23.1 C
Nador
Larbeɛ 19 Yunyu 2024

Ḥmed Adɣirni (1947-2020): tudert-nnes d tɣensa-nnes

Iḍennaḍ n Letnin 19 kṭuber 2020. I yeḍra Dda Ḥmad xef uyis n tudert. D ijjen uterras ixdem aṭṭas i Tmaziɣt. Igga tizemmar d timeqqranin maḥend Tmaziɣt ad taweḍ amkan i testahell yiḍ-a. Waxxa wer das-immewc lḥeqq-nnes. Maca netta iqqim lebda iṭṭef di tirjet n imenzayen-nnes.

Tudert-nnes

Ḥmed Adɣirni ilul di ddcar n “Taddart” di teqbilt n “Ayt Ɛli”. Di Tkunfidiralit n Ayt Baεmran. Baba-s ttuɣa issɣura din, mamec i t-ttuɣa d abeṭṭuy. Maca netta iẓuran-nnes zi ddcar n Ikʷrar n Sidi Σbderreḥman zi Tiznit. Di Tɣiwant n “Aglu”. Iɣra Adɣirni di ddcar-nnes mani ilul, zi senni di Tiznit ar mani ig ikemmel di Trudant. Deg Usinag Ameslem. Iksi Bak-nnes zi Merrakec, xenni igeɛɛed ɣer Fas. Dag-s ig iksi llisuns-nnes di tsekla, zi senni iɛda ɣer Rrbaṭ maḥend ad iɣer izerfan. Ar mani ig iksi llisuns-nnes uca yudef ad yili d abuɣaw.

Taɣensa-nnes


Di temẓi-nnes ila illa d ameɣnas n UNEM. Ḥmed Adɣirni, zeg imezwura i yerrin taynit i tmeslayt n Tmaziɣt. Zeg inni issujden tasdawit n unebdu deg Ugadir. Ixdem di tmesmunt n Tamaynut, zeg iwdan ig issersen ddsas i Ukungris amaḍlan Amaziɣ, mamec i t-ttuɣa d amezday n tmesmunin timaziɣin. Mamec i icrek deg wegraw amaḍlan n tseqqar n wemdan di Byinna deg useggʷas n 1993. Mamec ig igga Akabar Adimukraṭ Amaziɣ Ameɣribi (PDAM). Min xef iḥkem Lmuɣrib s ubeddi.
Adɣirni zeg iwdan i ttuɣa lebda iḥeṭṭar di lmeḥkama, maḥend ad idafeɛ x imeɣnas. Zeg imeɣnas n tmesmunt n Tlelli di 1994, ar imeɣnas n MCA di 2008 d imeɣnas n Lḥirak n Arrif.
Adɣirni, yura xirebbi n idlisen x tsekla, tasertit d umawal azerfan i d-issufeɣ. Mamec netta i d-issufeɣ jjurnal n “Tamaziɣt”. Ig isiɣan aṭṭas ar mani i tbedd. D ijjen uterras iwca tudert-nnes amen tekmel i Tmaziɣt.

Timaynutin

Fser-itt