22.1 C
Nador
Ttlat 28 Mayyu 2024

Aḥermuc i ur iggʷidn Ɛebdekrim: Tanfust n ijj n urba ittawkref gi 8 snin.

Asujed: Asmaa Aouattah

Tanfust n ijj n urba ittawkref gi 8 snin, s tiyti n uqerṭas gi jjuf.

Tanfust-a ittwafsren x uɣemis n BBC, ass n 18 ɣuct 1921, d ijjtn zi tenfas issruban i nzemmar ad nɣer x umenɣi n Lmeɣrib.

Akabitan Bikturyanu Irasabal ila itteḥkamen x Balyaris, iwwi aki-s memmis iraḥ ad isseɛda lɛuṭla g ukwartil-ines n Bu Armana, ṭṭerf n Mlilet, mizi nnan-as qa amkan-nni iggʷej fus n imjahhden Irifiyen.

Ur din min kkin, ssuggen-dd x-sen imjahhden. Lɛeskar i din yufa ixef-nsen s wadday n tmessi n leɛdu, amuk iɛawed urba-nni g umsiwel-ines ag uneɣmas Griguryu Kurrutcanu, wami das-dd-rxun.

“Usin-dd imuruten hejmen-dd x-neɣ, ggʷamiɣ ad ffɣeɣ. Qqimɣ ag uɣezdis n baba, ila illa x uzelllif n ubwistu-nni. Netta ur ixis ad kid-s iliɣ, maca nec yyih. Din i day-i tt-ucin s texfift. Xzer (aḥermuc isskan jjuf-ines). Ur xisɣ ad as-iniɣ walu i baba ḥuma ur t-sliqiɣ, maca deɣya iẓra-ayi, isseqs-ayi: “itteqqes-ak?. Nc, waxxa itteqqes-ay, nniɣ-as lla”. “Imuruten qqaren-as i baba ad issres lesnaḥ, maca netta yugi. Cwit cwit, nufa ixef-nneɣ weḥḥd-neɣ. Inni ur immuten, rewlen. Baba, wami yufa ammen, iksi-ayi s wadday n taddeɣt, ibda itteffeɣ iccat s lkabus-ines. Leqfen-t g uḍar, nwḍa. Ikker baba, iksi-ay isiɣi iccat s lkabus. Ucan-as-tt twala nneɣni, gi jjuf, iwḍa-dd x-ay. Taxeddamt n kantina n ubwistu-nni tusa-dd ad ay-teksi nɣan- tt s uqerṭas g uzllif. Nc qqimeɣ derrɛeɣ baba, ttlaɣiɣ-as maca ur x-ay dd-itterri. Amuk ḥeqqeɣ rid ila immut mizi agezzum-ines ittfeṭfiṭ. Ammen i qqimeɣ ar wami day-iksi ijj n umuru, iwwi- ay aki-s. Ila xseɣ ad as-ttreɣ ad iksi ula d baba maca ggʷdeɣ ad x-s ikemmel ad t-ineɣ uka sseɣdeɣ. Sin n wussan zi ssin d tsawent, nekki-dd x ubwistu-nni ur din t-ufiɣ, ksin-t amuk day-ksin.

ARCHIVO ABC

Lawriyanu iɣleṭ. Baba-s immut, aneɣmis n tmettant-ines yusa-dd gi tebrat, i teṭṭef twacunt- ines zi kumandansya n Mlilet, mani ucin sslam “s zzɛamt d targazt-ines ag memmi-s, illan mliḥ gi tsaɛet-a mizi immunklu ag ujiniran Biringir d imɛawnen-ines”.

Aḥremuc-ya jjin-t ad irewweḥ ass mig kid-s imsiwel umsqad-nneɣ. G umsiwel-nni iɛawed-as x umsagar-ins ag umɣar n Irifiyn, zi t-ṭṭfen, bḍan-t x baba-s: “a sidi, ci n tnayen ma tlata n wussan zeggʷami day-ṭṭfen, wwin-ay ar Ɛebdkrim, isseqsa-ay:

  • Cek d memmi-s n ukabitan Irasabal?
  • Yyih, a sidi.
  • Teggʷded?
  • Min ɣa ggʷdeɣ zi day-nɣin baba?
  • Wami cek d ijj n uḥermuc s targazt-ines, ass-a qa d ssuq, aɣ-ak tanyen duru ya seɣ zg-s min texsed.

Iwwi-ay ijj n umuru ar ssuq, sɣiɣ-dd ssin tadellaḥt s rebɛa bessiṭa. Fekkreɣ-dd yemma, ila teqqar-ay ddellaḥ ad cek-iḍerr. Tettwalid nnit, cciɣ-tt tekmel ur ay-tggi walu. Ila aqa-ay mliḥ ag imuruten imeɣren, ila ḥeṭṭan-ay zg iḥermucen imeẓẓyanen ila d ay-iccaten. Ijjt n tḥermuct tedwel d tamddukelt-inu, d nttat ila day-itteggen ddwa i ugezzum-inu s waman d zzit, tetthella g-i. Wami nyiɣ g uɣerrabu teqqim g-i mizi nettat ila d ijjt n tmurut d tasebḥant bezzaf. Wami msafaḍeɣ x Ɛebdkrim, iwarda-ay adlis n tjiyugrafit inna-ay: “Ɣer. Argaz ixssa ad issen d amezgaru muk igga umaḍal”. Igga-ay tabeḥḥat yugur. Amuk ttwaliɣ, ula d netta d asebḥan”, i yenna Awrilyanu umi ucin tnayen n iseggʷusa zi ssin tsawent Tamidalit n Umerret x Tmurt.

Amsiwel s tesbanyut terra-t a Trifit Asmaa Aouattah

Timaynutin

A.Aouattah
A.Aouattah
Asmaa Aouattah

Fser-itt