22.1 C
Nador
Ttlat 28 Mayyu 2024

Zi min izemmem Biarnay: Tḥajit n wen iraren tcamma.

Yugur ijj wargaz gi ddunit, yufa din ijj n wargaz iccat tcamma ssiha ssiha, ittɛawad-as-dd ssiha; Memmis yewsar, kessin-t-idd di teqrabt, ttawyen-t-idd ad iffurrej gi lmelɛeb mani itteɛyar baba-s ttcamma. 

Ikker netta wargaz-nni inna-s: mizi wa iccat tcamma ssiha d ssiha, memmis eksin-t-idd di teqrabt, ttawyen-t-idd ad iffurrej, luxa, necc ad kkeɣ ak wen i wesren ad ẓerɣ minzi wa iwsar, baba-s ɛad d ameẓẓyan.

Iraḥ akid-s ɣer taddart, telqa-t-idd tmeṭṭut-ines n wargaz iwesren. Tugu (tugi) ar anuji-nni. Ruḥen ɣer taddart, issens din, ur yecci, ur yeswi, yessens s jjuɛ. Ag ssbaḥ yusa-dd ɣer umkan mani tteɛyaren tcamma, Yeqqim dinni, tameddit iraḥ aked baba-s n wargaz iwesren. Telqa-t-idd tmeṭṭut-ines, tenna-s: Mreḥba! Yudef (ɣer) wexxam. Issen din, Tameṭṭut nni tessens akid-sen marra g uxxam wer tessedḥi. 

Ag ssbaḥ ikker inna-s: Ay argaz! Ay ameddukel! Qa luxa, necc xseɣ ad melkeɣ mani-s tmelked cek!

Inna-s: A weddi aqa dini ij n tmeṭṭut d taḥiḍart (tajjalt), d taḍerɣalt, malla ad terḍid, ak-tt yewc baba-s!

Inna-s: rḍiɣ-t! Rebbi tt-ɣa-yeggen d aksum di teqrabt!

Nettat delfen illi-s ujellid, inna-s ujellid: Nec, aqqa uciɣ-ac-tt ḥaca a dayi-tewced lɛahed wer xa-s ttreggib ḥetta ad tawḍed ɣer taddart-inek! 

Inna-s: Mliḥ!

Iraḥ baba-s ajellid yewc i yelli-s sebɛa n txudam n ddhebm yewca-s tismeɣt d yesmeɣ, yewca-s yis, yewca-s taḥezzamt, i netta yewca-s ismeɣ d tḥezzan d uyis mani ɣa yaweḍ tammurt-ines; Uguren, nettat teccat taḥezzamt, netta iccat taḥezzamt weḥdes.

Yiweḍ ɣer lwesṭ n webrid, iɣerr-it cciṭan, inna-s: Ad ẓreɣ tameṭṭut nni melkeɣ-tt d jdid! Cḥal xaf-i ḍeḥken ɛibad-llah, usiɣ-dd ad awyeɣ tameṭṭut d tasebḥant, luxa iwyeɣ-tt d taḥiḍart; luxa ad raḥeɣ a xaf-s ssijjeɣ!

Iraḥ netta, irẓem tawwurt n texzant, netta yewt-it-idd ḍḍu n txudam n ddheb ikkʷca-s baba-s, netta yewḍa tmurt. Iḥret-dd xaf-s ij n wejḍiḍ zeg ujenna, iksi tixudam-nni, yeḍwa deg ujenna. Ikker netta iggur ittazzel, ittazzel s waday-nnes, ittnaḍur ɣer-s deg ujenna, Iḥuf deg wanu, yuri ar ṭṭerf n wanu mani wer din aman yeqqim din.

Iɛawed-as-tt i Biarnay Mmuḥ mmis n Muḥemmed
Izemmem-itt S.Biarnay “Étude sur les dialectes berbères du Rif: lexique, textes et notes de phonétique” 1917.Tafart 309. 
Yessufeɣ-itt-idd, iɛawed-as tira: Majid Aqelɛi

Timaynutin

Aqelɛi
Aqelɛi
Abdelmajid Akalai

Fser-itt