21.1 C
Nador
Jjemɛa 21 Yunyu 2024

Amuddu ɣer Serwan (04): Yuba yeqqar tiqessisin x ineḥbas

reḥbes

Inecraf i d-yudfen ḍ imaynuten ra d nitni usin-d xwan. War ɣar-sen walu, iqqess-iten buheyyuf jar kumisarya d lmeḥkama. D webrid ɣar ubniq. Ursuḍen s ccyaḍ n tidi. Rezzun ad ccen, ad serḍen, ad keyyfen, ad ṭṭsen…

Ucin-asen-d tnayen n rekraci i ijjen. Bdan εeddren-tent, neccin nettemsiwza akid-sen kur ijjen iṭṭef raq-nnes. Newc-asen min xaf-neɣ iceṭṭen n weɣrum d reεḍes ccin-t yin idjuzen. Newc-asen tiẓra-nni n sabun ad zzay-sent ssirden waxxa tuɣa nḥekk zzay-sent irem-nneɣ.

Maca garru mani ig idja marra yin itkeyyafen qqimen ḍi reɣben nnes. Nessawar nḍeḥḥec ḥend ad ttun, ad nettu mani i nedja. Ufiɣ ixf-inu ittwarsay ad ggeɣ ktar zi tzemmar. Aḍ iniɣ tiḥuja, ad ɣareɣ tiqessisin, ad ɣennjeɣ, aḍ ɣareɣ lquran, ad asen- ssiwreɣ xef umezruy. Mayemmi lla nec ufiɣ-as? Xarrseɣ aked ixf-inu, ufiɣ d wa d raq, d wa d akud mani ɣa ssiwḍeɣ tabrat, ḍa i ɣa ssiwreɣ xef tɣawsa. Marra ucin-ayi amejjun marra qqaren-ayi areni-d. Marra ttseqsan-ayi xef tɣawsiwin d tɣensa axmi nitni zi ca n tmurt nneɣni. Illa ca n drus zzay-sen ssnen maca sqaren.

Maca aṭṭas i ila weddaren deg iyyaren n tudart: Ha yin ila iznuzan kukayin d teḥcict d tseswin. Ha yin i tuɣa ittemsazzaren xf ureqquz n weɣrum jar ddiwana d reswaq d rxedmet di tebḥiren d rebni. Ha yin ig i ssεeddun tudert-nsen xef waman deg wayel tḥedjaqen-d iserman war ssinen min ittemsaren di tudart. Da i ssneɣ ila aydud war ɣar-s tewwiḍ tussna ura d aneɣmis n tmunt. Nnhar ɣar-s ɣa yaweḍ ad igg ca.

tḍeffar..

Yura-t: Yuba Ubrayim

ɣer ɛawed : Amuddu ɣer serwan (03) : umi i daneɣ-ucin reɛḍes ḥafi
ɣer ɛawed : Amuddu ɣer serwan (02) :Djiret tamezwarut di rḥebs.
ɣer ɛawed : Amuddu ɣer Serwan (01): ḍar amezwaru di rḥebs

Timaynutin

Fser-itt