25.1 C
Nador
Jjemɛa 1 Dujembir 2023
- Advertisement -spot_img

C.Andic

330 n yedrisen
Chahid Andich

“Mmi-s n tmurt-inu” taqessist n Ɛbderraḥim Dadi Tassouli i yessawalen x lḥal n Irifiyen n yiḍ-a.

Mamec i yella lḥal n iḥudriyen Irifiyen ass-a? Arrif ittɛic x zzhir n zudyakat d tɣarruba n llilet i yettfɣen. Iḥudriyen iqeḍɛen layas di...

Lmadani x tenfas-nnes: Izli war dayi-yejji ttasiε i min xef xseɣ ad ariɣ.

Deg ussan uqlilen i yeɛdan, issufeɣ-d uzlawi Arifi Ḥalim Lmadani, adlis n tenfas-nnes amezwaru umi i yegga isem "tameṭṭut tameqqrant". Adlis-a wanita yettwafser awerni...

Tasemɣurt n Nobel n tsekla temmewc i Unurviji Jon Fosse.

Awerni umi temmewc tasemɣurt n tsekla n Nobel azzɣat i Tefransist Annie Ernaux. Temmewc aseggʷas-a i umungal d udramaturj anurviji Jon Fosse (64 n...

Umi i ɣa temmewc tsemɣurt n Nobel n tsekla aseggʷas-a?

Inni itterran taynit i tsekla ayenni i wwḍen ttrajan d ufus-nnsen x wul-nnsen umi i ɣa temmewc tasemɣurt n Nobel n tsekla deg wass-a...

Tteswirt n temdint n Iɣessasen di talawin n umezruy (2/2)

Ɣret azgen amezwaru n usuɣel-a danita : klikam da. Yura‑t: Mustafa Lɣadiri , yerr-it ɣer Tmaziɣt Andic Cahid d Majid Aqelɛi Yessiwel umssebrid...

Min tessnem x tkurt n tmessi i d-ihwan x ucal n Ayt Wkil (Nnaḍur)?

Yeẓra  usinag n tfizikt astrunumi deg wandalus (Instituto de Astrofisica de Andalucia « IAA-CSIC ») ass n ssebt 19 zi tɣuct i yeɛdan, ijjen « tkurt n...

Xemsa n wussan jar idurar n Ibaskuten

D xemsa n wussan i isseɛdan setta n Irifiyen (zzag-sen imariten, inaẓuren d isuḥufiyen) aked tmesmunin ixeddmen x usedder n yiles n Euskara. Ttuɣa-t...

Adwal ɣer tudert n Qusmit Aḥbib s ijjen wemsawal ittwagg akid-s gi 2004.

Amsawal-a yegg-it Munɛim Lazraq d Jamal Lmeḥdali i jjurnal n Tifraz i d-iffɣen asegg°as n 2004 (uṭṭun wis 17), umi yeḍra x uyis...

Am wass-a: 28 Iseggusa zeg wami immut Qaḍi Qeddur

Ijjen wass ɛeqleɣ ruḥeɣ ɣer tɣiwant n Dher Lmehraz di Fas. Taɣiwant mani ttuɣa issɣura “Qaḍi Qeddur” tutlayt Tafransist. Xenni, ttuɣa xseɣ ad sɣeɣ...

Takuppat n umaḍal 2022: Umi acrak n tseḍma n Lmuɣrib imseḥ Imaziɣen.

Yura-t: A. Bodetti Asmezzeɣ zi www.middleeasteye.net/ Mala “amaḍal Aɛrab” imun ɣer deffer i Lmuɣrib deg wecrak-nnes di tkuppat n umaḍal, ca n Imeɣrabiyen...

Tineggura

- Advertisement -spot_img