25.1 C
Nador
Lḥed 16 Yunyu 2024

Awal n Qadi Qeddur deg Ulanda.

Qadi Qeddur

Ḥuma war nttettu yen yewcin tudart-nsen i Tmaziɣt… (15.09.1995 – 15.09.2015) Ass-a 25 iseggwusa zegwami yemmut umussnaw n yires d tussna n Arrif Cadi Kaddour. Deg ij n laksida jar n Tanja d Fas. Ammen i das-tewqeɛ ura i Driss el Khattabi d Mouloud Mammeri. Ad ten yarhem Arebbi marra idsen.

“Xseɣ ad iniɣ tnayen n tmeslayin qbel ma ad bdiɣ awal inu x tmaziɣt. Tuɣa ssitimeɣ ad nessiwel jar-aneɣ. Ttexseɣ ad iniɣ belli ur din bu ca n umsawal jar isem-inu d Tmaziɣt. Minzi necc tteggwdeɣ cwayt zi ddeg-nni umi qqaren «privatisation». Ittsemma bnadem ittili ittegg tameslayt uca ittarra-tt-ines. Tmaziɣt ur teḥdijj bu ubuɣaw i das-neqqar necnin. Wer teḥdijj bu lmuḥami. Tmaziɣt teddar, teddar deg umezruy. Yenni i daneɣ-dd-issiwḍen ar lexxu nessawal zeg-s. D yenni i ɣa nqad ktar zi yenni i x-as i xeddmen lexxu.

Tameslayt-a n yiles ixessa ad x-as nekkes ur ttili bu d aceddi ittẓemma-aneɣ ul. Nezmar ad nessiwel minzi ma, maca min dinni? iles-nneɣ ixessa ur t-nttettu. Ammu i ttfekkareɣ necc. Imken ad nessiwel s teglinzit, necc ur ssineɣ bu thulandit. S Tefransist, s Tespanyut, niɣ s Taɛrabt. Necc beɛda ur ɣar-i bu uceddi aked yilsawen.

Mayemmi ɣa ssiwleɣ danitta nnhar-a? Minzi tuɣa iggur ad iwqeɛ ij umelqi di Argan ur yewqiɛ, ɛad ur ssineɣ mayemmi? Ssitimeɣ zeg yayetma i da yellan danitta, d igrawen i day-iɛarḍen zi ljamiɛa n UVA d ACB … ila axirih. Ad ay-dd-inin ij n nhar mayemmi ur yewqiɛ umelqi-nni tuɣa di 22 abril 1995 di Argan? Xuyenni lexxu, tus-dd d wa d amkan d wa d lweqt mideg ɣa nessiwel cwayt.”

Zi lmuḥaḍara n Cadi Kaddour “Ameddur n Tmaziɣt deg ussan-a d mammek das ɣa yemsar zi ssa ar tiwecca” i yegga di Amsterdam di Hulanda. Deg ass n 27 mayu 1995. I das-menɛen izermaḍen irifiyen iɛurubiyen n Hulanda ira yarebbun txincit i iɣarbiyen di lmerkez n Argan di Amsterdam. Di tmurt yudaren, i idarrɛen rmexzen zi ssini tsawent.

aḍris n : Muhemmed Ayubi 

Timaynutin

Fser-itt