22.1 C
Nador
Ttlat 28 Mayyu 2024

aḥmzwar g usaru n ‘tinbaḍin’

Asaru: Ḥmmu Bucxar

asaru iṣuk umsufɣ mass muḥ ɛatiq, d asaru n tmɛmult, nna iggirn s mnɣiwt n iṣaṭṭn n tinbaḍin d issufɣ. yili umṣawaṭ d tmuɣliwin zg umur n mass umlɛid ɛlla; iwrikn ur ttirn ca n tnggaft iqqdn, llan s idrbaln am tudrt n imzdaɣ, ttawin yal ass. tamust trẓm iɣil i lɛwari d imudal n ayt sxman, s may dgsn n ixliddjn, yucin talalit i twuri yulin xf uɛddul n umllal, nna ra zznzn g ugadaz, km ur bṭan g ifassn n iḥṭṭayn n ɛari ittuzdamn s uzrf, km gin inzdamn zg ayt tnbaḍt, maca g frrun imzdaɣ tizmaz, km bṭan g ifassn n iḥṭṭayn, am makka ra izri d ḥddu, afad ad ijbr tiɣrad s itili d wassaɣ n wn ɣrs iluln, xas nta tiwnza ur gint timllalin akk nnsn.

iṣuk mass ɛatiq asaru s wurar nns s wakud, ayn idjin imannayn ad ggirn i ihbaẓn n izmuzzutn, nna ra iẓẓuɣṛn ujar n tsragt n uḥnẓeẓ g ma izrrin mnid asn; ahbaẓ g ur nɣiln iẓuṛan, yaws dgs ag iwrikn xf ibdd, allig asn yucu ujar n twala g usaru, day imɣr uhbaẓ, d anct ma ag mrrt g akaz n inyuddutn, yucu i usaru ict n taṭfi ixatrn; s usmrs n ḥmzwait u, iɣiy usaru ad yili zg isarutn mqsuṛnin g umeruy n usaru, mur d i tɣrad nna as itwakksn, ak ad issflili g ujnna n umaḍal n usaru.

aṛaɛa n usaru mi igu azwil n:  tinbadin, ddix at bbix xf aggin nna ra ad iṭfuṛn.

amzruy: 

imɣṛ ḥddu, d unɣmis ur itwafr xfs, cigan isggasn, attayn n sin id mraw. idj wass, yukr asɣd i tn it issgmn, allig ixmmem, ini asrdun ḥma ad iddu s ayt sxman, manig ttwazn ɛbuc, nna ra ign ultmas n mmas, ad tssɣr.

tawala g iggar asaku i usrdun xf iggur, ad isiggl ultmas n yu nns, da as tḥaṭṛ s ucttf, is ur ammu ay tggn waraw xf mi utin imɣaṛn tamara, ak ad tn zrin, adwal g sbddn ifaddn, maca ḥddu nta, ur iẓṭi g uḥuf u xas idj usara, s wawal iṭnin illa unaruz g taɣult, milmii ifsa akrus u, tffr xfs tmsgmit, walaynni llan tita mii ur ibaḍ idj iṣiḍn dgsn; d xf uyu ay ssiwln ixatarn, allig nnan,  ur ssinx matta ckk a yaskka.

mass ḥaj muḥ, yiwi d ma as itawsn g twuri n uḥṭṭa n lmal;  da yili ulinti, yufu g usaɣzznz, ha munen s iɣrm. allig d iwṭn, llan ulawn nzfn s laẓ, maca amksa nta iẓẓuɣṛn abrid, trnu 

as lwḥalit, s idda ad yadf anwal, da ijn; yiwṭ udwal n wallas, irs d uttci, d nihni tettn, idda ad issiwl i umksa, imir irsu wallas, yini as is tgit am memmi inu; awal ittuẓawṭn am unzaɣ umzzuɣ, is it isszwir zzat ar ad izmuzzl ca, ur itqqal, s tguri iṭnin, ad ur tssrusat afus xf ma tufit zzat ak g taddart, zg iwdan d lmal; iṭfuṛ ḥaj muḥa, tgit am memmi lxtu, waxxa ur iy d yuci buitran icirran.

