25.1 C
Nador
Ssebt 15 Yunyu 2024

Tixt umyaway g usaru isrbubn: tamawayt.

Yura-t: Ḥmmu Bucxar

iɣimi mnid usaru n isrbubn/serie n tamawayt, turi massa bucra malak, ha issufɣ mass ḥamid zayan,  tbaḍt i taṭsa, am i umṭṭa. tawuri n tamawayt, d idj urar icnan, is yuli s izlan ha xf izlan ; ujar n uyn izdm udmawn ɣr illa umzruy g igr n tẓuri n usaru d umzgun agd uẓawan ; da yili urccq imqqurn g wals n uxub, yuɣn mmis n tmurt, nna igin tibawt n uzrf, day qqimn tkrmin ḥẓẓuṭi, walu ma as tn itḍrrag..

amṭṭa : ku yamur d it bab nns, am makka tmsasan tikt n iwrikn, g wawal nnsn xf tudrt, is as tggut tmara, al tama g ra tettr ict akraf ula tudrt, is ur tufi ag ict g ufus, day tqqim tɣust g wul nna iɛmmr umarg n lḥu, mi ur tufi abrid is ggutn iḥrrazn; xas nta da taf iṭṭu g izlan asmun s tssfsus x aɣzu g tqqal aqrru nns la tetwaqqn, d xf tiram nnsn, ur tkkul i tnbaḍin n ibbas nɣd umas.

imirn g tggzn imṭṭawn ur xa tqqasn aggayn, d ad igutn, is tnɣazn ca g tasa jdrnin ; naɛima allig,  ttini tabrat umurs nns g mastr, g tssmɣur s tn it issmɣrn ; mqqar ggarn middn assaɣ nns, ntat tlla g urttu, is tgu ccixa ; maca tbbi ussan nns ak ad tg afrag s tawaṭ illis addur ixatar ; zg ujmmaṭ  iṭnin da tg tinml, is tlmmd tudrt i win iṭnin, allig ḥarsn ɣrs,  nnix ku ntat ttini, tssawal d uyn itmctig g ul, allig issḥruri tasa, n imannayn imaziɣn s umata. 

titi tis snat, allig tdda naɛima d tanbjiwt ɣr taddart n ɛmmis,

xf tsmun aɛarum n inɣmisn ; tssn is tn imunen d tcyyaxt, iẓẓɛ t ulws, ibbas n iṭṭu d ɛisa, is nta ag nɣin ibbas, mqqar igu yumas, carṭ ussan ffir n ukraf n ibbatsn, da issrs afus x uydda qqaḥ, immuks it mrra ; xas ntat, faḍma, may tmmuks, illa iffr jaj nns, day tnwr s uɛddis, ar ad imɣrn, ha yg naɛima.

winin iqqimn i yili n taṭsa, ur xa tggiran ak ad tn yaɣ unzgum.

tudrt g usaru isrbubn, trzg, maca tuli s taṭfi nna issn ad illm umsufɣ, x tikt n tsurraf. 

tawrikt iṭṭfn ansa akswat g twuri yu, tg it faḍma, tamɣnast s ufsti,

nna izznuzan bebbuc, zzat ar ad nakz is tzwar tgu ccixa; faḍma ikcmn iɣrm, da ax yawṭ is tnwr d zg tmurt n lɛwari, d timmuzɣa, ḥma a tjbr, idj ufrur n uɣrum, i trbat as iqqimn, ffir may tudf tudjla, ak ad yazzl xfs ulws, mi qqarn lḥaj aylal.

imiqq s imiqq as ttufsu taḍuṭ n faḍma nufu g umnɣi x imi uɣrum, ḥma a tssmɣr illis, ha tili s uddur nna tẓru itwagl g uṭar n yiwl, xas nta illis tuki is addur, iqqn agd tɣuri, afad a taf iman nns, ur ikris ddaw urgaz; tummrt da as t ittawi, allig tgu assrs n usufɣ n tsdawit x izli d tinin it yusin: tinaẓurin n yinziz / ccixat.

g umur n taṭṭsa, nrraḥ a nbdd x tayri; day nanniy mag taru baḍad n inzgumn, d imzarayn itafan timtilin nns g tmunnaṭ n ufud azurar, ya igu tussna, ya yg abɣur illan ddaw ufus.

