33.1 C
Nador
Ssebt 13 Yulyu 2024

C.Andic

407 n yedrisen
Chahid Andich

Tafuɣalt temmel-d min ttuɣa ttetten iwdan iqdimen qbel i tfellaḥt

Ittban-d belli tudert n lejdud-nneɣ ɛad tesnuffer aṭṭas n wufuren, i dd-itteḍharen aked wakud. Ta d ijjen tɣuri x usistim n macca zzat ma...

Milan Kundera: wenn i das-issnen i umelleɣ x umaḍal

Di 2023, i di yemmut Milan Kundera x 94 n iseggusa di Paris, ijjen zeg yesmawen imeqqranen n tsekla tawruppawit deg iseggusa imeggura. "Lefsaset...

Mamec izemmer sserdin ad issenjem 750 alef n yewdan zi lmewt?

Tenna ijjen tɣuri d jjdid ila mala beddlen aksum azeggʷaɣ s iselman ameknaw sserdin d buqrunis, ataf izemmer ad issenjem tudert n 750 alef...

EH-Bildu, ayyawen n ETA, weyyen istayen di tmurt n Bask.

Yeqqim amulli n PSOE (iẓelmaḍen ispunya) d umulli anamur abask (PNV) d nitni i d-yewwin azgen ameqqran deg uvuṭi deg wass n lḥedd 21...

Min iɛna wass amaḍlan n tmurt?

Kul aseggʷas, ttnejmaɛen imelyunen n yewdan zeg umaḍal deg wass n tmurt ḥuma ad ssmeɣren s umussu n twennaḍt. Tebda tmejra-ya deg useggʷas n...

Salman Rushdie: “tiṭṭ-inu i dayi-iraḥen, tbeddel tudert-inu”

Iɛawed Salman Rushdie i BBC s waṭṭas n tefruray i ssaggʷadent min xef yeɛqel zeg usugi-nni i x-as ggin ca n tnayen iseggusa zi...

Ma s tidett tessenḍi ddrama Tarifit?

Zeg wami tettwagg tbadut tamaziɣt, terẓem abrid maḥend ad dd-banent tefras n ijjen ddrama d tmaziɣt s tlata n wudmawen-nnsent. Xelli din ca n...

Pablo Neruda.. Ma yemmut niɣ s tidett nɣin-t?

"Lankiṭ ɛad wer tesili." D ina d iwalen i zi tewca lmeḥkama n Santiago awardi ass n ttlata maḥend ad ɛawden ad reẓmen lankiṭ x...

Min ixes ad yini awal n “l’awbac” i zi ikkʷer Ḥasan II Irifiyen?

Aqqa-aneɣ di beddu n useggʷas n 1959, Arrif aqqa-t yestextux s ijjen uɣewweɣ i yegga Mmi-s n Lḥaj Sellam Ameẓẓyan zi ktuber 1958. Deg...

S rebɛa n tmeslayin i zi ibeddel facebook tudert-nneɣ

Di fuṭu n sennej, amenni i zi ibda Facebook, niɣ 'The Facebook' am mamec i illa i das-ttlaɣan, wami i das-yebda Mark Zuckerberg d...

Tineggura