24.1 C
Nador
Larbeɛ 24 Yulyu 2024

Amuddu ɣer Serwan (06): Macca tezhem d tḥanut ɛad tbelleɛ

leḥbes ɣer daxel

Neqqim ad necc amecri-nni. Kur ijjen mamec das-itegg i macca-nnes. Din yin isrusan tafettut di ṭṭebsi n baṭaṭa uca ttetten. Din yin ittqettasen taqeddit di baṭaṭa uca rebẓen baṭaṭa-nni s bezzez waxxa nettat teqseḥ tebbudrez. Nec wer day-i tinni rxaḍar-inu. Ssisneɣ cwayt n rmareq, cciɣ tafettut-nni waxxa tezhem. Azyen n tecnift cciɣ-tt aked yugurt. Maca ur yummer ttrajiɣ ɣar tḥanut ad d-awyen min ssutreɣ ad kkseɣ reɣben d raz. Iwweḍ-d uεecci εad war d-wwiyen walu. Nettraja nufa walu nengar xaf-sen, Nnan-aneɣ safi tḥanut tbelleε ar tiwecca. D axeyyeq εawed. Tawyen-d amensi aked rεasar. Tacnift n weɣrum, ijt tmedjact d tucfict, taḥrirt n sebεxḍari imken εemmas war xaf-s tesrim. Batata d texsact d xizzu nwan deg waman uca haryen-ten di muliniks. Ttεawaden-asen tinenni s reḥrur d tissent d uzalim d tumatic… Uca tebser, ad tt-tendared iḍaren-nnec di rḥiḍ ura tesɣeryed-tt.

Ra d ijjen war das-izemmar ad tt-isu. Lappil wis sin nraja cwayt lappil wis krad. Tlata n lappilat i tteggen di nhar ij aked tuffut. Ijjen aked rebɛa n uzil, ameggaru aked uɣedjuy n tfuct. Nraja arami d djiret necca tamedjact aked tecnift-nni uca neqqim nettqessar armi nufa ssidfen-d x-aneɣ yin nneɣni. Qamat-nni ccurent iwdan ceṭṭen, inna-asen-d ssut di tmurt ssun-asen tṭfen iruqaq marra dewcen uca neqqim ntemrussun. Nettemseqsa min xef cek d-ṭṭfen… Aṭṭas inecraf di Arrif ttadfen-d xef tsebbabt n teḥcict niɣ aεmuḍ d uḥarreg. Wa din bu yin d ittadfen xef tukkarḍa niɣ xef ttaɛeddu asiksi. Illa ca n drus waha. Manaya minzi ɣa tesned ila neccin Irifiyen mri nufa twuri, agra d rehna ataf war nettiweḍ ɣar reḥbes.

Yura-t: Yuba Ubrayim

ɣer ɛawed: amuddu ɣar serwan (05): Nnhar n lappil, maca nnumru walu!

Timaynutin

Fser-itt