27.1 C
Nador
Ttlat 23 Yulyu 2024

Zi Tefrunkufunit d Tɛurba ɣer Tmaziɣufunit

Deg wemsagar ameggaru ittwaggen di tegzirt n Jerba (Tunes) i yellan d ijjen tmurt d Tmaziɣt, mmelqan dinni imɣaren n Tefrunkufunit maḥend ad bedden x lḥal n Tefransist deg umaḍal.

Xenni, issexdem ameqqran n tmurt n Fransa ijjen wawal ɣer-s ilaggʷajen-nnes, mani yenna belli Tafransist ixess-as « aɛawed n usugi » ḥma ad teɛqeb ɣer wemkan i tt-ttuɣa qbel.

Maɣer i yeqqar ammu Emmanuel Macron ?

S minzi waxxa ttraḥen ttmerniyen imessiwlen n Tefransist x uswir adimugraf, maca almad n Tefransist deg waṭṭas n tmura, ayenni iwweḍ itterra s isuraf ɣer deffer, ittejja-as amkan i Teglinzit, i yellan ar lux d yiles ibedden di tqiccit n yelsawen ittwasxedmen deg umaḍal.

D manaya i yesserɣen ijjen wemnus deg wulawen n ayt bab n tefrunkufunit, minzi ttessnen zzag-s ila deg yimal, tzemmer ad yerr iles-nnsen s isuraf ɣer deffer.

Deg ijjen tmurt ameknaw Lmuɣrib, mani i nettɛic neccin, tetteḥsab-itt Fransa, d tamurt islellicen tafransist, minzi dag-s ijjen nnumru d ameqqran n yemssiwlen s yiles-a.

Zemmreɣ ad iniɣ ila aṭṭas n Imeɣrabiyen tteḥsaben tafransist d yiles-nnsen amezwaru isxeddamen waxxa ula aked tarwa-nnsen, ssuttuḍen-asen-tt aked uceffay n tyemmat-nnsen. Minzi ttwalan-tt d nettat i ɣa yerẓmen tibridin n yimal i wara-nnsen.

Aya wer dd-yusi ammu waha, minzi ssnen mliḥ ila d Tafransist isegguren ikunumi n Lmuɣrib, ssnen belli d nettat i yellan mani mma deg yegran n tmurt.  

Mala nekker nedwel cwayt ɣer deffer, a naf ila d ta d lxezrat-nni tapragmatit i ttuɣa yellan ɣer ca n Imaziɣen iqdimen i yedwlen ssawalen Tarumanit d Tfunikt, d Teɛrabt men beɛd maḥend ad ten-tettawi lmewjt n yelsawen i dd-ittadfen x tmurt.

Uca kul yiles mani i itteqqen, ca ɣer Rebbi, ca ɣer ttmenyat, ca ɣer leḥkam.

Xenni, yettɣima yiles n tmurt, maci d iberraniyen i t-ittḥuzen ɣer ṭṭerf, maca nzemmer a nini tidett i yerẓigen, ila Imaziɣen s ixef-nnsen ggin fus-nnsen di manaya.

Ijjen Umaziɣ am Muḥemmed Ɛabed Ljabri d netta i yettren ad temmet Tmaziɣt, Aɛraben n tidett qqaɛ wer daneɣ-dd-rrin lexbar i neccin.

Wciɣ-dd amedya n sennej, maḥend ad mmleɣ mamek ca n Imaziɣen ɛawed, nettaf-iten ssawalen Taɛrabt aked tarwa-nnsen deg wemkan n Tmaziɣt, astiqqar d ccenɛet ad ibeddel aɣyul s l-ḥmar.

Agduden i yewcin ccenɛet i yiman-nnsen aqqa tteḥmuzzuqen-dd ɣer-sen merra inni iḍeɛfen. Tafransist ssawalent deg wafrika, min xef tessers Fransa fus-nnes deg ijjen lweqt deg umezruy, tuker igelwan-nnsen. Zeg ijjen uɣezdis-nniḍen, tettafed Ifrikanen d nitni irennyen deg wagla n yiles-a wa.

Taɛrabt, amenni kifkif, telseq ɣer ijjen tedyulujit iɛelmen tisura n jjennet. Axmi wenn wer issiwilen iles-a, ataf ad yadef jahennama.

Maca aqqa Afrankufun ɛemmers ad yili d Afransis, Aɛrabfun ɛawed ɛemmers ad yili d Aɛrab. Ittsemma, tzemmred ad tbeddled iles-nnec, maca ɛemmers ad tbeddled tilemt-nnec ;  

Mayen nxes a nessen neccin, ila qa wer din bu yiles ḥsen zi wenniḍen, merra yilsawen mserwasen, kul ijjen ittwala belli tacewwaḍt-nnes ḥsen zi tcewwaḍin-nniḍen.

Uca neccin aqqa tacewwaḍt-nneɣ d tasebḥant minzi iwalen-nni i nessawal, neṭṭeḍ-iten-dd aked uceffay n tyemmatin-nneɣ, nettaf dag-sen ixef-nneɣ.

Maḥend yiles-nneɣ ad yeqqim yedder, ad yili d ameɣlal, wer din ḥa a nɛeffer s min neɛna. Xminni qqareɣ aya maci d alaɣi ɣer tcuvinit, maca d uḍuf deg yizewran i daneɣ ɣa yejjen wer nettbeddil tilemt-nneɣ deg ijjen wakud i di tteḥsaben abeddel n yilem d muḍa.

Ass-a, wer din bu tarewla zeg werẓam n ijjen wawal yulleɣ x lḥal n Tmaziɣt, ixess a nerni aɛebbeẓ x ddewla maḥend ad tesselmed iles-nneɣ, maca wer lli a neqqim nettraja-t nettat ad tegg ca, amen nettraja, ilaqq a negg ca n TMAZIΓUFUNIT, i neccin.

Timaynutin

C.Andic
C.Andic
Chahid Andich

Fser-itt