18.1 C
Nador
Larbeɛ 22 Mayyu 2024

« Asitem innuriyen » ungal wis tlata n Ɛumar Lmeddam, ad dd-yeffeɣ d PDF.

yefsar-d deg ussan i yeɛdan amari Arifi Ɛumar Lmeddam ila iggur ad dd-issufeɣ ungal-nnes wi tlata umi igga isem « Asitem innuryen ». Lmeddam yenna-d ila ungal ad yeffeɣ s wudem n PDF, baṭel wenn ixsen ad t-iɣren. Yura x lḥiḍ-nnes n Facebook « d tili ɣir tunɣilt tiliktrunit (version électronique PDF). Ungal a Saliɣ zi tira-nnes aseggʷas 2015, zi ssin necc ttrajiɣ ssitimeɣ ad t-id-ssufɣeɣ d adlis. Maca rid amenni, twiza walu, ttmenyat walu. Ula d ijjen wer dayi-ittegg  taryazt, tameggarut ggiɣ ad t-id-fsareɣ deg intrnit waha. Ad yili baṭel wenni ixsen ad t iɣar ad t-itilicarja ».

Maci ɣir d Ɛumar Lmeddam i yexḍaren wer dd-ifesser ca s tewriqt, umi yeɣla weḍbaɛ. La d Racida Lmerraqi ttuɣa tixḍar ad tessers adlis-nnes n yezlan di Amazone. Aṭṭas n imariten Irifiyen i dd-issufuɣen s Tmaziɣt ttafen imxumbal d imeqqranen ḥma ad d-ssufɣen idlisen. Min ittejjan afsar n idlisen s Tmaziɣt yudrus, waxxa yeẓra ij n tnukra d taquḍaḍt deg iseggusa i yeɛdan.

Timaynutin

Fser-itt