ma ɣer-s lḥeqq ad t-iḥada waxxa wanita d ajjar niɣ d ameddukel.

Nettat tbeṭṭa ddeg-a n tmeslayin x tiddukla, ddegg-a nec wer zemmreɣ ad t-ggeɣ, maca aqa-ayi ttrinariɣ x-as. Iɛejb-ayi uxarres a ɣer-i yili lḥeqq, ad yili s nnej i kulci.

Iḍgiḍ, ɣer tmenya d uzgen n tuffut, sliɣ i ca n iwdan ttlaɣan-as s jjehd, reẓmeɣ tawwurt ufiɣ-ten d ipumpirusen d ipulisen bedden ɣer tewwurt, uzzleɣ am ca n tmeḥyuḍt bla takmamt, dewleɣ tterjijiɣ axmi ca n ijjen issers-ayi di ca n usenduq n wedfel, sseqsiɣ-ten maca qaɛ wer xaf-i d-rrin. Ttren zzag-i ad laɣiɣ i mmi-s, maca mmi-s qaɛ wer xaf-i d-itterri.

Rrin-ayi ɣer taddart bellɛen-d xaf-i tawwurt, nnan-ayi ixess-ayi wer d-tteffɣeɣ. Kmummceɣ d nnec ttrajiɣ lmencar-nnes bac ad yerẓem tawwurt-nnes. Innurẓem, maca apumpirus-nni iṭṭef tawwurt n taddart-inu maḥend wer d-tteffɣeɣ. Udfen ɣer taddart n Irka, wami i das-sliɣ tesɣuyyu, terr-d dayi-buḥbel. Ffɣeɣ zi taddart-inu d nnec ttazzleɣ x-as, ttdarrɛeɣ-as, ttruɣ. Ssudmeɣ fus-nnes d uzellif-nnes, teḍsa, uca tenna-d “Lux tettexsed-ayi?”.

Irka ɣer-s ijjen uparaṭu di taddart-nnes, ixess a x-as tɛebbeẓ kul ass ɣer tmenya n tuffut d tenɛac n uzil d tlata d sebɛa n tmeddit. Ixess a x-as tɛebbeẓ a tini “ Ɛad aqqa-ayi mliḥ. Ɛad ddreɣ. Azul, nec d Irka”. Newseq x ipumpirusen, zegga i ten-tejja ad as-ɛedlen tawwurt, d nettat tettmsazzal awern-asen teqqar-asen “aqqa isekkʷa 80 yuru”.

Ass-a teɛḍel Irka x ufaqqi ca n uzgen n tseɛɛet, ufiɣ azgen n ddcar aqqa-ten ɣer tewwurt ttexsen a tt-snejmen. A Rebbi-inu iɛizzen! danita wer nettḥwiji jjiran ad afen lxecbet-nneɣ, ixess ḥa wer nettɛebbiẓ x ubuṭun waha.

Ferḥeɣ akid-s, negga aṭṭas n ifuṭuten. Zegga ffɣeɣ tenna-ayi-d : “ma ittɣil-am ihwen ad mmteɣ ma? Wi x-am ɣa iccetkan ad am-d-yawi ipulisen?”.

Tteffɣeɣ-d kul ɛecra n tminutin ttraḥeɣ a tt-zureɣ, srusiɣ imejjan-inu x tewwurt-nnes bac ad ẓreɣ ma ɛad tettnhezza.

Ass-a tesqarqb-d xaf-i Irka tewwec-ayi tasarut n tewwurt-nnes. Tenna-ayi belli aparaṭun-nni tenḍar-it. Wer teqqim texs-it di taddart-nnes. Tenna ɛawd aqqa ɣer-s ijjen tajjart d yelli-s wer teqqim ad teḥwaj.

Ul-inu yemɣer, tewwec-ayi ijjen teqrabt n taḍuft d jjdid. Awerni tnayen n tseɛɛatin, teccetka zzag-i ɣer ccarika n lekra minzi nec ggiɣ tiɛenkraf zzat i ipumpirusen minzi srusiɣ ɣer tewwurt ijjen tmaryyut n iherkusen!

Tura-tt : Taɣrid Dawwas.  

Timaynutin

C.Andic
C.Andic
Chahid Andich

Fser-itt