g tussna, ndda a nbdd x umsawaṭ illan jar n uslmad d unlmad, g itili umzwaru, iɛrm s ubɣur yiwṭ,  nɣd djin as t ay uxam; asllad n tsdawit,

 illa innṭ tamḥṭrt, maca ntat tlla t ṭrrab, ur xa trar x ilaɣatn nns, s usiwlfus/tilifu; tawlaft tml it, d idj ur ittun ma zg d yusu, is izri ibbas, xas ittasi iẓayn ɣr middn; d allig isrṭ titi n ẓẓlṭ, illa g usqqamu n wass n tbrat g tsdawit, is yuzzl ad imsawaṭ agis, ad ig aṭggal zzat uzmz, walaynni, allig tusi g tɣuri n tbrat, ha tnna anɣmis, ur yufi ass allig,  ibrgeg inɣmisn nns zg tsdawit, ha yisin it id is tgu immas d tn itmunen d d ayt izlan, imray xfs, ad yasi acwari nns, day iduy, iffɣ ur d yaɣul, nɣd tqqal it naɛima al ass g imḥaṭar agis, la yuss taḍadt, s yiwl as gin ayt taddart agd illis n yumas n immas; da ymɣr ucrrg.

titi n baḍaḍ tis snat, da tkkr zg ɛisa; amssufɣ issrs ax nnican g imir ar at yannay ɣr iɣẓr, la taɣul d ffir may tzri asmun nns, g ntakz is tixt n umzaray d bṭṭu, illa ibbas ffir n tnwra n tmddaklt n memmis; g iɣimi nnsn, idda at isqsa, as tini, ma as d ikku, allig tiwl argaz iṭnin, ha tẓwa ɣr tmurt n irumin; yiwṭ ɛisa ad yasi titi ubṭṭu, maca zg wass as tgru, sqsa ibbak, ay tɣul tfɣlt tmɣir, is yufu g tissi n rrub asafar, s issuṭus anzgum as tzri; s umata allig d iffɣ ɣrs urba, d usqsi n magms nta, d mag gin ibbas, sskrn dgs tasirt n umarg iẓẓadn dgs, waxxa tdda a tffr allu.

iwl: taddart tmaziɣt tzri zik turzzu lwacun, km ur tɣiy i tarwa, xa tggur a tjbr takna, afad a taf may tssgm, day munent tslatin ssnat, waxxa, tamṭṭuṭ ag urzzun a ttawi tislit xfs; g usaru bu isrbubn tlla muna iqqurn, ur d a taru, day tkkr ɣr uẓṭṭa n thndirt afad ad ikkr ad ittr tamṭṭuṭ itnin, xas nta argaz ikk as ajnna, yuggi as yaduz g ma ay tdmu; d muna ntat, ur t irri, is tmuggar d ca n trbat, ha tasi g usqsa x inɣmisn nns, is tiwl, mad ɣurs ca agd mi tmyaway, d trbat: ur d a tggx ca, ntcin ayn, d wn ixsn ca ad iddu s uxam; ur nngzin ussan, allig tmun agis, x taddart n tslit, tssiwṭ as tahndirt; d tigira mqqar tgu aɣaz, d ad ilin zrin islan, day iqqim unzzuɣ n tmddjt as tgu naɛima d tixt, mi ur tnni a tjji zgs.

xas nta iwl, km ittawg xfs idj zg brra, ibaṭ at iqqal ur imsasa, is as ffɣn tmunnaṭ anlli, day tssid,  iwl is ills, am g usqsi , nna da tg i umɣar id yuzzln ɣr muna, is tumẓ tmɣart nns asɣun; day tmun agis s tnbjiwt naɛima, ict n tuwtmt i lmmdn g tsdawit, ha yili ɣrs idj ufrak x ukrus n yiwl n tmẓẓyanin g tmizar n brra; maca tudrt tlla tggur ɣr zzat, is d ilul may tssrs zg uɛddis, waxxa argaz, g tdmu s unzgum nns, is ibbas n tn iṭṭf usɣun, xas nta, yuli d bab n ma ra ad ilaln; da yg izli n : yif iɣimi n sin, irzg wn yuk; day tddu tudrt mqqar la tḥizin.

