33.1 C
Nador
Ssebt 13 Yulyu 2024

Ajurnalist di Lmeɣrib jer iɣendan n tmenna n tidet, d ttuhmet n ukerfes x tḥenjirin!

Deg iseggusa-ya ineggura, ulyent-idd zi tisi n tenda temsarin i itteqqnen ijurnalisten di Lmeɣrib aked wenɛeddi asiksi x temɣarin. Niɣ nezmer a nessiwel x uẓuɣɣer n ijurnalisten ɣer lefḍayeḥ ḥuma a x-asen bellɛen di texxamt.

Awarn i Tufiq Buɛecrin i xef dexlen ipulisen di febrayer 2018, deg uraq n ujurnal “Axbar lyawm”, ṭṭfen-t, ksin-as akumpyuter d itilifunen. Teḥkem x-as lmeḥkama tamenzut s 12 n iseggusa n lḥebs. Zegga i yestanef, ssilyen-as-tt ɣer 15 n iseggusa.

Uḍuf n Buɛecrin, din wi t-ittwalan d adubbiz zi lmexzen awarn i umi ttuɣa dd-ijebbed ca n ixubac deg-sen ifassen n yewdan i yellan sennej di ddewla.

Tufiq Buɛecrin

Zi Buɛecrin, dinni ɛawed tamsart n Hajar Rrisuni i yellan d tajurnalist di Axbar Lyawm, tettwaṭṭef ass n 31 zi ɣuct 2019 di lɛiyada n weḍbib n temɣarin Jamal Belleqziz, zegga i tt-ttahmen belli teɣḍel-dd asegmi. Ḥekmen x-as s ɛam n lḥebs. Awarn-as, yeɛfu x-as ujellid ass n 17 zi kṭuber 2019.

Dinni ɛawed Ajurnalist Ɛumar Rraḍi i yettwaṭṭfen ass n 29 yulyuz 2020, awarn i umi i das umsen ttuhmet n wenɛeddi asiksi. Sennej i ttuham nniḍen. Ɛumar Rraḍi yettwassen s lxedayem tteggent izan di leɛqel i yinn i yellan sennej. Yizwar-as yejbed-dd ca n ḍḍwasa ḥḥman. Zi ḍḍwasa-ya, nettidar-dd Muir Lmajidi i yeggin afus x telwiḥin n ariklam di Ddarlbiḍa. dinni ɛawed ḍḍusi n ixeddamen n ddewla, i di dd-yefser Rraḍi lista n 60 n yewdan imeqqranen di ddewla, i yestafden s tmura n ddewla sekkʷant, deg webrid n Zɛir di Arbaṭ. Zeg yewdan i yestafden, dinni imcawren n ujellid, d ca n lwuzara, d ca n iterrasen zi berra.

Ɛumar Rraḍi d Ɛimad Stitu

Dinni ɛawed ḍḍwasa nneɣnit yexbec deg-sen Ɛumar Rraḍi, amecnaw qantirat n yejdi, d Lḥirak n Arif, awarn i umi i dd-yessufeɣ ijjen ufilm qqaren-as “lmut wa la lmadella” x lḥirak n Arif aseggas n 2018. Rni x manaya, tira-nnes x uɣewweɣ i ttuɣa ittemsaren di Sidi Ifni d Imiḍer d Arif… Manaya merra, yejja abelleɛ i x-as yettwaggen di lḥebs x-as aṭṭas n iseqsan.

Awarn i Ɛumar Rraḍi, tus-dd nnubet n Suliman Rrisuni i yellan d ajurnalist ula d netta di “Axbar Lyawm”. Ṭṭfen-t ass n 22 zi may 2020, bac a kid-s reẓmen lankiṭ x ttuhmet n wenɛeddi asiksi. Uḍuf n Rrisuni yus-dd awarn i yijjen tzemmemt n yijjten tura di facebook belli Rrisuni ikerfes x-as.

Wer neqqar ca illa ijurnalisten merra cnan, merra nqan. Maca ttuhmet n ukerfes x temɣarin d wenɛeddi asiksi, tedwel deg iseggusa-ya ineggura d ijjen uqerṭas iɣeṭṭel ijurnalisten i ittseḍḍaɛen lmexzen. Min ɣa yejjen ccekk di tmeslayt-a ad tades ɣer tidet; timsarin i yemsaren am tina, maca lmeḥkama wer deg-sent texzir qeɛ. Amecnaw Salim Ccix, i yellan d amessugur n utilibizyun 2M. Tettahm-it yijjen tjurnalist qqaren-as Salwa Bucɛayeb belli ikerfes x-as. Maca lmexzen wer yenhezz qeɛ. Yeffeɣ zeg-s Salim Ccix am uẓuṭṭu zeg warekti. Da ittemrusa useqsi: Mamek temsar Rraḍi d Rrisuni d Buɛecrin ad adfen ɣer texxamt, Ccix lla? Da i dd-teqqim!

Bla Ccix, a nedwel ɣer lefḍiḥet n ujurnalist Abiljiki i umi qqaren Philippe Servaty, i yettwassnen s upurnugraf n Ugadir. Servaty, aseggas n 2005, ttuɣa igemmer-dd tiḥenjirin ca zeg-sent ɛad d timeẓẓyanin, iɣekkʷa-tent s lekwaɣeḍ n Beljik. Zi ssenni, yessadaf-itent ɣer yijjen taddart ttuɣa ikerra-tt, ittsewwar-itent d tiɛeryanin di ca n ipuzisyunen d iɛeffanen. Yezzuzzer ttsawar-nni merra di Internet.

Ipulisen n Lmeɣrib iwyen-dd apurnugraf-a, slan ɣer-s, uca ḍelqen-as axmi wer yeggi walu. Maca tinni i dd-ibanen di ttsawar-nni i yefser Servaty, ttwaṭṭfent merra, ggin-tent di lḥebs.

Zegga i yeɛdu min yeɛdun, Servaty yedwel ɣer Biljik, tekker x-as dinni ḥaylala. zi ssenni teḥkem x-as lmeḥkama n Bruksil s 18 n iyuren n lḥebs.

Philip Servaty, apurnugraf n Ugadir

Tamsart-a n Philip Servaty d Salim Ccix, d waṭṭas n temsarin nneɣnit nnuffrent… sskanent-aneɣ illa taḥeryaḍt-a n usidef n ijurnalisten di texxamt s ttuhmet n ukerfes x teḥramin, tezmer ad tili d ijjen tḥeryaḍt yesnekkar-at-dd usemmiḍ n yinni sennej ḥuma ad tejmeɛ inni i dasen-dd-ijebbden ḍḍwasa yeḥman.

Timaynutin

Ɛebdelwaḥid
Ɛebdelwaḥid
Abdelouahid Hennu

Fser-itt