25.1 C
Nador
Lḥed 23 Yunyu 2024

Ɛemmars zzman wer ittili ḥsen zeg yiḍa

“Zzman ttuɣa kulci yecna” “lweqt-a n yiḍa tḍiyyeɛ”, “Tinɛacin ila sekkʷant”. Aswingem-a, d uẓuyyet n wussan n zik, ttejjan-aneɣ nettru x min yeɛdan. Maca nettwala min yecnan waha xmi nxezzer ɣer deffar. Tanustaljiyt-inn i di tella, urid ttwalan zzman yecna waha, maca ttweḥḥcen-t nican, ttweḥḥacen iḍennaḍ s kulci-nnes.

Manaya ittejja tettxellaṭ tidet aked turjit. Nxezzer ɣer deffar nettwala marra min yeɛdun yettebsissiq. Ma d temẓi ma d ussan n ssekwila, ma d asari, ma d amuni. Deg uxarres d weswingem, kulci yecna icewwar.

Mamek i dd-xellqent tungimin?

Mamec xellqent tungimin, mazal rezzun deg-s imussnawen. Maca aṭṭas n weswingem nxelleq-it-idd nnit. Zeg-sent waṭṭas n ibeddilen di tudert-nneɣ. Ameknaw ṭṭumubin tamezwarut i nesɣa, lxedmet tamezwarut i nexdem, niɣ d tayri tamezwarut i negga. 

Maca tella ɛawed tungimt i cerken. Marra teɛqel x kuppa n tefriqt n 2006, niɣ x twiza i ggin yewdan lami tenhezz tmurt di Lḥusima.

Taycitin ttbeddalen tungimin.

Min xef nɛeqqel yeqqen aṭṭas ɣer taycitin i di t-nzemmem. Ixarrisen-a nettbeddal-iten ɣir a neswingem. Mala nfekkar-dd  ca n min yeqqnen ɣer uɛesseb, ataf a nɛesseb ɛawed, tettmarni tungimt-nni tettedwal d taɛeffant di mkul twalat.

Amenni la d tungimin i yeqqnen ɣer taycitin cnant, am lefraḥet niɣ tayri. Melmi neswingem, nettaca mliḥ, tettmarni tungimt nni tettedwal tecna. S tnayen n yiwalen, d neccin ittixḍaren udem n min yeɛdan.

Wer netterri taynit xmi nettecca waha

Apsikulug Rüdiger Pohl yerzu aṭṭas deg iẓenbiḍen n weswingem. Yeqqar belli x min neswingim, min dd-nettfekkar yettbaddal-as wudem, “Alli-nneɣ yedder, ittbeddal tiɣuniwin n tungimin”. 

Mala nessemqudda alli-nneɣ aked ca n lkartet n uzemmem tkessi aṭṭas (SD-card), anaf belli lkartet-a mklul twalat tettzemmam zi jjdid. Tungimin tiqdimin yura x-asent tinni n jdid. Wer nessin qaɛ mamec ttuɣa dd-ttbanent cḥal uya. Nessen avirsyun n jdid waha. 

Almani la d chud yeqseḥ a ten-namen di min ttɛawaden ma d wenni i ẓrin ma lla. Tapsikulujt Julia Shawirezzun deg ubeddel n tungimin. 

Amussnaw Pohl ittwala belli lxezrat-a yecnan ɣer min yeɛdan mliḥ. “Aṭṭas n twalat neswingim ɣalaṭ, maca nɛeddel udem i tungimin. Wenni di yella ddiprisyun, tungimin-nni umi ibeddel udem, ttbannan-tt-idd wer cnint, d tinni i t-ittejjan isebbar cwayt.  Nzemmar a nini belli iwdan-a ihelken, ttwalan udem n tidet n min yeɛdan. Udem-a n tcuni i nettwala di tungimin, ad yili dwenni daneɣ iḥeṭṭan tanefseyt-nneɣ.

Mamek ɣa negg wer nettejji aswingem a x-aneɣ iḥecc?

Apsikulug Pohl ittwessa s “tira”, a nari min nettegg mkul wass, ad taf xmi ɣer-s ɣa nedwel a t-nɣer, a naf a naf ca nḥajet i daneɣ ɣa yejjen a nessen tidet n tungimt-nni. La d ifuṭut d ibudyuten zemmern ad aneɣ ɛawnen a nessen tidet n min yeɛdun. Maca ixessa wer nettxemmil ifuṭuten i di dd-nettbana nḍeḥḥek waha. Xelli la Social Media wer daneɣ tettɛiwin ca a nettwala min yeɛdun s wudem-nnes n tidet.

Pohl yettwala belli mala min dd-nettfekkar yeɛdu wer ɣer-s bu ca n uqarri x nhar-a. Bla ma nerzu x tidet-nnes, waxxa nettwara-t s nnwaḍa-nni yeknan, maɛlic. Maca mala ttuɣa neḥwaj-it a zeg-s nelmed i yiḍa (am ca n lxedmet neffeɣ zeg-s minzi ila nkerh-itt), lexenni ixessa a nedwel a nesszdiy tungimt-nni mliḥ.

Pohl yeqqar belli xmi itteg ad yemsebḍa aked ḥed (d ameddukel niɣ llif), “ttariɣ mayemmi kid-s msebḍiɣ, maḥend lɣalaṭ wer das ttiwideɣ, melmi ma dd-ɣa-fekkreɣ bnadem-nni, ad dewleɣ  ɣa min uriɣ.

Tala : Zeit

Timaynutin

Aqelɛi
Aqelɛi
Abdelmajid Akalai

Fser-itt