25.1 C
Nador
Lḥed 23 Yunyu 2024

Setta n yeklusay n macca !!

Melmi tettemsawaled akd ca n ḥedd x macca, tettesrid “nec tetteɣ arrbiɛ waha”. Maci ar ḥima yegga arrijim. Izemmer ad yili yariyyeḥ ɣa usistim-nni n macca.

 niɣ yumen belli d wenni iselḥen iseḥḥet nnes, niɣ ɣer-s ca n lesbab nniḍen.

Nixḍer‑awem‑dd 6 n iklusay n macca. I tzemmem tmesmunt n WHO d tinneɣni, xaf-sent nessiwel ass-a.

Abigitarism (Vegetarism)

Macca n Ibigitariyen

Abigitarism yettwaḥsab zi arrijimen iwesɛen di ddunit. Dag-s aṭṭas n iklusay i itemsebḍan di lesbab i itejjan atarras ad ydwel d Begitarist.

Abigitarist netta ittekkes x weksum, d iselman waha. maca llan inni itetten iselman qqaren-asen Apiskitarya (pescetarier) – yella Ovo-Lakto-Abigitari din ɛawd Ovo‑Abigitari, Lakto‑Abigitari

Abiganism (Veganism)

Fuṭu: sentientmedia.org

Abiganism nzemmer ad tneḥseb d Abigitarism maca s zziyyar. Abigan la d netta ittekkes x iselman d weksum.Maca ittekkes la x min zzag-sen d itekken.

Timellalin, aceffay, turmaj d tamment. Attas n ibiganen ḥeṭṭan la d tisira, arruḍ, d tmeslayin n kosmitik, ixessa wer dag-s ittili min id yekkin zi min yeddren.

Macca wer yennwin.

Macca wer yenwin

Wenni ittetten min wer yennwin ittekkes x qaɛ min yekkin timessi, min ixedmen, d min isenɛen. di tqiccit n min tetten, lebda din fruta lxuḍert, qawit, lluz …, d zzit iɛessren d tasemmaḍt. Llan zzag‑sen inni itetten la d aksum d iselman d izegzawen.

Macca n kulci (Whole food)

macca
Fuṭu: exquisine.de

Macca n kulci, tebna x yixḍer n min isebḥen. Wenni ittetten kulci iḥeṭṭa ittett min yellan d ṭṭriy. Maca tkeṭṭren min yellan n waren ikemlen. Aksum, iselman d timellalin, s drust drust waha. Ɛawed tkeṭṭren fruta, d lxuḍert. La d tasenwit, ɛeddlen‑as.

Amakrubyutik

Fuṭu: Fit for fun

Imakrubyutiken bennan macca-nsen ar 60% x arruz d yirden d imendi ikemlen, tetten‑t yeḥri niɣ yeddez. Rni ɣer‑s lḥimez leɛḍes … d min dag‑sen irewsen. Lluz d taɣyatc, qawit … , min ineqqɛen, Soja. Drust n Fruta d iselman ɛawed drust n zzit. Sessen qell i yiwdan marra.

Aksum, Aceffay, timellalin, sekkʷar, lqehwa, atay, tiqqest, d leɛṭur itteqsen d min yellan deg iqedduḥen, d min ijemden, wer ten‑tetten. Min tetten ixessa ad yili wer dd-yusi zi lagʷaj,s lweqt-nnes waha..

Beṭṭu n macca (Hay diet)

pinterest

Mindi yella Uprutin, Karbuhidrat, beṭṭan-t x tseqqar. inni ibeṭṭan macca wer smunin Pruṭin d sekkʷar ɣer ijjen lweqt, minzi ttwalan belli wer d-ttisen di stumaɣu. Min wer di yelli ca zi manaya i kid‑s tessuren waha.

Ɣer ɛawd Mikro‑plastik, Tiyarjin tisemmaḍin!

Timaynutin

Aqelɛi
Aqelɛi
Abdelmajid Akalai

Fser-itt