azmz g illa xlla iḥṭṭa lmal, iwaɛd it id unaṣṛ, mi jlan ikrwan, da izdi dfiwan jaratsn, al tizi g it isqsa xf tmnaṭ d ikku, da irar as ayt sɛid, d usmun, irnu yas, ayt sɛid middn n ayt izlan. da yili izli n ‘axmmem ikka d lbab, amarg iṭfar t id’, izli igu s twala nns wn ḥmzwar, is iml lguf, g itkk usaru g izmuzzutn nns; zzat ar ad mzarayn, inɣl as ca n tmatarin, nna ra ign tifras s ra itassn ḥaj muḥ, d ma ag tfuṛn, ur iffiɣ ma ag ttuẓawṭn n inidan; tamaggit n ḥaj lḥu lxtu tetwassn, mass unaṣṛ, ifsr as akk, afriwn ɣrs illan, am idj umrwas itn ittukln; iml as is ḥaj muḥ imray, ha wn isswurin ur yiwi tiɣraḍ nns, ha winin d ddanin i tutra n illis, ha ikṛṛf itn, d allig ifafa, inna as: nṭfaṛ izlan, ur nssin manig aɣuln ikrwan; izli mi isll, iɣr as ɣr uzmuzzu n islan nna ra yilin ɣrs; ha tawṭ twala n tɣuri. 

zrin islan s uḥidus, tili izza d ɛbuc jar inbjiwn, nna ra yinint i umksa xlla ‘illa ɣurk may tinit’. 

xlla g umrara nns agd ɛbuc, tdda as tini ‘iwa nɛwwl xfk ad ax tkst ulli’, ak ad irar, is yuḥl zg islan, da ikku xfs unuddm.

ḥmzwar xf yuli usaru, yufu g izli ma xf itwṛṛak, ḥma ad isggm amṣawṭ; izli yudfn g twuri, tazmzt yamu g islan, idda ad iqqis i unaṣṛ:

‘’baba cm mmutx tadrt i d usmun, ad ccarn iɣṣan, ini as i lmut awra’. izli yuli agd usaru d tamaturt, nna yurin tamɛmult ittwaẓṭn g tngiri usaru s wadr n xlla, xf ufus n ibbas n tslit, d izza tamṭṭuṭt n wn yudrn s ṛṛhj nna tswu, ak ad adtn g ict n tikklt. yiwṭ xlla ad imṣawaṭ agd unaṣṛ, ha issnẓ it ak ad imun agis xf ḥaj ḥmmu ad ig aṭggal nns, maca iffɣ d usikn, d gar umṣawaṭ, allig yuggi ad ig aṭggal agis, da naf ixfawn nnx mnid n imarawn nna itxsn ad ssamumn g waraw nnsn, xas nta g wansa yu amɣar zg ggdn xf uydda nns as ijlu, s ukus idda as ig wn isskcn d isli i yllis.

usin d, xlla d unaṣr, ad ttrn taslit zg lḥajj muḥ, maca araɛa nns, nta iqqn s uydda illan ɣrs, da igrrɛ s: “sskcm t id, ak issufɣ… trit ay tkust g iɣrm inu, ad iy tssufɣt”, da iẓɛk ihn, irnu yas: km it ufix bṛṛa, at id nɣx; d izza inɣln tixt, trẓm: ur iri ibba ad i yuc i umksa. g wallaɣ n ukrus, g illa ucṭan n ukus, yus d agd ict n tussna d ikkin anqqṛ, akrus u ssilint ɣr tiddi n uzrf, nna ibbin is wn ɣr llan xas trbatin, ammi ur yiṛu, is walu ɣrs ma ag tkusn, allig ur ɣrs awtm, ayn iqqazn g middn n ugdud, d milmi as tiṛu tmṭṭtuṭt arba, xa issbdad tamntilt n yili nns akk, g tudrt xf urba d iluln; agd tissal i llan xf ict n tiddi winin kkinin aɣrbaz d winin ur t ikkin.