ili n tuwtmt, urar amaziɣ igu tisurrifin tikswatin nna innṭn i tilawt, d taṭfi n tɣḍft, imunen ag ixmmimn nna irzzu ad izzri urar u, daha asru isrbubn:  tamawayt; taguri yu xf inna uslmad mass muḥmmd cafiq, is trwis utci ittawi unjdi iṭṭfn abrid i uḥuf; d usaru isrbubn iẓẓu tikt n tmawayin, taɣzi n tɣḍft n usaru izdin; al tama g d ad tg taɣḍft tis sin id mraw, xas izli nna da tinziz iṭṭu, imunen d usmun nns lḥu, bar a tjbr asafar i umuḍin n yumas, tzri g uxam la isht s wanctin issbrtiw, s wassaɣ n ḥabiba.

ili n tuwtmt ittasa s ufrak s ma ittwaẓṭn, ak ad issiwṭ ɣr ukarif n tmṭṭuṭt; afrak g umata, am makka t iml usaru isrbubn n tmawayt, tlla tɣuri, abrid nna illan x ku ict ad taɣ, ḥma a tg ansa, g tudrt, ur d am faḍma, nna ur iɣrin, ha taf ixf nns, iqqn t id ad taf ansa n uznz n ububbuc, g umalu n winin isskn aɣzu, ur d is xxin, maca winin igru usun is urḥlin, day ssrsn ixfawn nnsn g idis n tcmkrt.

naɛima tssɛnq yumas n tmddaklt ak ad imun d immas faḍma g uzznz ubebbuc d uskkif, g imirn ar ad imyafa d usmun isskn agis lqtafit n tuqqna g kniṭra, x mi ssawaln s urṭṭal, allig msasan x ulaɣa n uɣzu, s wassaɣ n swisra. s twuri yu tiwṭ ad taws i yidj iqqimn bla tawuri, ad iṭṭf afus ag immas, ayn as yucin atig, nna as ittu usun, allig issk aɣzu. ha izri umsawaṭ ag umdya yu, itwaqqln ur iẓil, askkin ur injiqn, ag idj, ɣr tlla tslknt s issɣra g tsdawit, ha tsli agis tamunt n yiwl d taddart.

ili n tmṭṭuṭ s tuki naɛima, idj it ad ur tduy, ilmmd as aguni, ad ur tzrrb; maca, tasmunt nns, muna ntat, ur d a tawṭ ɣr tirrct, allig tssɣus s ufus nns, akk ayn tẓṭu mcḥal isggasn, allig txs as ttawi takna 

i urgaz; askkin xf as tẓẓuɣr naɛima timddjt, ur tgg al txmmemt, maca axmmem tgu, ur t issufɣ, is ur nngzan ussan, allig tssufɣ takna acbarn nns, day tstiy tudrt nns g wansa.

d allig tgu tudrt xas axub, iqqn i tuwtmt a trẓm alln, waxxa, la tmzarayn iraɛatn, am makka nkku, x tmṭṭuṭ yiwln idj imɣrn zgs bzzaf, manig ntat isul ixssa as a turar, am makka tẓru tssiwl naɛima; maca asiḍn imzaray, jar wn izdɣn brra d wn yudfn iɣrm.

ili n tcwi, isul waxxa swammin g ufus n tmṭṭuṭ, maqqar ur xa tawaṭ ad tssmrs xas mnid n ict igin am ntat, la iẓḍ it uqsaḥ n tilawt d trzgi; day izri ax ufrak, g itafa ku idj addur d uburz nns.

azgal 

illa g usaru am g ku twuri, izri g waraf ur iẓyyirrn, allig twakksn ijbbadn, i uẓṭṭa n muna illan tḥntir dgs.

tikklt iṭnin innan ad tffɣ d ucuṭ, allig issɣzif usaru isrbubn g izli ujar n sin d mraw n tusdidin, xas i izli ur igin xas d tamṭit waha, is ttusu a tjbr asafar i yumas, ur d ak ad tinziz, anctin.

g tngiri : araɛa yu nssrs g izriran i, ur nnin ad kksn i umannay, ad iqqal tawuri yu icwan, is ur tawṭx ad kkx xf akk mag llan g usaru isrbubn, igin tamatart iɣudan g ufars n tulafin itnyuddun ; al imɣritn nihni, illa xfsn ad ggunin aḍris, nna illan g wallaɣ n twuri yu, al yiẓir ass, ḥma ad afn ad sksiln, may raɛan agd may ɣran .

        x-mi-ssa-t, 18092972.

Timaynutin

Fser-itt