25.1 C
Nador
Lḥed 23 Yunyu 2024

“Ciné n Florido” zeg udlis n : “Zi taɣzuyt ɣar Villa Sanjurjo”

Asuɣel ɣer Tmaziɣt : El Morabet Abdelilah

Zi taɣzuyt ɣar Villa Sanjurjo: Udmawen d inagan n temdint n Mass Ɛabdelḥamid Rrayes.

Lebni n tmersal d tefraz n tudert tikunumit, tamassant d tpulitikt n temdint“.

“…Ciné “Florido” iksi ism n bab-ines amezwaru, ttajar d bab n Lqehwa iksin ism-nnes di ssaḥet n Arif, tuɣa-t d tanflit ittwassnen di tamdint, d nettat illan taẓuri d tussna ittwabnan deg useggʷas 1948, ɛawden-as lebni awarni tḥaryaḍt n uṣemmiḏ n 1949.

Lebni dag-s ijjen salun imɣar di ssefli, arami ispunya ssidfent deg l’annuaire-nsen, sadu ism n: “ciné ameqqran, abrid n AL Hoceima, n-6, rekrassa : 1100” …. salun n ciné, dag-s ula balkunet setta ttɣiman dag-sen imeqqranen n temdint d lɛeskar d yinni illan labas x-sen…. di ṣṣur i di qqnen ɣar umiẓar (l’écran), iksi tlata n ddikurat n unaẓur Aspanyu-Arifi Don Alberto Alfaro Jacobo, ddikurat-a dag-sen :

1 Ulises.

2 Tristan e isolda.

3 los Nibelungos

Ddikurat-a qqiment di ciné ameqqran arami tegga taɣiwant n temdint n Al Hoceima ad tettwahdem di beddu n 90….”

Ttwaksen-d zi tudemt 319-320-321 n udlis : AL-HOCEIMA ZI TAƔZUYT ƔAR VILLA SANJURJO.

Mass Abdelhamid RAÏS.

Timaynutin

Fser-itt