25.1 C
Nador
Jjemɛa 1 Dujembir 2023
- Advertisement -spot_img

Aqelɛi

142 n yedrisen
Abdelmajid Akalai

Min texsed ini-t! Tilelli n wawal.

Tilelli n wawal. D ijen tesɣart di tudert ad yini uterras min yexs mani ma yexs, ad yefser tmuɣri‑nnes di tmeslayin i yellan merra, s wawal, s tira niɣ/ra s tteswirt. Bla ma yegga xaf‑s ḥedd aɣil, a t-yini niɣ wer t-yeqqar.

40 n iseggusa, mkul ass tasejjart, d leqrun n lazaɣ!

40 n iseggusa itteẓẓu resjur, mkur ass s ijen tsejjart. 1979, Jadav Payeng tuɣa ɣer‑s 16 n iseggusa, ittsara di temdint n Assam di Lhend,...

Ammu i tebda ddunit!

Zi mani bdan yewdan ad sxedmen alli‑nsen, xewwjenten sin (2) n iseqsan. Mayemmi nella? niɣ maynumi? d mamek tebda ddunit twalat tamzgarut. Tyacit nneɣ s lweqt yeɛdan, tebna x wanict nni i neddar waha.

🔊 Tamɣart temɣar ar mani tennumɣar!

Tamɣart, nnan‑ayi d tamɣart i xaf‑s ɣa yarin, maca tmuɣri‑ya ttwaliɣ-tt urid d tenni. Minzi igduden am wenni‑nneɣ, ixessa d argaz i ɣa ibedden ad yeqqen imi i marwes-irgazen, i yeggin tqineft i temɣart. Minzi deg yegduden am wenni‑nneɣ, tamɣart i ɣa yinin: ,,xseɣ izerefan‑inu", "Tasɣart‑inu" zemmren marwes-irgazen ad tt-nɣen, walli a tt-wten waha!

Timɣarin‑a beddlent Tudert! (1)

Ca zeg-sent ufint Radioactivity, ca sɣuyyent x tesɣart‑nsent ḥima ataf ttareccḥent, beddent deg wudem i Ṭaliban. "Timɣarin zemmarent i minumi zemmaren yergazen", i tenna...

d tidet? niɣ ttḥeccen x-aneɣ?

d tidet? niɣ ttḥeccen x-aneɣ? minzi ɣa nessen ineɣmisen ma d tidet? Mkul ass ttaryen-dd ɣar Internet ruruf n ineɣmisen, tizemmimin (Posts) d ibidyuten. Ma...

ifri n Chiquihuite: Aẓru ɣa yarwinan Amezruy!

tantrupulujit: 33.000 iseggusa qber i ass‑a i tezdeɣ Miksiko

Imussnawen iwḍen ad dd-sfaqqen min yemmuten!

Aṭṭas zi min ittmulluɣen sennej i tmurt wer izemmer ad yeddar bla ma yecca bla ma yeswa.maca deg ijen usnufser n tarezzut ggin‑t ca...

Mikro‑plastik, Tiyarjin tisemmaḍin!

Tiwezwizin timeẓyanen, maca xaf‑snt awal yemɣar, aṭṭas xaf‑snt yurin di juurnalat umaḍal, dg iyyuren yeɛdun

Teffeɣ‑dd lxariṭa 3D n weɣrad (Univers)!

20 iseggusa n twiza jar imussnawen, ḥima ad awḍen ad ssaresen lxariṭa  tamezwarut n weɣrad (univers) s min day-s! Ijjen uswizi d ameḍlan tcarek dag‑s...

Tineggura

- Advertisement -spot_img