22.1 C
Nador
Ttlat 28 Mayyu 2024

Amuddu ɣer Serwan (08): Ass umi x-aneɣ d-ssidfen ijjen ubuhari

tala: Lakome

Usin-d ad bdan amecri εaweḍ, tudert-nneɣ tenneḍ di texrazin am ta am ta. Jar iḍes d uɣimi d lappil d macca. War netteffeɣ war nettidef, min iwca arebbi ḍ axxam-nni n 50 mitru. Xmi i daneɣ-tteqqsen iɣezdisan s uɣimi neggur cwayt jar qamat. Nettennaḍ din 10 n isuraf nttawi nettrra-ten. Ucin-aneɣ amecri-nni izḥem am rebda. Maca nhar-a ɣar-i macca n tḥanut ad sellkeɣ mamec mma. Awarn-i umecri d uskuti. Ttaciɣ ixess-ayi ad ariɣ, ixess-ayi mindi ɣa nɣeɣ akud.

Tudart s bra ttilifun teqseḥ. War daneɣ d ittiweḍ walu zeg ineɣmisen n barra. War nessin min ittemsaren di Nnaḍur. Iεessasen qqaren-aneɣ qa kuruna temmerni, qa amesseggur n reḥbes ibelleε arzaf, ni faysbuk ni tilibizyun ni idlisen ni arzef. Amexmi nedja deg umḍer waha. Sseqsiɣ ijjen uεessas xef inekraf n umussu n wegdud (lḥirak) ma zemmareɣ ad ten-zareɣ? Ismummey-d ɣari inna-ayi: Inni aqqa-ten di reḥbes ma cek εad aqqa-cek di tewwurt n reḥbes.

Nniɣ-as ma wa wer idji d reḥbes? Reḥbes ar as n waynas i kenniw ɣar-s ɣa smuttyen. Uca ɣzar wi kiḍ-c d ɣa yasen deg iɣrem. Ma da qa d tamesseggut waha. Qqimeɣ ttrajiɣ ɣar waynas (retnayen) ataɣ ad mmerqiɣ aked ḥedd zi 13 nni idjan dini. Dewreɣ ɣar umenɣi aked wakud ad t-sseεdiɣ s minzi ma. Cwayt n teḍsa aked imeddukar d cwayt n wawar n tidet ad nessiweḍ tameddit. Ikkar Masin itegg cwayt n tunnunt, issexḍam idmaren, igga 20. Inna-ayi zid a εezzi jamal gg ij n 20. Ggiɣ-tt uca uciɣ ag irem-inu marra ittwezwiz. Ittas-ayi-d ukmaz deg uzedjif aɣenbub aεrur ḍ uεeddis. Manaya ggdweɣ. Ma d ca n rehrac aεeffan i day-i d-iṭṭfen.

Raɣiɣ i wεessas nniɣ-as ixess-ayi usafar inna-ayi raja as-t-iniɣ ad d-yas ruxa. Qqimeɣ ttrajiɣ ar ami d jjeḥd n yiḍes war d-yusi ḥedd. Γar tesmeḍ arramet-inu iraḥ-ayi ucmaz-nni. Dewceɣ s waman d isemmaḍen uca ttuɣ-t. Maca wami ẓẓudjeɣ rεasar yus-d xafi deɣya iggenfa εaweḍ. Safi renyeɣ-d amnus. Ḥedd iqqar-ayi ḍ jjerba ḥedd iqqar d ajjiḍ zi rekraci-nni. Nec qqareɣ-as ataɣ d axenzir n irem. Mermi mma truḥ ddat-inu ad tedded ad ayi-iṭṭef ucmaz-nni armi idwer nnumeɣ akiḍes. Awarni lappil aneggaru d umensi yusi-d ijjen uεessas inna-aneɣ qa iggur ad d-nessidef inekraf n jjdid. Maca day-sen ijjen war idji ca mliḥ di reεqer-nnes, wenn ig iwta muḥar ma ad injem zi raxaret. Kenniw ḥḍam akides.

Min ɣa neḥḍa ag wen war idjin mliḥ? I mara inɣa ḥedd sedjiret? Inna-ayi wa d reḥbes, ḥḍa ixef-nnec zzat ad ɣares d-tadfed. Ma xmi i d ɣa tadfed cek zeg ineḥbas marra. nniɣ-as war ɣar-neɣ bu izerfan n ufgan di reḥbes? Rzuɣ asafar walu, ruxa ad x-aneɣ d-yadef ijjen ineqq iwdan? Iḍewwar-d day-i am wen iqqaren i nec mayemmi? Nraja cwayt nufa udfen-d inecraf aεessas iscen-aneɣ-d ɣar ijjen mmis n 35 ar 40 n iseggusa, ɣar-s tmart d tameqqrant n isalafiyyen, maca iyarḍ candal d umaryul zi yin yiɣran d ibercanen am tmart d tiṭṭawin d ucewwaf nnes. Igga axmi indehwar. Marra arezzun iruqaq di tmurt marra ttemḥewwasen.

Netta ibedd ixezzar axmi amnus-nnes imɣar xef min xef ttemḥewwasen yina. Ibedd armi ssun marra uca ssun-as ddrari netta ixezzar. Inna-asen tanemmirt uca izzer. War d-yarri rexbar i min ittemsaren. Nec i zzay-sen ittzadjan, tidni war das-nettesri, xmi ɣar nḥeẓẓar d akud-nnes qqaren-ayi kkar ad nẓadj. Tewweḍ-d remɣarb inharenni nezzudj igeεεeḍd- usalafi-nni izzudj akid-neɣ. Ikemmer inna-ayi s ca n wawar d azdad n tarwa n Uruppa:

-Γar-k llɣa maca allah a refqi. Isresq-ayi isem n refqi deɣya. Wyyeɣ arriɣ-d akid-s deg wawar ufiɣ-t issawar nican. War idji ca d abuhari mamec nnan. Sseqsiɣ-t manis inna-ayi zi buzazaren maca tammurt-inu d Biljik teṭṭef-ayi da kuruna uca ufiɣ ixf-inu di reḥbes.

– Maca tewteḍ ?

– uhu tehmen-ayi waha. Tmaziɣt-nnes d tazdadt treqqem s Tefransist teccur s wawar n ddin asalafi… Ssneɣ illa sifaw (asalafi-nni) zeg Irifiyen min xef ḥheccen iwehhabiyen deg Uruppa.

Yura-t: Yuba Ubrayim

ɣer ɛawed: Amuddu ɣer Serwan (07): garru min xef tettirar pirikula di leḥbes 

Timaynutin

Fser-itt