tanwra: 

tbṭa xf sin, tamzwarut, g idda ad issmnɛ ixf nns, is it iẓẓɛ zg iɣrm; tanwar tis snat, izza ar at ign, imir g as iqqis anɣmis, s ur ixs ibbas as tt yuc, ha yuzzl xfs, maca xlla yus d ɣr taddart, da yini i izza ad is tmun; tawala kcmn ɛari, tṭṭiqṣ s umṭṭa, is iqqim dgs ibbas d ɛbuc i waḍu nnsn g jggwa; walaynni iswi d tmntilt n umṭṭa, ig it ad tṣuk iɣrm nnsn nihni, tili tdjallit, ad ur tt itxṣṣa ca. day kcmn ɣr taddart xaltis faḍma, nna issnen lḥṛṛ n bṭṭu, is tudr i illis, nna ur yufin tawizi, ak ad ttawi tmttant zzat at tawṭ asgnaf iggudjn wahli; d ayt uxam n blɛid, ftkn as azilal i ussnubj; ssmɣrn issn, yinni asn ad ur tasin anzgum i ca; maca illa uglzim, nna ra iffɣn g iṭaṛ nns, allig illa itɛafar ad izdm ikcṭan i tlkkuct; zg ikus xlla aslu, s ra ibrrkn udm.

mraw iyurn, tlul tslmya, ssrsn assaɣ n ḥddu. inɣ izza umarg n ultmas ɛbuc, day txs ad t ttazn at id ijbr, d waxxa yuggi, is ur ɣrs ifaddn, tufu izza baḍad as yawsn, day grin xlla; ur tzri trwla n unzdam igu, zg iḥṭṭayn n ɛari, allig ikti tn ḥaj muḥ,  maca igu ul ddaw iṭaṛn s tayri n tmṭṭuṭt nns, da iwaɛd taddart g tsul ɛbuc tqqim, ḥma as yawi ḥaj muḥa tudrt. 

unaṣṛ isll i lɛmart, yaf ḥaj muḥ inɣu xlla, mnid n tmɛmult, ig as izwarn, xf tnbaḍin nns frɣnin; yuggi ad yuc i imatrawn qqaḥ, nna as ikkin azilal, xf tutra n izza zgs, xas nta ikka asn ajnna, da iṭjj asn, ak ur tt itadj ad tmzaray d jggwa nns; tggir ɛbuc i waṭu nns, da yawi tt unaṣṛ agis ɣr taddart; askkin ur tsṛiṭ ṭmṭṭuṭt nns, as innan, may rix araw n middn, rix win tasa nu; inhṭ dgs ad tg ma ag ẓiln, ur tssin ma ag tasin xfs. mnid n iɣuyyan n tmṭṭuṭt, idda ad ikkr dgs, s al mani s tinbaḍin i, am bṛṛa am jaj. tqqim ɛbuc d ttisgmit n unaṣṛ g usun n ayt sxman.

izza tcṭn xf xlla inngzan, ur d yaɣuln zik, maca blɛid nna tgu d amazan, imir d yaɣul, yiwi d anɣmis xxanin, da igr as: xlla immut; d s titi d yusin dgs, ur tuzzil xas ɣr ṛṛhj; ak ad tili tnwṛa iṭnin, zg unzgum n tuddjla,  d titi n ḥitrrma ak ad tssmɣr memmis, s ammu ay tudr, g wass g yucu xlla asmmud nns, i bucfr n ḥaj muḥ.

asala:

asaru n tnbaḍin, d tasurrift takswat g usufɣ n ssunima tamaziɣt. agd usaru yu, tawuri imqqurn, ur tmun s iɛaṛumn n idrimn; amdya da at ig usaru xf imyawas umlɛid ɛlla, s tɛawidt d umṣawaṭ, d usufɣ n muḥa ɛatiq, ḥma ad smunen xlla ( lḥsn ɛatiq) d izza (udra malika). 22/11/2973.Timaynutin

Fser-itt