33.1 C
Nador
Ssebt 13 Yulyu 2024

Cwayt n wawal x Meɣriḍu (2)

Cwayt n wawal x Meɣriḍu (1)

Muḥemmed Inɛisa

Ssiwleɣ di min yeɛdun x lmuselsel n Meɣriḍu d min xef ittirar, d tebratin i yexs a daneɣ dd‑yessiweḍ.

Meɣriḍu yiweḍ ad icedd imeḍfaren-nnes zi texrazt ɣer tenneɣni, yiweḍ a ten-yejj ttseqsan x waṭṭas n tmeslayin, zeg iseqsan-a nettaf:

1- Min yeɛna Meɣriḍu ?
2- Mayemmi yessawal Meɣriḍu Taɛrabt ?
3- Min yesmunan Meɣriḍu ak Idir d Kenza ?
4- Mani ittaf Meɣriḍu qaɛ lexburat-nni x sareḥ Ɣancu d Buyfiran ? Ktar ɛad yessen timeslayin ura x Kenza d Idir !?

Taxrazt teḍfar weltma-s iseqsan ttmernin. Meɣriḍu izemmar ad yiri d ijjen zeg inni i ked ttemsurufen sareḥ d Buyfiran, d Amjahed ? D Musa ? D Insi ? D Aɛessas? D…
Iseqsan-a ucin-as jjehd yemɣer i Meɣriḍu, jjin marra imeḍfaren ad carcen ura d nitni di trezzut x tḥajit-a n twafit.

Mara tuɣa Meɣriḍu yenjeḥ di rebɛaḍ iɣezdisa, manaya wer yexs ca ad yini belli Meɣriḍu wer day-s tuɣi ca lebɛaḍ ifayuten niɣ cwayt izeggilen, mri tuɣa dasen-rrin taynit inni ibedden x rxedmet-a, a tili lmuselsel yuri ɣer tqiccit ktar.
Ad beddeɣ cwayt ɣer ifayuten i ttwaliɣ d ifayuten yeqseḥ a ten-yesseɛdu utarras, ujar ifayuten yeqqnen ɣer Tmaziɣt d tira-nnes.

Tira s tifinaɣ

Di tira n Tifinaɣ tuɣa dinni rebɛaḍ ifayuten, ca zeg ifayuten-a arrin-asen taynit aṭṭas n imeḍfaren, ssiwlen x-asen di facebook, amecnaw :

• Plaka n ljamaɛa n Imrabḍen (Xzar fuṭu). Maca d tidett waha, fayu-ya izemmar a tiri yetwagg neɛmada, minzi mamec nessen aṭṭas n yesmawen n ljamaɛat d lbaladiyyat teggen day-sen ifayuten minzi aɣlabiyya ttwalan tifinaɣ d zzwaq waha, itxessa ad mmarnint swadday i taɛrabt di playek.


Tuɣa ssitimeɣ ad yiri manayenni i di xarrseɣ x plaka nican, zeɛma fayu-nni tuɣa-t d tabrat waha, maca rami beddeɣ ɣer tfinaɣ deg imucan-nneɣni. Iwḍeɣ ad ssneɣ belli fayu-nni wer t-ttuɣi ca d tabrat, fayu n tfinaɣ di plaka yejja-ayi ad arzuɣ ktar. Rami beddeɣ ɣer tebrat i tessek Kenza i Idir s tfinaɣ di texrazt tamezwarut, ufiɣ day-s lebɛaḍ ifayuten (Xzar fuṭu), manaya yejja-ayi ad mmuttyeɣ ɣer ljinirik n Meɣriḍu (Tira n beddu n lmuselsel), ufiɣ dinni ɛawed ifayuten di tira n tifinaɣ, a dd-ssarseɣ lebɛaḍ zeg ifayuten-a :


Muḥemmed d isem n waṭṭas zeg inni yiraren. Di Meɣriḍu, ufiɣ Muḥemmed kur twara mamec yura, 4 n wudmawen i wfiɣ yura zzay-sen:

1- ⵎⵓⵃⵎⴷ ( Muḥmd)
2- ⵎⵓⵃⵎⴻⴷ (Muḥmed)
3- ⵎⵄⵃⵎⴷ (Mɛḥmd)
4- ⵎⵓⵃⴻⵎⵎⴻⴷ (Muḥemmed)

-Ifayuten nneɣni di tira n yesmawen s tfinaɣ :

1- ⴰⴽⴱⵉⵛⴰⵏ (Akbican, netta qqaren-as Akbica).
2- ⵛⴰⵎⵉ (Cami, netta qqaren-as Ccami).
3-ⵇⵎⵓⵏⵜⴰⵊ ⴹ ⴽⵓⵍⵓⵔ( Qmunṭaj ḍ kulur, netta qqaren-as Munṭaj d kulur).
4-ⵀⴰⵙⴰⵏ (Hasan, netta qqaren-as Ḥasan).
Imken rebɛaḍ ifayuten kkin-dd zeg weqrab n yesmawen zi tefransist ɣer tfinaɣ, maca mamec nessen tira n Tmaziɣt s latin maci am tira s Tefransist.
Di min dd-yusin ad ssiwleɣ x ca n tmeslayin-nneɣni.

Timaynutin

Fser-itt