18.1 C
Nador
Larbeɛ 22 Mayyu 2024

Amuddu ɣer Serwan (16): Ass i di yura Yuba tiqessisin-nnes timezwura di leḥbes


Lerifain

Mermi mma nufa akud ibedd war iggur a nerzu mindi ɣa nirar. Ha yin ittiraren ciṭranj ha yin ittiraren apartci yarecm-aneɣ-t azεar xef tcuqqet tacemract minzi qa netta d anazur. Negga tabulart s uẓru n ssabun nennḍ-as rciɣeḍ acemrar irseqq xef setta n udmawen. Zi ɣar ragwaj as-tiniḍ qa n tiḍet. Negga ra d rkarṭet s tqabsatin n flan i d- nesɣa. Nec rebda ttraɣan-ayi-d yin issnen i arrunda. Uca ntemεanad wi ɣar ixsaren. Rebda nettemzawar jar-aneɣ tɣuyyit d umenɣi axmi nedja di reqhawi-nni n reqma.

 


Maca din yin war d-yarrin rexbar i riraret-nni. Ha yin izzren deg iruqaq-nsen ttrajan min ɣa ccen uca ad ṭṭsen. Ha yin itteggen tiyrawin ssawaren. Ha yin iqabren tawwurt am imcicen, rebda aqa-ten din smuqqren.

Nec xef mi i d-ittas ca n ijjen zeg inekraf n lḥirak traɣan-ayi-d ad d-aseɣ akis din beddeɣ a nettemsawaḍ awarni ufray. Netni i day-i ittεawaden ineɣmisen min ittemsaren di berra. Nitni ɣar-sen tlibizyun neccin walu. Axmi igguren xaf-i ttmunen-d xaf-i yin kidi ttseqsan-ayi xef min imsaren? ma εad idja ubelleε n kuruna? Mermi rεid.

 


Yus-d ɣar-i Σebdelḥeq Lfeḥsi inna-ayi min cek ixessen ini-ayi-t. Nniɣ-as rezzuɣ tifray d uɣanib d idlisen, macca aqa-tt ɣar-i, arruḍ ikfa ɣir wa.
Iruḥ Σebdelḥeq iwwi-ayi-d idlisen ca nnes ca issekk-ayi-ten-d Acraf Mudid. Ufiɣ day-sen ijejn udlis n umezruy ikk-d fus n Nabil Benεabdellah d Hasan Barba. Iffeɣ-d ɣar Acraf Mudid ɣar Serwan. Iεejb-ayi umyawaz-a jar-asen. Ufiɣ ijjen ungal n Σebdelḥeq day-s isem n Brahim Buxizzu, ḍay-s ijt n tenfuct tura s Lεarabi xef tefrect tamezwarut teqqar: “Ucc rub i tarzugi a teεdu a tesyura s taẓyuḍi”. Iḍfar-as isem n Brahim.
Wami i tt-iɣra uswisri isseqes-ayi xef min yeεna Brahim-a nniɣ-as d ijjen n udrar zeg idurar n arrif. Neḍsa cwayt uca inna-ayi awar-a imɣar aṭṭas. Yerni-ayi tirrugza. imri i tt-inna ca n ijjen zeg yinni ittwassnen d Siwsra ataf iqqim d inzi.
Nec ɣar-i idlisen ɣar-i tifray ɣar-i aɣanib waxxa d azegwaɣ yarrez maca itsellak di reḥbes. Ijjen twara ad ɣareɣ ijjen twara ad ariɣ, ttraɣan-d xaf-i yinni ittiraren arunda ttzawagen akid-sen irareɣ maca ufiɣ min di rhiɣ. Uriɣ ijt n tsefrut qqaren-as “azul”. Icten xef reḥbes.

 

Ttariɣ min ttwariɣ war dayi- iεjib. Kurci s tfinaɣ ḥend waxxa ifettc-ayi ḥedd war ittessen min din uriɣ illa ma issen tifinaɣ.
Tilifun di retnayen d rabeε tnayen n minut i ijjen. Macca ku ass min day-s tteggen. Nedwer nessen min d ɣa yasen, nessen mermi tedja macca taεeffant waxxa kurci iεεuffen. Nedwer nεeddar macca s min ɣar-neɣ n tḥanut mara macca-nsen war teḥri niɣ war t-syiwin. Γar-neɣ furmaj, kaccir, aceffay d flan. Netteg rqehwa tabarcant s ucubri n niskafi deg waman d asemmaḍ. Maca atay ɣa ssbeḥ netteg rḥeb d sekwar di tzayyat n kuka uca nticci i imssenwan teccurent-id s waman inwan. Netticc-asen ra d timedjarin snennan-tent-id maca εiffeɣ xmi daneɣ d ssaɣen zeg ufray qebbaren fus xef ṭṭebsi teṭṭfen timedjarin war weṭṭint ssadafent-id s uɣezdis jar imesmar. Mara tettεiffid iqseḥ ad tettawyed ixef-nnec di reḥbes n Lmerruk.

ɣer ɛawed: Amuddu ɣar Serwan (15): umi ttuɣa xsen ad asen-kksen arruḍ i inecraf

Yuba Ubrayim

Timaynutin

Fser-itt