33.1 C
Nador
Ssebt 13 Yulyu 2024

Amuddu ɣer Serwan (11): Umi xsen ad ḥgaren x Baɣus.

reḥbes

Imalass amezwaru deg ubniq iggur idqer. Tmulluɣen day-s ussan d amulleɣ, cwayt ataf anecruf εad ur innum, cwayt zi rḥesran ig ittmernayen kur ass deg uxxam-nni n ibujadiyyen. Nec ttxarraseɣ mamec ɣa sseεduɣ min day-i ɣa ucen mara war nemseεdir. Ttxarraseɣ ḍi minzi ɣa nɣeɣ akud d mindi ɣa ssiwdeɣ i inecraf kiḍi ɣar yirin.

ɣer ɛawed: Amuddu ɣer Serwan (09): Umi i d-iḍreq Baɣus i imeṭṭawen

S manaya rebda teggeɣ tizemmar asen-ɣennjeɣ cwayt s Tmaziɣt. Asen-ɣareɣ cwayt zi tsefra-inu d tin n midden, cwayt n tḥuja d tenfas d umezruy. Ad zzay-sen d-jebdeɣ marra min ssnen. D manaya i di neqqeɣ timedditen aked yin umi ittreqqa ad sren. Xminni i txessi tfawt nteṭṭes nettraja tuffut-nni n tɣuyyit d usqarqeb. Ussan imeggura n yimalass war ttirin bu aṭṭas n iεessasen. Waxxa d tamesseggurt tbelleε, waxxa d ca n ijjen mara iṭṭef-it ca n rehrac d aεeffan as-inin: Wwec rεub siweḍ-d ixef n yimalas aḍbib war d-ittis deg wikand.

Din ca n inecraf min day-s deg wass netni aqa-ten qqimen ɣar tewwurt, ttmenɣan xaf-s εad. Waxxa kabran iqqar-asen balakum-d ssenni, tedwaren axmi ssenni i d- kessin ca, aṭṭas zzay-sen sseεdun reḥbes aṭṭas n twaratin. Ra d kabran war das-ucin ad yiri d kabran arami dasen-inna qa sseεduɣ 13 n twaratin. Min d ittneyrawen di 9 n isegwusa. Addur n uneḥbas d reḥbes d cḥar n imun isεeddu reḥbes. Ttxecciεen zzay-s xef wayawya axmi d ca n taryazt. Waxxa d (rqanun n Lmaruk) tteḥsaben ixef-nsen ssnen daye-s, ɣir ad as-tinid muntif ac-yini mecḥar dac ɣa ucen n reḥbes. S minzi ttxecciεen kṭar qqaren-ac qa nessen reqwareb n iḥebbasen war tzemmared ay-teḥcid. Marra manaya d rhared. Macca mamec ma tedja ad tt-rebzen ca aked ca a tt-ccen.

Baɣus issadar azedjif ittekmin ittagʷed zi marra iḥebbasen. Idebbar-d ijjen ugarru, areḍren-as-t ad day-s yarr xemsa as das d ɣar tas tḥanut. Yusi-d ɣar-s ijjen ucemkar zeg yin iḥesben ixef-nsen ssnen di rḥebs, inna-as awi-d akic kemmiɣ. Igga axmi yugi uca iεaren-it. Baɣus ittru iynexsis am temɣart. Kkarɣ-d akid-s aked wenni maca ufiɣ aṭṭas ikid-i d-ibedden. Marra nnan-as ḥcuma qa cek d aḥeggar. Awarni manayenni Baɣus yus-d ɣar-i inna-ayi cek d argaz tbeddeḍ akid-i. Nniɣ-as mayemmi tettrud asaḥbi qa temɣared xef imeṭṭawen.

-inna-ayi herceɣ awma, ɣar-i recwaɣed n tubbuḥrya. ɣar-i isafaren qqimen di taddart. Jjiɣ tamɣart d tarwa inu. Uca ibda itru εawed. Inna-ayi mecḥar day-i ɣa ucen n reḥbes qa arziɣ uma rebda iḥeggar-ayi uca arziɣ-t. Nniɣ-as ca n 6 n iyuren ar asegwas mara wer dac-iwidem. Inna-ayi ayenni waha?! Uca ixes ayi-izur azedjif, inna-ayi nec ttɣirey ca n 15 n isegwasen. Nniɣ-as war ttagweḍ. War ttru. Amukris ɣar-k ɣa irin aqqa-ayi akid-k.

Iεdu asiḍyas d usamas tuffut n waynas awarni areyyeq usind nnan-aneɣ yarwet rqecc-nwem ad temuttyem. Ya tumert maca war nessin min daneɣ-ittrajan.

tdeffar

 

Timaynutin

Fser-itt