21.1 C
Nador
Jjemɛa 21 Yunyu 2024

Zi min izemmem Biarnay: Leqɛidet-nneɣ mecmi nettuc a netter ṭṭyab

Leqεidet-nneɣ mecmi nttuc a netter ṭṭyab[1]

Wami dd-yusa unẓar qbala, ad ffɣent temɣarin d tebriɣin d iḥermucen d yergazen…
Ttawin yergazen ijj n ufunas al ijjen umrabeḍ qqaren-as ccix, ɣerrsen din i ufunas, ttettren llṭef din. Irgazen qqaren:
“U lṭef bina u ddenya teεreq bina!”

Timɣarin d tebriɣin qqarent:
“Rebbi ṭayeb xaf-neɣ”

A dd-teffeɣ ijjen twessart, ad traḥ a dd-tawi ijjen tsegnit a tt-tarqez g yijjen unnar d aqdim ur isserwit ḥedd imendi dini, ɣir midden imezgura ssarewten deg-s imendi. Tawessart-nn teqqar tijemεin necnin timeẓẓyanin ur tent-nessin.


[1] Tεawed-as-tt i S.Biarnay, Sufya yelli-s n Mmuḥ abeqqiw. di Ṭanja aseggʷas n 1909.

Yura-tt Samuel Biarnay; “Étude sur les dialectes berbères du Rif: lexique, textes et notes de phonétique“, 1917.

Yessufeɣ-itt-idd, iɛawed-as tira: Ɛebdelwaḥed ḤENNU

Timaynutin

Ɛebdelwaḥid
Ɛebdelwaḥid
Abdelouahid Hennu

Fser-itt