24.1 C
Nador
Larbeɛ 24 Yulyu 2024

Amuddu ɣer serwan (03) : umi i daneɣ-ucin reɛḍes ḥafi

rehbes

Ucin-aneɣ rqehwa texḍer aked uceffay di tzeyyatin n plastik. Wami nxes ad nemser furmaj-nni deg weɣrum nufa war ɣar-neɣ la uzzar la taɣenjact. Uca nemser s teḍḍaḍt. Neswa xaf-s rqehwa zi tziyyat. Yin ig isseεdun reḥbes qqaren-aneɣ remdem qa d manaya ig idjan, εad ad tennamem…

Nesseεḍu areyyeq-nni mamec mma neskuta cwayt uca nufa ttraɣan-d ad nesseεdu aḍbib. Ar ami i nesseεdu ass ikmer ag wayawya wen min di idja ca n rehrac d aεeffan issiɣ-it i yenneɣni. Yusi-d weḍbib d ijjen nneɣni ittzemmam ismawen-nneɣ. D marra min zi nettwassen am trarit d uraq-nnes d twuri

Nettadef ɣar weḍbib ijjen s ijjen ittegg-aneɣ arradyu-nni. Ittseqsa-aneɣ min daneɣ-itteqqsen niɣ ma ɣar-neɣ ca n rehrac d aεeffan. Itzemmam kurci di tewriqt nettεebbaz s imez uca netteffeɣ. Iwweḍ-d uzyen nhar, akud n umecri wyen-d macca. Atun d reεḍes. Min di ɣa nεemmar εawed? Qa reqcuε walu. Ysiɣ-d tazeyyat-nni εawed ɣarseɣ-as aqemmum s teɣmas ggiɣ-tt amacnaw taɣarraft uca iεemmed day-s reεḍes. Maca i watun-nni mindi i tt ɣa negg?

Iwc-aneɣ aplatu-nni n watun inna-aneɣ jjemt ar dawem-d-ɣa-yas uɣrum. Uca kur ijjen ad iεemmar di tecnift-nnes. Neqqim nettraja ɣar weɣrum ktar zeg uzyen n tseεεet. Ssa war d-yusi ar ami ttuɣa aṭṭas idsen ḥerwen reεḍes-nni ḥafi.

Wami i d-yusa uɣrum dewren ttemḥewwasen xef watun-nni. Ttεemmaren s iffasen di tecnifin. Ugiɣ akid-sen mḥewwaseɣ. Ugiɣ ad cceɣ. Maca igga ma ad sbareɣ i manawyenni uca ssiwreɣ. Awar-inu iffeɣ-d s jjehd nniɣ-asen cway-cwayet asaḥbi min tcextinem ? Ttesran-d iεessasen uzzren-d.

Min din?

Nniɣ-as: Qa marra ttcan ifassen di rbanyu-in mamec ɣa negg akid-sen necc?

Wami ufin war ɣar-neɣ mindi ɣa nεemmar raḥen weyyen-d adariε n ṭṭbasa (ipluta am yen n daxili maca n plastik) Kur ijjen iṭṭef aplatu-nnes. Marra qqaren-ayi mri war dji d cek iri war d ten-d-ttiwyen. Nedwer kur ijjen ɣar-s uplatu d uqedduḥ maca mecḥar n reḥwayej ig ixessen?. Cwayt nufa weyyen-d ssbun n uẓru beṭṭan-aneɣ ijjen jar tnayen bac ad zzay-s ndewwec bra tcampun bra ssabun n teɣmas bra ccita bra lfuṭa… mamec i dduc-a?

Waxxa. Nsellek, iwweḍ-d uεecci nufa ssidfen-d x-aneɣ ijjen ɛecra n inekraf nneɣni. Yin i d-yudfen d imaynuten.

… tḍeffar

Yura-t: Yuba Ubrayim

ɣer ɛawed : Amuddu ɣer serwan (02) :Djiret tamezwarut di rḥebs.
ɣer ɛawed : Amuddu ɣer Serwan (01): ḍar amezwaru di rḥebs

Timaynutin

Fser-itt