33.1 C
Nador
Ssebt 13 Yulyu 2024

Amuddu ɣar Serwan (10): Ha mayen xef imneɣ Yuba di leḥbes

Tteswirt n leḥbes di Miksik

Aked tuffut ittas-d iḍes yiziḍ aked cwayt n reεwin d asemmaḍ d cwayt useɣdi. Atarras ittettu ixef-nnes illa iṭṭes ḍi reḥbes. Ittaca cwayt aked uskuti n tmexsuyt nnes. Maca war cek-ttejjin. Asqarqeb-nni d uraɣi-nni n nnburi a cek-isweggiḍ illa aqa cek d anecruf. Tinecri ɣar lappil d cwayt n uḍewwar d uraji ɣar wareyyeq am rebda. Wami i d-yusa areyyaq ttwariɣ umukris-nni n reqcuε immekkes. Wami daneɣ-d-weyyen tḥanut ibarmar n lxawi negga zzay-sen min netteḥdaja. Marra ɣar-sen tibuqarin n raybi ggin-tent d rkisan. Tinni n kuka ad day-sent nettεemmar macca yuzzren am arruz d reεḍes. D yina d reqcuε nneɣ ibuqaren n plastik nqess-iten am axmi negga amuddu ɣar tagant iggʷjen. D tazwart ad icc ufgan deg ubuqar di tmerselt tanamurt neccin aqqa-aneɣ deg useggʷas n 2020.

Tarra-ayi-d twengimt-inu ussan n temẓi deg Imzuren ila din ijjen uwassar immenḍar-d zi Legzayer. Uca ittmenḍar deg Imzuren mani ma yufa ca n ubuqar niɣ d tabriqt ad t-yeyru isrusa-ten zzat i mani itteṭṭes. Ijten twarat ufiɣ ijt n tisi n tebriqt di rwest n ubriḍ ittɣir-ayi war tedji ca nnes, uca utiɣ-tt s arkketc. Ikkar-d akid-i yekkʷar-ayi-d inna-ayi tettareẓẓid-ayi reqcuε. Awarni areyyeq yusi-d ɣar-i uḍbib i tuɣa ttrajiɣ tlata n ussan issufeɣ-ayi nniɣ-as mamec day-i d-ittas wecmaz. Iɣzar irem-inu yufa war day-s walu inna-ayi d lḥasasiyya waha. Yura isem-inu deg ijjen rciɣeḍ yuyur. War day-i iggi arradyu ura d ca. Amecri n wass n jjemεa s seksu axmi i nedja di Fas.

Ssizwaren-aneɣ-d ijjen ucubri n uɣi asemmam wenni n rebɛa duru. Ttawyen-d seksu yuzeɣ kur ijjen tεemmaren-as tabuqalt-nnes. Rewyen-d rmareq day-s baṭaṭa d xizzu d texsayet ixessa abuqar nneɣni ad day-s tεemmared. Ttawyen-d aysum n ufunas d tinettifin n tecwect d timezzyanin tticcen ijt ijt deg ufus. Ikkar-d marra ifassen n iplanṭuten ibriddeε marra. Waxxa d wenni netta. Maca xmi i d ɣa nas a necc mamec das ɣa negg a nesmun manayenni? Ma a ttawyed seksu ḍi rmareq aked taxsayet? Ma ad tt-tegged di ṭṭebsi mani tedja tɣenjayet? Ma ad tecced kur ca waḥḍes? Qa aɣrum walu. Uca ku ijjen mammec itcaxtin, kur ijjen mamrc irebbeẓ am iwfan imezwura iqburen. Aked tmeddit raɣan-d isem-inu raḥeɣ ɣar tewwurt ucin-ayi-d ijt n tqabsat n reknina, izri-tt ij n ucemkar inna-ayi wc-ayi ijt teqquct qa ra d nnec day-i rehrac am wenni. Nniɣ-as waxxa raja. Ruḥeɣ ɣriɣ rciɣḍ-nnes ufiɣ tetteg iḍes, tessaḍqir adji. memnuε ad tt-isu ḥedd mara war das-tt-iwci weḍbib-nnes. Qqimeɣ ttxarraseɣ deg wenni day-i innan wc-ayi ijten mani ig issen illa day-s ddruga?

Ufiɣ yusi-d ɣar-i ijjen nneɣni issuter-ayi ijten. Nniɣ-as lla. War tticceɣ i cek ura i win. Aqa-ayi di reḥbes ad d-renyeɣ reḥbes. Uca kkaren-d ttmenɣan akid-i ttzawaren-ayi arami day-i sεesben uca war ssineɣ min qqareɣ. Ttsarsareɣ ɣar-sen ad ten-wteɣ inekraf teṭṭfen-ayi. Uzzren-d imeḥḍayen ggin-aneɣ timeqyasin ssufɣen-aneɣ a nraḥ a necc aεmud. Seqsan-ayi min xef nemneɣ nniɣ-as rezzun asen-uceɣ ddwa-inu mada netta day-s memnuε. Uca ukkern-ayi. Inna-ayi yak xef manaya? Reẓmen-aneɣ. Zebbren deg yinni wcin-asen iseqqiren uca nedwer. Am wawmaten. Nruḥ a nqessar a nraja yin i d ɣa yadfen d imaynuten εawed. A nraja iraɣan d umesi d tzadjit taqsart. Tameddiṭ at εḍu am tin iεḍan. Ntenneḍ deg ijt n taxrazt min. Rebda arezzuɣ ad tbeddareɣ cwayt. ɣennajeɣ-asen cwayt ssiwreɣ-asen xef tɣawsa n Tmaziɣt xef umussu xef umezruy n Arif.

Ufiɣ Sifaw (asalafi) isḥessa s wur. Nniɣ-as aked ixef-inu: Wa zi tarwa n Uruppa mara ittesra zzay-i ca uca ssiwḍ-iṭ i imedduka- nnes ataf d llemliḥ. Ssawareɣ akid-s ufiɣ itteεjibas ad iser waxxa netta izwaren εemmarent iwahhabyyin s ixarriqen-nsen deg Uruppa maca ɣar-s mani ɣar yarni timesrayin nneɣnit. Inna-ayi Naser Zzefzafi iεejb-ayi awar-nnes maca lkuffar ṭṭfen-t bac war ten-iɣeṭṭer. Safi ssneɣ acengu n Sifaw min iεna. Ssneɣ mani ig ijebbeḍ waxxa qqaren-as qa d abuhari waha.

tḍeffar

Yura-t: Yuba Ubrayim

 

Timaynutin

Fser-itt